Referat fra sentralstyrets møte 17.10. 2017 Legenes hus, Oslo

Til stede fra

Sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anja Fog Heen, Jon Helle, Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand, Tom Ole Øren

Forfall: Anne-Karin Rime

Kari Sollien, Akademikerne (observatør)                

Sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Jorunn Fryjordet, Bjarne Riis Strøm

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Hanne Gillebo-Blom, Daniel Wærnes, Sverre Vigeland Lerum, Anders Vollen, Sara Underland Mjelva, Pål Alm Kruse, Gorm Hoel, Jan Emil Kristoffersen, Ingvild Berg, Bjørn Hoftvedt, Ellen Røyneberg, Helga Bysting, Bente Kristin Johansen, Øydis Rinde Jarandsen, Torbjørn Mellesmo

Referent: Anne Torill Nordli

Kari Ihle fra arkitektfirma Metropolis presenterte ideer om videreutvikling av Legenes hus.

I Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:

Notat 1: Månedens mediebilde 

Notat 2: Internasjonalt arbeid og arbeid for menneskerettigheter

Notat 3: Viktige saker i regjering og storting

Notat 4: Statsbudsjettet – hovedfunn og budskap 

Notat 5: Nye regler for behandling av personopplysninger

Rapporteringer og kommentarer:

Hanne Gillebo-Blom og Lars Duvaland orienterte om forhandlingsvirksomheten i Legeforeningen

-          Møte med Helse Sør-Øst om avtalespesialistordningen

-          Møte med ekspertutvalg for regionreformen. Rapport leveres februar 2018. Utvalget ledes av Terje Hagen.

-          Konstituering av ny Helse- og omsorgskomite

-          Arbeidsmøte Yngre legers forening (Ylf), Venezia

-          Tariffkonferanse Ylf i slutten av november

-          Arbeidsrettssak Spekter – Akademikerne, uke 40. Dom foreligger 6.11 (tentativt)

-          Medlemsmøte i Førde

-          Møte med Hdir og RHF-ene om ny spesialitetsstruktur

-          Arbeid med LIS-portal

-          Arbeid med Legeforeningens nettsider

-          Tillitsvalgtkurs for lokale og nasjonale tillitsvalgte i Norsk medisinstudentforening (Nmf) i Stjørdal med 80 deltakere

-          Ingrid Heimdal ny leder av Nmf. Oppstart 1.1.2018. Nytt arbeidsprogram vedtatt.

-          Kommunereform en utfordring for interkommunalt samarbeid

-          Arbeidsmøte i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) er utsatt til over nyttår

-          Stor oppmerksomhet rundt fastlegeordningen

-          10. oktober – ledermøte leder og nestleder Allmennlegeforeningen (Af), Norsk forening for allmennmedisin, Norsk samfunnsmedisinske forening og LSA

-          11. oktober – møte med helseministeren om fastlegeordningen

-          Tariffkonferanse Af, Gardermoen. Dagens Medisin arrangerer en paneldebatt i forbindelse med åpning av konferansen.

-          Nidaroskongressen 2017

-          Utvikling av fagaksen i Legeforeningen

-          Overlegen (medlemsblad) ny utgave. Kommer ut fire ganger i året.

-          Landsrådsmøte Overlegeforeningen 7. november

-          WMA-møte i Chicago.  Bjørn Hoftvedt, Svein Aarset og Geir Riise deltok fra Legeforeningen.

-          Møte med Norsk pasientskadeerstatning 16. oktober

-          Rentenedsettelse i Danke Bank. Per i dag 1,99% på boliglån, 1,95% rente på boliglån for medlemmer under 35 år

-          Mobilt bedriftsnett Telenor implementeres i Legenes hus i begynnelsen av november

-          TV-aksjon 2017– bidrag kr 50 000 fra Legeforeningen til Unicef

-          Medlemsundersøkelsen – ca 30 % svarprosent

-          Oppstart forhandlinger med KS

-          Forberedelser hovedforhandlinger

-          Visma reiseregningssystem implementert for sentralstyrets medlemmer

-          Oppstart prosess vedrørende offentlig tjenestepensjon. Informasjonsmøte 6. november i regi av Akademikerne.

-          25.oktober– jubileumskonferanse i regi av Akademikerne

Orienteringssaker:

Ombygging og oppussing av Legenes hus

Referat fra møte i Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet 22.8.17

Aktivitetsrapport 2016 for Allmennmedisinsk forskningsfond

II Beslutningsmøte

Sak 151/17 Sentralstyrets satsingsområder

1.01-17/5471

På bakgrunn av drøftingene i sentralstyremøtene i september la sekretariatet frem et justert forslag til satsingsområder for 2018-2019.

