Sykehuslegenes vern må ivaretas

Individuelle tjenesteplaner for leger i sykehus kan føre til uforsvarlige vaktordninger.

Sykehuslegenes vern må ivaretas
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sykehusleger har per i dag en avtale med Spekter om vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. At tjenesteplanen er kollektiv og følger et rullerende mønster er selve forutsetningen for avtalen. Å bryte denne forutsetningen vil kunne få flere alvorlige konsekvenser, både for leger og pasienter.

Spekter har i forhandlingene signalisert at de mener de ensidig kan innføre en ny arbeidstidsordning for leger i sykehus. Den nye ordningen innebærer at hver enkelt lege får sin egen individuelle årsplan.

Må sikre medbestemmelse

Legeforeningen mener individuelle planer øker faren for uforsvarlige og belastende arbeidstidsordninger. Som eksempel vil arbeidsgiver kunne sette en lege på 38 strake 60-timers-uker på rad, uten å bryte vernebestemmelsene.

Individuelle tjenesteplaner innebærer en betydelig maktforskyvning over mot arbeidsgiversiden, ettersom tjenesteplanene blir ulike for hver enkelt lege. Til nå har avdelingens legegruppe alltid hatt felles rullerende tjenesteplaner.

Leger og tillitsvalgte vil miste sin mulighet til reell medbestemmelse. Etter avtaleverket skal alle tjenesteplaner drøftes med tillitsvalgte før de iverksettes. Med en egen årsplan for hver enkelt lege på hver avdeling, vil det bli en svært krevende oppgave. Tillitsvalgte vil måtte kontrollere alle 52 ukene i hver leges individuelle arbeidsplan hvert år. For et vaktlag på ti leger er det 10 x 52 uker = 520 uker/år.

I perioder hvor legen er fraværende, for eksempel i permisjon eller på kurs, vil arbeidsgiver redusere timetall og antall vakter, mot mer vakter før og etter fraværet. Leger vil måtte jobbe inn sitt eget fravær til samme lønn som tidligere. Tidligere opparbeidede rettigheter som innebærer «fri fra oppsatt tjenesteplan», vil i realiteten forsvinne. 

Svekker legenes kollektive vern

Ordningen med rullerende tjenesteplaner gir et kollektivt vern for leger i vakt og er en tariffavtalt forutsetning for at leger skal kunne jobbe med vide unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Unntakene er svært omfattende, selv etter internasjonal målestokk.

Arbeidsgiversiden mener de ensidig kan innføre individuelle tjenesteplaner innenfor dagens tariffavtale. Ved flere sykehus er man allerede i gang med å teste ut ulike ordninger med individuelle årsplaner. Dette er Legeforeningen sterkt i mot.

Hovedoppgjøret mellom Spekter og Akademikerne har gått til mekling. Meklingsdatoer er fastsatt til mandag 5. og tirsdag 6. september. Oppgjøret omhandler overenskomstområde 4 (Lovisenberg) og 10 (Helseforetakene).