Rådet for legeetikk

Oppnevnt for 1.1. 2018-31.12. 2021.

Rådet skal i henhold til sitt reglement bestå av leder, nestleder og tre øvrige medlemmer (samt to varamedlemmer). Rådet velges av landsstyret for fire kalenderår av gangen, etter forslag fra sentralstyret. En av Legeforeningens jurister er sekretær for Rådet.

Oppgaver og virkeområde
Rådet for legeetikk er Den norske legeforenings sakkyndige organ i spørsmål vedrørende legeetikk, og rådet rådgir løpende overfor Legeforeningens sentrale organer og medlemmer.

Rådet utreder også prinsipielle legeetiske spørsmål, samt behandler klager på leger fra pasienter og kolleger.

Rådet for legeetikk behandler klager på leger med grunnlag i Etiske regler for leger og Reglement for Rådet for legeetikk, som begge vedtas av landsstyret i Den norske legeforening.

Saker kan bringes inn for Rådet av enkeltpersoner, organisasjoner eller organer i Legeforeningen. Rådet kan også selv ta saker opp til behandling.

Rådet ser det som en viktig oppgave å stimulere til økt vektlegging av medisinsk-etiske spørsmål både i grunn-, videre- og etterutdanningen av leger.

Rådet samarbeider med tilsvarende råd i de andre nordiske land. Rådets leder deltar sammen med presidenten og generalsekretæren i World Medical Association (WMA).

Ansvarlig for Rådet for legeetikk: Stine Kathrin Tønsaker fra avdeling for jus og arbeidsliv.

Klager på leger til Rådet for legeetikk må skje skriftlig (ikke via e-post) til postadresse:
Rådet for legeetikk
Den norske legeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 OSLO

Nærmere om klagesaker på leger
Rådet behandler ikke saker som gjelder den faglige delen av medisinsk virksomhet og normalt ikke saker som er under offentlig rettslig eller offentlig administrativ behandling.

Det praktiseres kontradiksjon i enkeltsakene for Rådet. Rådets saksbehandling er i hovedregelen skriftlig, men den som en sak gjelder kan kreve å få redegjort for sin sak muntlig.

Rådets avgjørelse skal snarest mulig meddeles de personer saken gjelder. Rådet kan vedta å offentliggjøre en sak i Tidsskrift for Den norske legeforening i anonymisert form.

I saker hvor Rådet mener at en lege har overtrådt Etiske regler for leger, kan det uttale kritikk overfor legen og/eller gi legen en irettesettelse. Det kan også gis pålegg om at påklagede forhold blir beklaget og/eller bragt til opphør. I saker der Rådet anser at det foreligger særdeles graverende brudd på de Etiske regler for leger, eller der en lege ikke vil rette seg etter en avgjørelse i Rådet, kan saken bli sendt til sentralstyret med forslag om eksklusjon.

Avgjørelser fra Rådet for legeetikk - årsberetninger 
I årsberetningen for Rådet for legeetikk gis en oversikt over virksomheten i den aktuelle perioden. Årsberetningene inneholder også en gjennomgang av de saker rådet har hatt til behandling i anonymisert form.

member

Svein Aarseth

Leder
Arbeidssted: Frysja legekontor
Telefon: 22 02 62 10

member

Siri Hagen Brelin

Nestleder
Arbeidssted: Sykehuset Østfold HF

member

Jan-Henrik Opsahl

Medlem
Arbeidssted: Sanofi-Aventis Norge AS

member

Morten Andreas Horn

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for kirurgi og nevrofag - OUS
Telefon: 22 11 91 00

member

Tilde Broch Østborg

Medlem
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus

member

Elisabeth Swensen

Varamedlem