Vedtak

Sekretariatet jobber videre med formuleringer av satsingsområdene i tråd med sentralstyrets diskusjon. Sekretariatet kommer tilbake med forslag til mål for de foreslåtte satsingsområdene samt innspill til sentralstyrets oppfølging av satsingsområdene.

Sak 152/17     Legeforeningens lederseminar og landsstyremøte 2018 – planlegging

1.02-17/4948

På sentralstyremøtet i september drøftet sentralstyret tentative tema til lederseminaret 17.-18.1 2018 på hotell Bristol, Oslo og landsstyremøtet 29.- 31.5 2018 på Soria Moria, Oslo. Helseministeren inviteres til begge møtene. Sekretariatet la frem revidert forslag til øvrige tema. Forslag til vinkling på den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet samt aktuelle saker til Sak 9 Aktuelle saker sendes ut på høring til Legeforeningens foreningsledd i oktober/november.

Vedtak

  1. Sekretariatet går videre med planleggingen av lederseminaret i tråd med saksfremlegget og innspillene i møtet.
  2. Vinklingen på den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet i 2018 blir "Hva er politikernes ambisjoner for legetjenesten i kommunene?"  Sentralstyret foreslår videre to tema under Sak 9 Aktuelle saker; sak

9.1. Strategi for Legeforeningens internasjonale engasjement og sak 9.2. Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv? Forslagene sendes ut på høring for innspill.

 

Sak 153/17 Helsebarometeret 2018 – forslag til spørsmål

1.03-17/5393

Kantar TNS skal våren 2018 arrangere Helsepolitisk barometer for tredje gang, og det er andre gang Legeforeningen deltar. Hver organisasjon kan bidra med fem spørsmål til undersøkelsen. Sekretariatet hadde utarbeidet forslag til spørsmål.

Vedtak

Sentralstyret sluttet seg til de foreslåtte spørsmålene til Helsepolitisk barometer med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 154/17     Menon rapport om primærhelsetjenesten

1.04-17/5393

Legeforeningen og Sykepleierforbundet igangsatte våren 2016 et samarbeid om sykehusøkonomi, der bl. a Menon Economics utarbeidet en rapport om sykehusøkonomi. Sentralstyret hadde bedt sekretariatet om å vurdere om det er mulig med en liknende rapport om primærhelsetjenesten/kommunehelsetjenesten. 

Vedtak:

Sentralstyret går ikke videre med en bred anlagt rapport om økonomien i kommunehelsetjenesten nå. Sekretariatet arbeider videre med å konkretisere forslag til alternative utredninger som analyserer utviklingen og utfordringer i fastlegeordningen og øvrige legetjenester i kommune.

Sak 155/17     Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - fortrinnsrett og

                        tvisteløsningsnemnda          

2.01 -17/4536

Arbeids- og sosialdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om deltidsansattes fortrinnsrett, og rettskraft for tvisteløsningsnemndas avgjørelser. Etter vurderinger av sekretariatet ble det utarbeidet et utkast til høringsuttalelse, med kommentarer til de foreslåtte endringene om tvisteløsningsnemndas avgjørelser.  

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Akademikerne.

Sak 156/17     Skifte av representant i Rettshjelpsutvalget

2.02-17/5363

Det følger av Rettshjelpsutvalgets vedtekter at medlemmene oppnevnes av sentralstyret. Representanten for Ylf, Christopher Elnan Kvistad, hadde bedt om å fratre vervet. Ylf hadde foreslått Fredrik Svenskerud, Ylf-styremedlem, som nytt medlem.

Vedtak

Christopher Elnan Kvistad løses fra sitt verv som medlem av Rettshjelpsutvalget.  Fredrik Svenskerud, Ylf, oppnevnes som nytt medlem av Rettshjelpsutvalget for i perioden 17.10. 2017 - 31. 12. 2020.

Sak 157/17     Legeforeningens representasjon i Akademikerne næringsdrivende – ny vara

2.03-17/1496

Sentralstyret oppnevner representanter til samarbeidsutvalg i Akademikerne, herunder Akademikerne næringsdrivende. Oppnevningen er ikke tidsbegrenset, men for tillitsvalgte gjøres oppnevningen betinget av at vedkommende innehar nåværende sentrale verv i foreningen eller yrkesforeningen. Kirsten Rokstad, Allmennlegeforeningen, ønsket avløsning som varamedlem i utvalget.

Vedtak

Torgeir Hoff Skavøy oppnevnes som Legeforeningens varamedlem til Akademikerne næringsdrivende.

Sak 158/17     Høring om utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av

                        personvernforordningen i norsk rett  

2.05-17/3982

Justis- og beredskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag om ny personopplysningslov, som er en gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett. Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse.

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte justeringer og sendes Justis- og beredskapsdepartementet.

