Referat fra sentralstyrets møte 17.1.2018, Legenes hus, Oslo

Referat

 

fra

 

sentralstyrets møte 17.1.2018

 

Legenes hus, Oslo 

 

Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anja Fog Heen, Jon Helle, Anne-Karin Rime, Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand, Tom Ole Øren.

Forfall: Kari Sollien, Akademikerne (observatør)

Til stede fra sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Bjarne Riis Strøm, Erling Bakken

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Hanne Gillebo-Blom, Gorm Hoel, Sverre Lerum, Hege Synne Rahm, Frode Solberg, Jan Eikeland, Bjørn Hoftvedt, Bente Kristin Johansen, Daniel Wærnes, Anders Vollen.

Referent: Anne Torill Nordli 

Clara Bratholm og Håvard Ravnestad, begge Ylf, møtte i forbindelse med presentasjon av sak 2/18.

Roar Dyrkorn, Rådet for legemiddelinformasjon, møtte i forbindelse med presentasjon av sak 9/18.

Svein Aarseth, leder av Rådet for legeetikk møtte forbindelse med presentasjon av sak 10/18.

I Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:

Notat 1: Månedens mediebilde – utgikk

Notat 2: Viktige saker i regjering og storting

Notat 3: Nettside for "Gjør kloke valg"-kampanjen

Notat 4: Status legeforeningen.no

Orienteringssaker:

Orientering om saker i CPME i 2017

Oppsummering av samarbeidsmøte mellom sentralstyret og arbeidsgruppen for utvikling av den fagmedisinske akse

II Beslutningsmøte

Sak 1/18 Legeforeningens samlede ledersatsing: Helselederprogrammet – opprettelse og overordnet organisering

1.01-117/6643

Sentralstyret diskuterte i desembermøtet om det burde lages en overordnet "paraply" for Legeforeningens ledersatsinger. På bakgrunn av diskusjonen hadde sekretariatet konkretisert satsingen, samt laget et utkast til policynotat om Helselederprogrammet.

Vedtak

Helselederprogrammet opprettes i en pilotperiode over tre år, som paraplybetegnelse over ulike ledersatsinger Legeforeningen anbefaler sine medlemmer. Legeforeningens egne satsinger inngår, men sentralstyret kan også gi andres ledersatsinger status som del av programmet. En styringsgruppe bestående av representanter fra styrene i Allmennlegeforeningen, Overlegeforeningen og Yngre legers forening, med sekretariatstøtte, opprettes i pilotfasen. Ved endt pilotering evalueres Helselederprogrammet. Evalueringen vil vurdere ny driftsinnretning samt andre justeringer basert på erfaringene fra piloten.

Utkastet til policynotat om Helselederprogrammet godkjennes med enkelte tekstlige justeringer og publiseres på Legeforeningens nettsider. 

Sak 2/18 Ledersatsing for fremtidige ledere - Helselederskolen

1.02-17/6643

På bakgrunn av en henvendelse fra Ylf ble ledersatsingen "Fremtidige ledere – lederkurs for yngre leger" diskutert på sentralstyremøtet 8. desember 2017.  Sekretariatet hadde arbeidet videre med forslag til organisering og finansiering av satsingen som i sentralstyremøtet ble omtalt med nytt navn: Helselederskolen. 

Vedtak

Legeforeningen har som mål å stimulere flere leger til å bli ledere. Sentralstyret ønsker å bidra til dette ved å pilotere kurset "Helselederskolen – lederkurs for yngre leger" over en periode på tre år. Helselederskolen vil være en del av Legeforeningens helselederprogram. Det opprettes en styringsgruppe bestående av en representant fra henholdsvis Yngre legers forening, Norsk medisinstudentforening, Allmennlegeforeningen og Overlegeforeningen, med sekretariatstøtte.  Foreningsleddene forespørres om kandidater. I pilotperioden vil representanten fra Ylf være leder for styringsgruppen. Etter endt pilotperiode skal kurset evalueres, og ny driftsinnretning og organisering vurderes.

Helselederskolen finansieres i pilotperioden ved en kostnadsfordeling på 70/30 mellom henholdsvis hovedforeningen og den enkelte deltakers foreningsledd. Hovedforeningens kostnader i 2018 finansieres innenfor rammen av tidligere avsetning fra sentralstyrets disposisjonskonto, ref. sak 192/17.

