Referat fra sentralstyrets møte 15.2.2018 i Legenes hus, Oslo

Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anja Fog Heen, Anne-Karin Rime, Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand, Tom Ole Øren. Forfall: Jon Helle, Kari Sollien, Akademikerne (observatør).

Sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Bjarne Riis Strøm, Erling Bakken

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Hanne Gillebo-Blom, Gorm Hoel, Anders Vollen, Sara Underland Mjelva, Pål Alm Kurse, Anders Taraldset, Sophia Bertelsen Eusebio, Cecilie Bjørnstad Engblad, Anita Lyngstadaas, Bente Kristin Johansen, Jan Emil Kristoffersen, Anne Ringnes, Aadel Heilemann, Stein Runar Østigaard, Marte Baumann, Merete Dahl, Julie Kalveland, Aslak Celius, Bjørn Ove Kvavik, Nina Evjen, Einar Espolin Johnson

Referent: Anne Torill Nordli. 

 • Are Brean, sjefredaktør Tidsskrift for Den norske legeforening, innledet i Notat 8
 • Kari Ihle og Lena Axelsson fra Metropolis innledet i sak 36/18
 • Ole Johan Bakke fratrådte under sak 34/18

I Politikk og strategimøte

Rapporteringer og kommentarer:

 • Akademikernes topplederkonferanse
 • Besøk i Valencia i regi av Spekter
 • Kurs: Executive Education, Harvard 
 • Ny spesialistutdanning, møte med Hdir om læringsmål del 1
 • Obligatoriske læringsaktiviteter
 • Forum for spesialistutdanning og praktiske problemstillinger knyttet til felles kompetansemoduler
 • Besøk UVV 12.2 vedrørende ny LIS-avtale
 • Møte i IT-utvalget 12.2
 • Arbeid med ny legevakt og KAD i Tønsberg
 • Rettssak – Praksiskompensasjon og spørsmål om arbeidsgiveravgift
 • Forskningsnettverk allmennmedisin, Bergen
 • Fastlegene – arbeidstidsundersøkelse
 • Allmennlegeforeningen – besøk i lokalforeningene i samarbeid med sekretariatet 
 • Arbeid med finansieringsordning for næringsdrivende
 • Ekstraordinær tariffkonferanse i Allmennlegeforeningen planlegges våren 2018
 • Inntekts- og kostnadsundersøkelsen (IKU) gjennomføres våren 2018
 • Overlegeforeningen – gjennomført tariffkurs
 • Ny avtale med Storebrand om sykeavbruddsforsikring 
 • Brev i samarbeid med Sykepleierforbundet med anmodning om forlengelse av pasientsikkerhetsprogrammet 
 • «Hurtigruteseminaret» arrangeres fra 16.-18. oktober i Kristiansund. Sentralstyremøte foreslås arrangert 18. oktober i Kristiansund. 
 • «Rambøll-undersøkelsen» –sendes til sykehusleger i uke 7
 • Undersøkelse om pasientsikkerhetskultur gjennomføres vinter/vår 2018
 • Forhandlingssituasjonen: Brudd med KS før nyttår. Nemndsbehandling berammet til 5. mars
 • Forberedelser til vårens normaltarifforhandlinger
 • Spesialistutdanning – møte 13.2 med Hdir
 • Regnskapet for 2017 er avsluttet og viser et positivt resultat

Politikk- og strateginotater:

Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting
Notat 3: Status - Legeforeningen.no 
Notat 4: Nasjonale beslutningssystemer for prioritering i helsetjenesten – Legeforeningens rolle som premissleverandør
Notat 5: Én innbygger – én journal- hvor går veien når veikartet er levert?
Notat 6: Statsbudsjettet 2019
Notat 7: Utdanningsfond I og III – arbeidsgruppe med Helse- og omsorgsdepartementet
Notat 8: Videreutvikling Legejobber
Notat 9: Status prosess offentlig tjenestepensjon

Orienteringssaker:

Orientering om møte fra videokonsultasjoner.

II Beslutningsmøte


Sak 21/18 Oppdaterte policynotater om folkehelse

1.01-18/884

Legeforeningen har lenge vært en aktiv pådriver i folkehelsepolitikken. Folkehelse er en viktig del av foreningens formålsparagraf. Det er derfor viktig å sørge for at både tillitsvalgte og eksterne interesserte kan få tilgang til Legeforeningens politikk innen avgrensede temaer på en lettfattelig og tilgjengelig måte. Forrige utgave av policynotater om folkehelse ble utformet i 2012. Ettersom politikken utvikler seg, foreningen får gjennomslag for saker og forskningen gjør fremskritt, er det viktig at foreningen sørger for en til enhver tid oppdatert politikk og kunnskap. Tobakkspolitikk og fysisk aktivitet er to områder hvor foreningen har fått viktige gjennomslag de siste årene, men hvor det også gjenstår arbeid. De fremlagte policynotatene sammenfattet Legeforeningens etablerte politikk, med forslag om mindre justeringer. 