Sak 159/17 Oppnevning av ny representant til Forskningsutvalget

3.01-13/5610

Forskningsutvalget ble opprettet av Legeforeningens sentralstyre i 1998. Utvalgets mandat er å fungere som rådgivende organ for sentralstyret i spørsmål som angår medisinsk forskning. Representanten fra Yngre legers forening (Ylf) hadde blitt medlem i Overlegeforeningen, og Ylf la fram forslag om nytt medlem som deres representant.

Vedtak

Henriette Aurora Selvik oppnevnes som ny representant fra Ylf. Oppnevningen gjelder fra 17. 10. 2017 - 31. 12. 2018.

Sak 160/17 Partssamarbeid mellom KS og Legeforeningen om anbefaling om ledelse av legetjenesten i kommunen

3.02-15/1139

I et partsamarbeid om ledelse hadde KS og Legeforeningen kommet fram til tre overordnede anbefalinger for ledelse av legetjenester i kommunen. De tre anbefalingene lød: Kommunens helseledelse og legene bør sammen ha en prosess hvor de etablerer og oppdaterer en plan for legetjenesten, kommunens helseledelse og legene bør samarbeide om hensiktsmessig bruk av lokale aktivitets- og kvalitetsdata som forbedrings- og ledelsesverktøy samt at de økonomiske forholdene i samarbeidet mellom kommunene og fastlegene bør være klarlagt i forkant av plan- og systemarbeidet.

Vedtak

Legeforeningen stiller seg bak ledelsesanbefalingene. Anbefalingene publiseres på nett i samarbeid med KS. 

Sak 161/17 Opprettelse av utvalg for menneskerettigheter

3.03 -17/5453

                        Saken trukket.

Sak 162/17    Status for Gjør kloke valg/Choosing Wisely-kampanjen. Rapport fra forprosjektet, oppsummering og veivalg

3.04 -16/157 

Sekretariatet la frem rapport fra forprosjektet del 1 for Gjør Kloke valg/Choosing Wisely-kampanjen, og fremmet forslag til det videre arbeid med forprosjekt del 2, inkludert flere veivalg. 

Vedtak:

Sekretariatet gis fullmakt til å jobbe videre med forprosjektet del 2.

Følgende fire tiltakspunkter tilsluttes:

  1. Det etableres en styringsgruppe
  2. Det pekes ut en talsperson for kampanjen som skal rekrutteres fra aktuelle fagmedisinske foreninger.
  3. Sekretariatet sonderer mulighet for å utvide samarbeid om kampanjen til andre helseprofesjonsgrupper og pasientombudet
  4. Samarbeidet med Universitetet i Oslo (KloK) videreføres

Sekretariatet rapporterer konklusjonene fra forprosjekt del 2 samt anbefalinger om iverksetting av en nasjonal kampanje til sentralstyret i møtet i desember. I rapporten skal det også foreligge et estimat over fremtidige ressursbruk, kostnader og finansiering.

Sak 163/17 Oppnevning av styrerepresentant fra Allmennlegeforeningen til Allmennmedisinsk forskningsfond

3.05 -07/195  

Funksjonsperioden for representant med vara fra Allmennlegeforeningen til styret for Allmennmedisinsk forskningfond går ut 31.12.17. Det var innhentet nominasjon fra foreningen.

Vedtak

Sidsel Mordt Andreassen oppnevnes til styret for Allmennmedisinsk forskningsfond for perioden 1.1.2018-31.12.21, med Ole Arild Osmundnes som vararepresentant..

Sak 164/17 Godkjenning av veiledere

3.31

Sekretariatet fremla liste over veiledere som kan godkjennes.

Vedtak

Godkjent ble:

Veileder i allmennmedisin:                Jakobsen, Elin

Lischner, Benjamin

Sak 165/17 Sentralstyrets lederstipend for tillitsvalgte  

3.32-17/4548

I Legeforeningens budsjett for 2017 er det avsatt kr 60 000 for utdeling av to lederstipend à kr 30 000. Det forelå to søknader om tildeling av sentralstyrets lederstipend. Søkerne fylte kriteriene for tildeling av stipend. 

Vedtak

To lederutdanningsstipend à kr 30 000 tildeles Inger Marie Fosse og Richard Andre Vaage.

Sak 166/17 Godkjenning i kompetanseområde allergologi

3.33-17/1953

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.

Vedtak

Godkjent ble:             Lied, Gülen Arslan

Sak 167/17 Statusrapport Legeforenings økonomi per september 2017

4.01                

Legeforeningens regnskap per september 2017 ble presentert.

Vedtak

Regnskapet per september 2017 tas til etterretning.

 

Marit Hermansen

Christer Mjåset

Jon Helle

Anja Fog Heen

Kirsten Rokstad

Ole Johan Bakke

Eivind Valestrand

Tom Ole Øren