Saken kommer tilbake til sentralstyret i februarmøtet med en ytterligere drøfting av inntakskriterier og deltakersammensetning.

Sak 3/18  Legeforeningens landsstyremøte 2018 – Planlegging av den helsepolitiske debatt, aktuelle saker mm.

1.03-17/4948

For å forberede landsstyremøtet på Soria Moria best mulig drøftet sentralstyret i november vinkling på den helsepolitiske debatt og mulige tema under Sak 9 Aktuelle saker. Forslaget ble så ble sendt på organisasjonsmessig høring for synspunkter og alternative forslag. 

Vedtak

Tema for den helsepolitiske debatt blir Hva må gjøres for å styrke fastlegeordningen og de øvrige legetjenestene i kommunene? 

Det blir fire saker under Sak 9 Aktuelle saker:

9.1. Hvordan få til et godt samarbeid mellom store og små sykehus 

9.2. Samhandling

9.3. Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?

9.4. Spesialistutdanning i fremtiden – en kvalitetsreform eller på vei mot svekket kvalitet, regional utdannelse og manglende prosedyrer.

Sak 4/18  Budsjett 2018 – Økt satsing på kommunikasjon og videojournalistikk 

1.04-17/1475

I justert budsjett for 2018 ligger det inne finansiering av en stilling som kommunikasjonsrådgiver med spisset kompetanse i videoproduksjon. Sekretariatet la frem forslag for hvordan dette arbeidet skal styrkes.

Vedtak

Sekretariatet arbeider videre med å styrke Legeforeningens kommunikasjonsarbeid i tråd med debatten i møtet. 

Sak 5/18 Policynotat om internering av barn uten lovlig opphold i Trandum utlendingsinternat

2.01-14/4133

Arbeidsgruppen for utredning av internering av barn uten lovlig opphold i Trandum utlendingsinternat hadde utarbeidet et forslag til policynotat om rettighetene til barn uten lovlig opphold, med særskilt vekt på internering.  

Vedtak

Forslag til policynotat om internering av barn justeres i tråd med innspill fra sentralstyret og sendes på intern høring i Legeforeningens organisasjon, inkludert alle yrkesforeningene, relevante fagmedisinske foreninger og Norsk medisinstudentforening.

Sak 6/18 Landsstyresak - Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger - forslag til vedtektsendringer – høring 

2.02-17/6477

Vedtektene for Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger er fastsatt av landsstyret. Rettshjelpsutvalget hadde gjennomgått behov for vedtektsendringer, og vurderte at det var grunnlag for at vedtektene ble revidert. Sentralstyret hadde fått fremlagt forslag til vedtektsendringer. 

Vedtak

Forslag til vedtektsendringer for Rettshjelpsordningen sendes på høring til yrkesforeninger, lokalforeninger og Norsk medisinstudentforening i tråd med vedlagte forslag til høringsbrev. 

Sak 7/18 Høring - Register over drap og vold med dødelig utgang

2.03-17/5609 

Justis- og beredskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag om lov om etablering av et nasjonalt register over drap og vold med dødelig utgang. Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.

Vedtak

Høringsuttalelse sendes Justis- og beredskapsdepartementet i tråd med fremlagte forslag.

Sak 8/18 Deltakelse Medbestemmelsesbarometer 2018

2.04-16/923

Medbestemmelsesbarometeret er et felles prosjekt mellom Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og seks fagforeninger. Målet med prosjektet er å følge utviklingen av arbeidstakers medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv. Legeforeningen ønsker å videreføre sin deltakelse i Medbestemmelsesbarometeret for 2018. 

Vedtak

Sekretariatet gis fullmakt til å undertegne en kontrakt vedrørende deltakelse i «Medbestemmelsesbarometer» for 2018.  Deltakelse i prosjektet for inneværende år beløper seg til omlag 230 000 kroner, inkludert mva, som dekkes av sentralstyrets disposisjonskonto. Styremedlem i Overlegeforeningen Christian Grimsgaard og sentralstyremedlem Christer Mjåset representerer Legeforeningen i prosjektet. 

