Nemnd kan ikke løse konflikten

I praksis må konflikten om arbeidstidsordningene i sykehus løses mellom partene, skriver Marit Hermansen og Rune Frøyland i Dagens Næringsliv.

Nemnd kan ikke løse konflikten
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Akademikernes fem uker lange streik i sykehus ble avsluttet da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd 11. oktober. Den nye tariffavtalen i sykehus skal dermed fastsettes av Rikslønnsnemnda. Det er knyttet stor spenning til nemndens kjennelse. Flere kommentatorer peker på at nemnden tradisjonelt er konservativ. Noen tar dette til inntekt for at nemnden kommer til å videreføre den tariffavtalen som gjaldt før streiken.

Akademikerne mener at en slik forlengelse kun kan skje dersom dagens vaktplaner beholdes.

Sykehusdriften i Norge er helt avhengig av legenes unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Et slikt unntak kan ifølge loven kun gis av en landsomfattende fagforening med minst 10.000 medlemmer. Rikslønnsnemda kan altså ikke pålegge arbeidstagere å jobbe ut over lovens grenser. Det vil både være i strid med både lovens regler og EUs arbeidstidsdirektiv.

I praksis betyr dette at konflikten om arbeidstidsordningene i sykehus etter alt å dømme må løses mellom partene, uavhengig av nemndens kjennelse.

Det pågår nå en bred debatt om arbeidstidsordningene i Norge. Tidligere i år la det såkalte arbeidstidsutvalget frem sin innstilling. Her foreslås det mer fleksible arbeidstidsordninger dersom arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene er enige.

Sykehuskonflikten blir en viktig test på om arbeidsgiversiden er modne nok til dette.

Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse, og Marit Hermansen, president i Legeforeningen

Innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 28. oktober 2016.