Usanne påstander

Spekter-leder Anne-Kari Bratten beskylder lokale tillitsvalgte for usanne påstander, uten å forklare hva usannhetene består av, skriver sentralstyremedlem Christian Grimsgaard i Oppland Arbeiderblad.

Usanne påstander
Illustrasjonsfoto: Colourbox

«SPEKTERS LEDER Anne Kari Bratten skriver i OA 2. august at legeforeningens tillitsvalgte Oda Hammerstad farer med usannheter. Bakgrunnen er Hammerstads kronikk i samme avis 27.juli, hvor hun omtaler nye arbeidstidsordningene for leger i sykehus. Men Spekters leder forklarer ikke hva usannhetene består i. Brattens innlegg tilslører i stedet problematikken Hammerstad reiser. 

Bratten skriver at Spekter ikke har krevet endringer i tariffavtalen med legeforeningen i årets tariffoppgjør. Det høres tilforlatelig ut. Men hun unnlater å opplyse at Spekter mener de kan kullkaste en flere ti-år lang praksis med kollektive arbeidstidsordninger for leger i sykehus - til fordel for nye og individuelle arbeidstidsordninger. Uten å endre tariffavtalen. Samme ordlyd, men en helt ny arbeidshverdag for arbeidstakerne. 

Christian GrimsgaardFølgene for legene i sykehusene er dramatiske. De kan for eksempel pålegges å jobbe inn andres fravær eller arbeid som følger av ubesatte stillinger, med fire ukers varsel. Fordi legene har avtalt unntak fra lovens arbeidstidbestemmelser, kan arbeidsgiver pålegge dem å jobbe 60 timers uker. Uten behov for godkjenning, hverken fra berørte arbeidstaker eller dennes tillitsvalgte. Og fordi Spekter mener at arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes over 52 uker, kan dette svært høye timetallet pågå i uker og måneder i strekk. En slik arbeidstidsordning savner sidestykke både i Norge og i EU-landene. 

Sykehusleger har i flere årtier vært unntatt lovens arbeidstidbestemmelser. Både legeforeningen og sykehusene har ønsket dette. I det store og hele har dette fungert godt, fordi partene har forvaltet arbeidstidsordningene på en ansvarlig måte og i tråd med intensjonen i avtaleteksten. Spekters nye og svært kreative avtaleforståelse åpner for arbeidstidsordninger som opplagt kan være uforsvarlige, både for arbeidstakerne og for jobben de skal utføre i pasientbehandlingen. 

De fleste norske sykehus baserer i dag driften på omfattende unntak fra lovens krav til arbeidstid for legegruppen. Uten dette unntaket vil driften mange steder bli vanskelig og behovet for innleie øke betydelig. Dette er en løsning hverken legene eller sykehusene ønsker. Men legeforeningen kan ikke, på vegne av sine medlemmer, videreføre unntaket fra lovens bestemmelser når forutsetningene for unntaket ikke respekteres. Spekters avtaleforståelse må alene bære ansvaret for problemene arbeidsgiverorganisasjonen styrer sykehussektoren inn i. 

Når lederen i en av landets største arbeidsgiverorganisasjoner offentlig anklager en lokal tillitsvalgt for usannheter, er det ikke annet enn rimelig at hun peker på hvilke usannheter hun sikter til. Hammerstads fremstilling i kronikken 27. juli er imidlertid hverken feilaktig eller usann. Spekters leder bør derfor beklage sine utsagn.»

Innlegget ble publisert på nettsiden til Oppland Arbeiderblad mandag 8. august og i papirutgaven tirsdag 9 august.

Les Oda Hammerstads innlegg i Oppland Arbeiderblad på Yngreleger.no.

Les Anne-Kari Brattens svar på Hammerstads innlegg i Oppland Arbeiderblad.