Vedtak
Policynotater om fysisk aktivitet, tobakk, kosthold og alkohol godkjennes med de endringer som fremkom av diskusjonen.  Sekretariatet kommer tilbake med et notat med forslag til videreutvikling av folkehelsepolitikk. Notat utarbeides i dialog med Leger i samfunnsmedisinsk arbeid og Norsk samfunnsmedisinske forening.


Sak 22/18 Helselederskolen – Inntakskriterier og deltakersammensetning
1.02-17/6643

Sentralstyret vedtok 17. januar 2018 etablering av Helselederskolen. Sekretariatet hadde forberedt en drøfting av deltakersammensetning og inntakskriterier for kurset. 

Vedtak
Helselederskolen skal i pilotperioden ha 14-16 plasser. Seks plasser skal være forbeholdt medlemmer av Yngre legers forening, og to plasser skal være forbeholdt medlemmer av Norsk medisinstudentforening. De øvrige plassene kan tildeles enhver av Legeforeningens medlemmer, såfremt inntakskriteriene er oppfylt. 

Helselederskolens styringsgruppe utarbeider de endelige inntakskriteriene, etter at endelig program for skolen er fastsatt. Inntakskriteriene skal være forankret i Helselederprogrammets første fase, som et tilbud til unge leger og medisinstudenter med lite eller ingen praktisk erfaring som legeledere. Inntakskriteriene skal ivareta at målgruppen treffes, at deltakergruppen har en hensiktsmessig alderssammensetning og at det er et samsvar mellom læringsmål og deltakergruppe.

Under hele pilotperioden skal deltakersammensetningen evalueres etter endt semester. Endringer i fordelingsnøkkelen og inntakskriteriene skal også vurderes. 

Sak 23/18 Legeforeningens landsstyremøte 2018 – Planlegging av den helsepolitiske debatt og aktuelle saker
1.03-17/4948

Som et ledd i forberedelsene av landsstyremøtet på Soria Moria 29.-31. mai 2018 drøftet sentralstyret i november vinkling på den helsepolitiske debatten og aktuelle saker. Forslaget ble sendt på høring i organisasjonen. Fastlegeordningen blir tema for den helsepolitiske debatten. Sekretariatet la frem forslag til innretning av den helsepolitiske debatten, og andre aktuelle saker.

Vedtak

Sekretariatet jobber videre med forberedelser til landsstyremøtet i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger.

Sak 24/18 Retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk
1.04-18/846

Legeforeningens alkoholpolicy ble vedtatt i 2010. I forbindelse med #MeToo-aksjonen og oppropet #Utentaushetsplikt er det aktuelt å vurdere Legeforeningens alkoholpolicy på nytt. Sekretariatet fremla utkast til nye retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolicy.

Vedtak
Utkast til endringer i retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolicy sendes på høring til samtlige foreningsledd. Høringsbrevet utformes i samarbeid med president. 

Sak 25/18 #MeToo og #UtenTaushetsplikt: Kartlegging og kommunikasjonsarbeid
1.05-18/841
I kjølvannet av oppropet #UtenTaushetsplikt, ønsker Legeforeningen å sende ut en spørreundersøkelse som kartlegger omfanget av seksuell trakassering blant egne medlemmer. Planen er å sende ut undersøkelsen i løpet av første kvartal 2018. Sekretariatet anbefaler bruk av FAFO til utforming av spørreskjema og analyse av resultatene for å sikre god metodisk kvalitet og legitimitet. 

Vedtak

Sekretariatet i samarbeid med Anja Fog Heen og Eivind Valestrand ferdigstiller spørreskjema. Undersøkelsen gjennomføres av FAFO.

Sak 26/18 Landsstyresak - lovendringsforslag - Deltakelse på årsmøter i Legeforeningen via digitale løsninger   
2.01-17/6313

Det hadde kommet forespørsel fra Finnmark legeforening ved leder Paul Olav Røsbø om muligheten til digital deltakelse på medlems- og årsmøter. Legeforeningens gjeldende lover åpnet ikke opp for slik deltakelse. Sentralstyret så behov for lovendringer for å tilrettelegge for dette.

Vedtak
Forslaget til lovendringer sendes ut på bred organisasjonsmessig høring i tråd med fremlagt utkast til brev. Høringsfrist settes til 3. april 2018. 

