Mandat

  1. Turnusrådet skal være sentralstyrets rådgivende organ for turnustjenesten for leger. Rådet skal medvirke til en faglig høyverdig turnustjeneste og skal gjøre Legeforeningen kjent med faglige, sosiale og kollegiale problemer som måtte være til hinder for dette. Rådet skal belyse og drøfte alle sider ved turnustjenestens faglige og sosiale innhold og bidra til at Legeforeningens kompetanse i disse spørsmålene styrkes.
  2. Turnusrådet skal ha sin oppmerksomhet rettet mot særskilte saker vedrørende grunnutdanningen som kan påvirke kvalitet og innhold i turnustjenesten.
  3. Turnusrådet skal særskilt bruke sin tid til evaluering av turnustjenesten. Evalueringen må være kontinuerlig og basere seg på besøk og innhenting av data.
  4. Turnusrådet skal medvirke til at turnusleger gjennom supervisjon og veiledning får den utdanning som er nødvendig for at turnustjenesten skal få det faglige innhold som kreves i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og rundskriv.
  5. Turnusrådet kan med grunnlag i Legeforeningens policy på området samarbeide med organisasjoner og instanser som deltar i utdanningen av turnusleger.

Sammensetning
Turnusrådet oppnevnes av sentralstyret. Det består av åtte medlemmer med personlige varamedlemmer. Rådet skal ha denne sammensetningen: Ett medlem fra hver av foreningene:
Allmennlegeforeningen (Af), Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Norsk overlegeforeningen (Of). To medlemmer fra hver av foreningene: Yngre legers forening (Ylf) og Norsk medisinstudentforening (Nmf).
I tillegg foreslår de medisinske fakultetene ett felles medlem for de fire fakultetene.
 
Sentralstyret oppnevner leder blant rådets medlemmer. Det oppnevnes ikke vararepresentant for leder. Ved permanent fravær av leder oppnevner sentralstyret ny leder. Turnusrådet oppnevner selv nestleder blant rådets øvrige medlemmer.
 
Representantene foreslått av LSA, Of og Af bør fortrinnsvis være i stillinger hvor de har med turnusleger å gjøre.
 
Funksjonstiden for rådet er to år.
 
Generalsekretæren utpeker sekretær for rådet.
 
I tillegg kan en representant fra Ylfs sekretariat delta i rådets møter.   
 
 

Mer om emnene