Sak 9/18 Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon - forslag til endring av vedtekter

2.06-15/3792

Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon (heretter "Rådet") er et samarbeidsorgan for håndhevelse av avtalen om Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien. Våren 2017 ble det foretatt en rekke endringer i Rådets vedtekter, og LMI hadde nå foreslått visse justeringer. Endringsforslagene gjaldt primært formalisering av regler om adgang til å innhente forhåndsuttalelse fra Rådet om lovligheten av en planlagt reklame, samt endring av ankeprosessen ved at anker sendes rett til Ankenemnda uten å bli forelagt Rådet.  

Vedtak

Forslagene fra LMI om endring av vedtektene for Rådet for legemiddelinformasjon tilsluttes, med unntak av vedtektenes § 5-3 nr. 4 som foreslås opprettholdt. 

Sak 10/18 Landsstyresak – Rådet for legeetikk – forslag til endringer i Reglement for Rådet for legeetikk

2.07-18/46

Reglementet for Rådet for legeetikk er vedtatt av Den norske legeforenings landsstyre. Rådet for legeetikk hadde gjennomgått behov for endringer, og vurdert at det var grunnlag for revisjon av Reglementet. Sentralstyret hadde fått fremlagt forslag til vedtektsendringer. 

Vedtak

Forslag til endringer i Reglementet for Rådet for legeetikk sendes på høring til yrkesforeninger, lokalforeninger og Norsk medisinstudentforening i tråd med vedlagte forslag til høringsbrev. 

Sak 11/18 Pilot primærhelseteam - Høring av endringer i regelverket for å gjennomføre piloten 

2.09-17/6749

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i ulike regelverk for å gjennomføre primærhelseteampilot i fastlegeordningen. Sekretariatet hadde utarbeidet et forslag til høringssvar der foreningen hadde en rekke merknader og spørsmål til forslaget. 

Vedtak

Høringssvar godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 12/18 Oppnevning av medlemmer til komiteen for innstilling til Marie Spångberg-prisen 

3.01 -17/4329

Funksjonsperioden for komiteen som innstiller til Marie Spångberg-prisen utløper 31.12.2017. Formålet med prisen er å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Sentralstyret oppnevner en komité bestående av leder og to medlemmer, med to vararepresentanter, for fire år av gangen. Fire medlemmer av nåværende komité har sagt seg villige til å fortsette i komiteen i en ny periode. Det femte medlemmet kan ikke fortsette lenger og komiteens leder har foreslått kandidat som erstatning.

Vedtak

Følgende medlemmer oppnevnes til komiteen for innstilling til 

Marie Spångberg-prisen for perioden 1.1. 2018-31.12. 2021: 

Professor I Berit Schei, leder

Professor I Eiliv Lund, medlem

Professor II Anna Luise Kirkengen, medlem

Forsker Sidsel Graff-Iversen, varamedlem

Professor I, Maja-Lisa Løchen, varamedlem

Sak 13/18 Strategi - internasjonalt arbeid i Legeforeningen

3.02-10/527

Etter forslag fra Jannicke Mellin-Olsen, Of, gjorde landsstyret i 2017 slikt vedtak:

Landsstyremøtet ber sentralstyret legge frem en strategi for Legeforeningens internasjonale engasjement ved landsstyremøtet i 2018.

Sentralstyret drøftet Mellin-Olsens forslag i møte 17.10. og vedtok å nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Af, Of, Ylf, Fame og sentralstyrets representant i Cpme som fikk i oppdrag å utarbeide en strategi for Legeforeningens internasjonale engasjement. Gruppen har bestått av Christina Stangeland Fredheim, Af, Clara Sofie Bratholm, Ylf, Jon Helle, Of, Cecilie Risøe, Fame og Ole Johan Bakke, Cpme. Fra sekretariatet har Bjarne Riis Strøm og Bjørn Oscar Hoftvedt deltatt. 

Vedtak

Forslag til strategi for internasjonalt arbeid i Legeforeningen sendes på intern høring. Det utarbeides et høringsbrev i tråd med diskusjonen i møtet.

Sak 14/18 Deltakelse fra sentralstyret på konferansen HiMSS 18

3.03-17/6675

En delegasjon på ni leger reiser til konferansen HiMSS 2018. Konferansen, som samler mer enn 40 000 deltagere over frem dager med over 300 sesjoner, er et referansested for de fleste aspekter innen kliniske IKT-systemer. Sentralstyret hadde ikke tidligere vært representert på konferansen. 