Sak 27/18 Ny spesialforening - Legers forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

2.02-18/623

Det hadde innkommet søknad om opprettelse av en ny spesialforening – Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.  Det følger av Legeforeningens lover § 3-9-1 (1) at slik søknad skal på høring i avdelingene og spesialforeningene, før sentralstyret vedtar om foreningen godkjennes som spesialforening. Det ble lagt frem utkast til høringsbrev. 

VedtakSøknad fra Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet om status som spesialforening under Den norske legeforening sendes på bred organisatorisk høring.

Sak 28/18 Landsstyresak - Forslag om endringer av lovenes § 3-6 om fagmedisinske  foreninger – høring 

2.05-18/796

På oppdrag fra sentralstyret hadde en bredt sammensatt arbeidsgruppe fremmet forslag til endringer for å sikre utvikling av den fagmedisinske akse i Legeforeningen. Arbeidsgruppen hadde foreslått en rekke endringer i Legeforeningens lover, samt sett på økonomiske konsekvenser av forslagene.

Vedtak
Utkast til høringsbrev justeres i tråd med diskusjonen i møtet og sendes på høring i organisasjonen. Høringsfrist settes til 2. april 2018.

Sak 29/18 Utgår

Sak 30/18 Landsstyresak – Lovendringer – Komiteer og råd for ivaretakelse av Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning - høring

2.07-18/797

I forbindelse med endringer i spesialistforskriften ved innføring av ny spesialistutdanning bortfaller de Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger. Det var foreslått å regulere Legeforeningens råd- og utvalgsstruktur innenfor spesialist– og etterutdanningen i Legeforeningens lover.

Vedtak
Utkast til høringsbrev justeres i tråd med diskusjonen i møtet og sendes på høring i organisasjonen. Høringsfrist settes til 2. april 2018.

Sak 31/18 Legeforeningens lederpris 2018
2.08-18/897  

Sekretariatet la fram forslag til prosess for innhenting av innspill til kandidater for Lederprisen 2018 og sammensetting av innstillingskomite. 

Vedtak
Det nedsettes en innstillingskomité bestående av lederne for Overlegeforeningen, Allmennlegeforeningen og Yngre legers forening. Det bes om innspill til kandidater blant Legeforeningens medlemmer innen utgangen av mars 2018. Det legges opp til vedtak i sentralstyret i april 2018. 

Sak 32/18 Styrking av sekretariatet som følge av satsingsområde 1 

Sekretariatet redegjorde for kapasitetssituasjon og kompetansebehov i sekretariatet (JA-avdelingen) som følge av satsingsområdene og press på sentrale forhandlingsområder. Det forelå en potensiell mulighet for ansettelse av kjernekompetanse, noe som ville forutsette fast stillingshjemmel utover dagens rammer. 

Vedtak
Sentralstyret ga tilslutning til mulig ny fast stillingshjemmel i sekretariatet på de premisser som fremgikk av saksfremlegget.

Sak 33/18 Samarbeid med Dataforeningen om konferansen eHelse 2018
3.01-17/6604

Legeforeningen hadde mottatt forespørsel fra Dataforeningen om å være medarrangør til eHelse 2018 som de to foregående år. Konferansen samlet i 2017 192 deltagere, hvorav 14 leger søkte om godkjenning av deltakelse til legers videre- og etterutdanning. Økonomisk har konferansen gått i nær balanse fra år til år, med overskudd i 2016 og -17. Konferansen i 2017 hadde fått gode evalueringer, og Legeforeningens rolle som bidragsyter hadde trolig medvirket i dette. Konferansen ønsker å fremstå som "den uavhengige IKT-konferansen" og er uten sponsorer. 

Vedtak
Legeforeningen fortsetter dialog med Den Norske Dataforening om mulig medarrangørstatus for eHelse 2018. Presidenten gis fullmakt til å inngå en eventuell avtale. 


Sak 34/18  Oppnevning av representanter med personlig vararepresentant til Utdanningsfond I 
3.32-09/5391

Fondsutvalget for Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I) oppnevnes for en periode på 4 år. Et medlem med vararepresentant oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet. De øvrige oppnevnes av sentralstyret. 

Det var sendt forespørsel til yrkesforeningene, de fire medisinske fakultetene og Helse- og omsorgsdepartementet. 

