Forskningsutvalget

Den norske legeforenings utvalg for medisinsk og helsefaglig forskning.

Forskningsutvalget ble opprettet av Sentralstyret i Den norske lægeforening 21. januar 1998. Medlemmer til utvalget oppnevnes av Sentralstyret etter forslag fra de fire medisinske fakultetene og relevante yrkes- og fagmedisinske foreninger innen legeforeningen.

Forskningsutvalget skal vie sin oppmerksomhet til spørsmål som berører medisinsk forskning. Det skal spesielt ha sin oppmerksomhet rettet mot tiltak som kan øke forståelsen for forskningens betydning for et godt helsevesen. Videre skal Utvalget vurdere tiltak for bedre organisering og karriereutvikling som kan bidra til å styrke forskningen. Utvalget skal også vurdere forskningens betydning og plass i spesialistutdanningen, og de medisinske miljøers muligheter for å nyttiggjøre seg ny medisinsk kunnskap.

Mandat

Utvalget er et rådgivende organ for Sentralstyret i spørsmål som angår medisinsk og helsefaglig forskning.

Oppgaven består i å foreslå tiltak som kan:

  • Øke forståelsen for at forskning, og deltagelse i forskning, er en forutsetning for utviklingen av et bedre helsevesen nasjonalt og internasjonalt.
  • Medvirke til medisinsk og helsefaglig forskning av høy kvalitet i alle deler av norsk helsevesen.
  • Bedre organisering, samarbeid og ressurstilgang til medisinsk og helsefaglig forskning.
  • Tilrettelegge for en god karriereutvikling for forskere.
  • Sikre og stimulere til at leger nyttiggjør seg forskningsbasert kunnskap.
  • Utvikle forskningens betydning i grunn-, videre- og etterutdanningen av leger.

member

Kirsti Ytrehus

Leder
Arbeidssted: UiT - Norges arktiske universitet
Telefon: 77 64 40 00

member

Helene Kolstad Skovdahl

Medlem
Arbeidssted: NTNU

member

Helene K. Laukeland

Medlem
Arbeidssted: Klinikk Øyeblikk AS

member

Kjetil Retterstøl

Medlem
Arbeidssted: Det medisinske fakultet i Oslo

member

Henriette Aurora Selvik

Medlem
Arbeidssted: Universitetet i Bergen

member

Helen Brandstorp

Medlem
Arbeidssted: UiT - Norges arktiske universitet

member

Eyvind J. Paulssen

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF

member

Eva Gerdts

Medlem
Arbeidssted: Universitetene

member

Asbjørn Årøen

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus HF

member

Berit Schei

Medlem
Arbeidssted: Universitetene
Telefon: 73 59 88 83