Satte helsepolitisk kurs for fremtiden

Stedlig ledelse, vaktfritak for gravide, medisinskfaglig ledelse i kommunehelsetjenesten og migranters rett til medisinsk behandling, var temaer som ble løftet frem på årets landsstyremøte.

Satte helsepolitisk kurs for fremtiden
VOTERING: Delegater stemmer ved årets landsstyremøte på Soria Moria.

Landsstyret er Legeforeningens øverste organ. Her løftes de store helsepolitiske sakene opp til diskusjon og kursen settes for Legeforeningens arbeid.

- Erfaringene viser at det landsstyret vedtar, får betydning, sier president Marit Hermansen.

Hermansen viser til at fjorårets landsstyreresolusjon om akuttsykehus har vært en het sak i mediene gjennom hele året.

- Vi har erfart at det landsstyret kommer fram til i fellesskap, gir gjenklang i samfunnsdebatten og hos beslutningstakerne.

Årets landsstyre var samlet på Soria Moria hotell i mai og enet seg om resolusjoner om fire høyaktuelle helsepolitiske saker.

Stedlig ledelse

Stedlig ledelse på sykehus har vært et mye debattert tema i 2016. Temaet skapte stort engasjement og diskusjon på landsstyremøtet, og Legeforeningen kommer nå med et klart signal til myndighetene.

Gode pasientforløp krever stedlig ledelse 

Stedlig ledelse innebærer at det er en leder med reell beslutningsmyndighet og ansvar for pasientbehandling, økonomi og personell.  Sykehus, klinikker, avdelinger og andre driftsenheter må ha stedlig ledelse for å fungere godt. Stedlig ledelse er vesentlig for å nå målsettinger om god og sikker pasientbehandling, effektiv ressursutnyttelse og god samhandling med kommunehelsetjenesten. En leder må være til stede og kjenne sine ansatte for å kunne utvikle et godt fag- og arbeidsmiljø.

Fravær av stedlig ledelse medfører en rekke negative konsekvenser.

Legeforeningen vil sende et tydelig signal: Stortingets vedtak om stedlig ledelse må følges opp i praksis!

Vaktfritak for gravide

Vaktfritak for gravide i siste trimester har vært en viktig sak som har engasjert mange, både på sosiale medier og under egne paroler i årets 8. mars-tog. Spesielt har Yngre legers forening engasjert seg i denne saken.

Gravide leger må gis rett til vaktfritak i siste trimester 

Vaktgående leger i spesialisthelsetjenesten har stort ansvar og arbeider ofte alene. Arbeidsbelastningen er ofte høy på vakt, og dette er lite forenlig med å være i vaktarbeid på slutten av svangerskapet.

Det har vært en langvarig praksis i sykehus for automatisk vaktfritak for gravide leger i siste trimester. Mange gravide tilbys ikke lenger dette. Samtidig vegrer flere gravide seg for å be om vaktfritak av frykt for eget arbeidsforhold. Utviklingen får konsekvenser for rettighetene til å beholde full lønn og tellende tid for spesialisering. Dette svekker likestillingen og kan medføre at flere leger blir sykemeldt i siste del av svangerskapet.

Legeforeningen vil arbeide for at gravide leger sikres automatisk vaktfritak i siste trimester, og uten å miste rettigheter eller lønnselementer som følge av graviditeten.

Medisinskfaglig ledelse i kommunehelsetjenesten

For å sikre et godt helsetilbud i kommunene mener Legeforeningen at det er behov for ledere med inngående kunnskap og medisinskfaglig kompetanse.

Sats på medisinskfaglig ledelse i kommunene

I primærhelsetjenesten opplever mange pasienter at tjenestetilbudet er oppstykket og ikke godt nok samordnet. Kommunehelsetjenesten består av en rekke forskjellige tjenestetilbud. Det er behov for bedre samarbeid mellom disse for å gi pasientene en helhetlig oppfølging. 

For å sikre gode og koordinerte tjenester og pasientforløp, særlig for de sykeste pasientene med sammensatte behov, er det nødvendig med ledere som har inngående kunnskap og medisinskfaglig kompetanse. Fastlegekontorene og øvrig kommunal helsetjeneste må utvikles og ledes i tråd befolkningens behov. Medisinsk ledelse skal også ivareta veilednings- og undervisningsansvar for studenter og annet helsepersonell. 

For å videreutvikle den samlede kommunehelsetjenesten best mulig, trengs det bedre medisinskfaglig ledelse i kommunene. 

Flere leger bør stimuleres til å påta seg lederoppgaver, og det må tilrettelegges for at leger i kommunehelsetjenesten tar formell lederutdanning 

Det må satses på ledelse på fastlegekontor for å videreutvikle mer tverrfaglige tjenester

Fastlegekontorene må involveres i tjenesteutviklingen i kommunene.

Sikre menneskerettighetene

Landsstyret uttrykte også bekymring over migranters helse. Legers plikt til å sikre medisinsk behandling, uavhengig av pasientens status og forventninger til at myndighetene etterlever menneskerettighetene, ble vedtatt i en egen resolusjon. 

Legeforeningen ser med stor uro på unødig lidelse som skapes gjennom håndteringen av migrasjonsstrømmene etter de siste års humanitære katastrofer.

Respekt og medmenneskelighet er svært viktig for å ivareta god psykisk og somatisk helse. Dette gjelder uansett etnisitet, kulturell bakgrunn, religion, kjønn eller legning.

Legeforeningen støtter Den internasjonale sammenslutningen av legeforeninger sin resolusjon fra april 2016, som påpeker legers plikt til å sikre adekvat medisinsk behandling uavhengig av sivil eller politisk status hos pasienten.

Legeforeningen forventer at menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen etterleves i møte med flyktninger og andre mennesker i nød.

Mange fruktbare diskusjoner

Se dekningen av flere temaer som ble diskutert på landsstyremøtet, inkludert videointervjuer med foredragsholdere:

Foretaksmodellen må endres

Kommunene trenger bedre ledelse

Grunnutdanningen er viktig for kvaliteten på helsevesenet

Stor tilslutning til rapport om under- og overforbruk

Behov for mer juridisk hjelp

Julie Kalveland
Samfunnspolitisk avdeling