Vedtak

Ved konferansen HiMSS 2018 i Las Vegas i mars 2018 deltar inntil tre medlemmer fra sentralstyret. 

Kostnadene dekkes innenfor sentralstyrets disposisjonskonto.

I etterkant av konferansen avgis rapport til sentralstyret. 

Sak 15/18 Høring – Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

3.04-17/5688

Helsedirektoratet hadde sendt ut et forslag til retningslinje for svangerskapsomsorgen. Retningslinjen gjelder for friske gravide uten kjente risikofaktorer. Høringsinstansene slutter seg til retningslinjene, med noen bemerkninger. Det var utformet forslag til høringsuttalelse

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes, og sendes Helsedirektoratet.

Sak 16/18 Forslag om endringer i reglene for kompetanseområdet i allergologi 

3.31-17/6609

Sakkyndigkomite i kompetanseområde allergologi hadde fremmet forslag om endringer av reglene for godkjenning i kompetanseområdet. Revisjon av regelverket var fremkommet som et behov etter at sakkyndig komite hadde vurdert over 100 søknader etter overgangsreglene frem til 31.12.2014 og 10 søknader etter gjeldende regelverk. Et nytt punkt der spesialister i allergologi fra land utenfor Norge kunne søke om godkjenning i kompetanseområdet er inkludert i revisjonen av regelverket.  

Vedtak

Gjeldende regelverk for kompetanseområde i allergologi endres i tråd med forslag fra sakkyndigkomite. 

Sak 17/18 Godkjenning i kompetanseområde allergologi

3.32-18/105

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.

Vedtak

Godkjent ble: Gurvin, Mette

Sak 18/18 Oppnevning av Psykoterapiutvalget for perioden 2018 - 2021

3.33-18/82

Psykoterapiutvalget hadde funksjonsperiode fra 1. januar 2014 t.o.m. 31. desember 2017.Det forelå forslag fra Norsk psykiatrisk forening til medlemmer i Psykoterapiutvalget for perioden 2018 – 2021.  

Vedtak

Sentralstyret oppnevner som medlemmer av Psykoterapiutvalget for perioden 2018 – 2021:

  • Lars Onsrud
  • Øivind Ursin-Holm
  • Per Anders Øien
  • Tone Madland Skeie
  • Ann Christin Rivenes
  • Åsa Kristine Rekdal
  • Gro Aandahl

Psykoterapiutvalget konstituerer seg selv i første møte.

Sak 19/18 Statusrapport Legeforeningens økonomi per november 2017

4.01 -17/1474

Legeforeningens regnskap per november 2018 ble presentert.

Vedtak

Regnskapet per november 2018 tas til etterretning.

Sak 20/18 Forslag til endring av lånerenten i Lånefondet

4.02-18/216

Renten på nye lån i Lånefondet fastsettes i dag som 1,75 % -poeng over "normalrenten for gunstige lån i arbeidsforhold" (normrenten). Normrenten i inneværende periode 1.1.2018 – 1.3.2018 er fastsatt til 2,2 %, slik at nye lån i Lånefondet per i dag har en rente på 3,95 %. Med bakgrunn i et ønske om å gjøre det enklere for allmennleger å etablere praksis, samt en nedgang i utlånsvolumet de siste årene, ble det foreslått å sette ned renten med 0,50 % -poeng. I tillegg er det ønskelig å øke lånerammen for etablering fra kr 800 000 til kr 1 million, og for reetablering fra kr 400 000 til kr 500 000. 

Vedtak

Rentesatsen i Lånefondet reduseres med 0,50 % -poeng og fastsettes etter dette til 1,25 % -poeng over normrentesatsen for gunstige lån i arbeidsforhold. Lånerammen for etablering økes til kr 1 million, samt for reetablering til kr 500 000. Endringen gis virkning etter seks ukers varslingsfrist for eksisterende lån, og umiddelbart for nye lån. 

Sekretariatet kommer tilbake med ny rapportering høsten 2018.

Marit Hermansen

Christer Mjåset Jon Helle

Anja Fog Heen Anne Karin Rime Kirsten Rokstad 

Ole Johan Bakke Eivind Valestrand Tom Ole Øren