Turnusrådet

Turnusrådet er Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten. Ta gjerne kontakt med Turnusrådet. Her er deres mandat.

Formålet med turnustjenesten er at turnuslegen under særlig veiledning, opplæring og supervisjon skal få nødvendig erfaring og kyndighet til å kunne utøve legeyrket på en forsvarlig måte.  

Turnuslegers arbeidsforhold er regulert av forskrift 20. desember 2001 nr. 1549 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege, arbeidsmiljøloven, ferieloven og gjennom avtaler mellom partene i arbeidslivet. Yngre legers forening (Ylf) organiserer turnuslegene i Legeforeningen. Spørsmål om arbeidsforhold, sosiale rettigheter og lønn rettes til nærmeste Ylf-tillitsvalgte.

Spørsmål om det faglige innholdet i turnustjenesten, og mer prinsipielle spørsmål kan rettes til Legeforeningens turnusråd, som er Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten

For spørsmål som gjelder arbeidsforhold, sosiale rettigheter og lønn for turnusleger, ta kontakt med Yngre legers forening lokalt eller Yngre legers forening.

Aktuelle lenker

Medlemmer i Turnusrådet

member

Anja Fog Heen

Leder
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet HF
Privat e-post: anjaheen@gmail.com

member

Fredrik Væting Svenskerud

Medlem
Arbeidssted: Ortopedisk klinikk

member

Elisabeth Mathilde Stura

Medlem
Arbeidssted: Fromreide legesenter
Telefon: 56151140

member

Ulla Dorte Mathisen

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF

member

Barbro Elisabeth Kvaal

Medlem
Arbeidssted: Trøgstad kommune
Telefon: 69 82 50 60

member

Lene Dæhlin

Medlem

member
member

Øyvind Ellingsen

Medlem
Arbeidssted: Universitetene

member

Hanne Støre Valeur

Varamedlem
Arbeidssted: Universitetet i Oslo - UiO
Telefon: 22850627
E-post: h.s.valeur@medisin.uio.no
Privat mobil: 45248693

member

Petter Kirkeby Risøe

Varamedlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus

member

Ole Johan Bakke

Varamedlem
Arbeidssted: Holmestrand kommune