Vedtak

For perioden 15.2.2018 – 31.12.2021 oppnevnes følgende representanter til Utdanningsfond I: 
representant: vararepresentant:

 • LSA Ole Johan Bakke (leder)
 • Ylf Kristin Kornelia Utne og Fredrik Svenskerud 
 • AF Tone Dorthe Sletten og Torgeir Hoff Skavøy 
 • Of Helge Sigurd Haarstad og Arne Runde
 • LVS Liv Ariane Augestad og Erik Dietrichs

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, De medisinske fakultetene og Helse- og omsorgsdepartementet hadde ennå ikke innstilt representanter. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne foreslåtte representanter fra der det ennå ikke var innkommet forslag.


Sak 35/18 Høring – bedre kjønnsbalanse i medisinstudiet – bruk av virkemidler
3.33-14/1015

Landsstyret 2017 ba sentralstyret om å utrede spørsmål om kjønnskvotering ved opptak til medisinstudiet. Som ledd i forberedelse av sak til landsstyret 2018 hadde sekretariatet utarbeidet utkast til høringsbrev der høringsinstansene ble bedt om synspunkter vedrørende kjønnskvotering ved opptak til medisinstudiet. 

Vedtak
Sekretariatets utkast til høringsbrev justeres i tråd med diskusjonen i møtet og sendes på høring i organisasjonen. Oppsummeringen av høringssvarene med justert saksframlegg forelegges sentralstyret i aprilmøtet.


Sak 36/18 Ombygging Legenes hus – «forståfasen»
4.01-18/852

Sekretariatet hadde vært i kontakt med representanter for ansatte og alle større foreningsledd som ledd i kartleggingsfasen til den planlagte oppussing, oppgradering og utvidelsen av foreningens lokaler i Legenes hus. Tilbakemeldingene var formidlet til arkitektfirmaet Metropolis og dannet grunnlag for deres oppsummering av "forståfasen". 

Vedtak
Behovs- og arealanalysen utarbeidet av arkitektfirma Metropolis legges til grunn for det videre arbeidet med tegninger i neste fase av prosjektet.

Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret i møtet i mars med beskrivelse av hovedmål og forretningside for ombygging av Legenes hus. 

Sak 37/18 Felles forvaltning av medlemstilbud for akademikerforeninger
4.02-18/869

Det forelå et forslag fra det generalsekretæroppnevnte Bank- og forsikringsutvalget om opprettelse av et felleseid selskap for forvaltning av medlemstilbud på tvers av foreningene i Akademikerne. Selskapet er gitt arbeidsnavnet Akademikerne Pluss. Motivasjonen for etableringen av et eget selskap springer ut fra behovet for en mer kontinuerlig og profesjonell forvaltning av bank- og forsikringstilbudet, men også erkjennelsen av at et slikt selskap muliggjør organisering av et foreningsovergripende medlemstilbud. Et mandat basert på et stort antall medlemmer vil gi styrke til å forhandle fram substansielle medlemsfordeler, som igjen kan bidra til bibehold og rekruttering av medlemmer i deltakende foreninger. Bred oppslutning blant foreningene er derfor viktig.

Vedtak
Legeforeningen støtter intensjonen om å etablere et selskap for felles forvaltning av bank- og forsikringstilbud samt andre medlemsfordeler. Legeforeningen tar forbehold om at tilstrekkelig oppslutning blant foreningene oppnås, og at det fremlegges en forretningsplan som Legeforeningen kan slutte seg til. Legeforeningen vil i så tilfelle gå inn som eier på de premisser som er beskrevet i saksframlegget og vedlagte dokumenter, men vil se an finansieringsplanen før endelig beslutning tas.  

Sak 38/18 Studentsatsing 
4.03-18/856

Sekretariatet la frem foreløpig status for satsingsområdet studentsatsing og planer for arbeidet videre. Norsk medisinstudentforening hadde sendt et eget innspill med ønsker om umiddelbar økonomisk støtte. 

Vedtak
Legeforeningen styrker driften av Norsk medisinstudentforening med kr 300 000 i 2018 som et ledd i studentsatsingen. Midlene hentes fra sentralstyrets disposisjonskonto. Videre styrking av organisasjonen skal tas med i prosjektet som følger av satsingsområdet. 

Sak 39/18 Etablering av LIS-portal
4.04-17/4900

I sentralstyremøte 18. september 2017 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede etableringen av en LIS-portal, med mål om at denne skal være klar høsten 2018. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Yngre legers forening (Ylf), Norsk medisinstudentforening og sekretariatet. Arbeidet har vært ledet av Anja Fog Heen, Ylf.  Prosjektrapporten ble lagt frem for sentralstyret sammen med et forslag om etablering av en LIS-portal, herunder finansiering.

Vedtak
Sekretariatet i samarbeid med den etablerte prosjektgruppen viderefører arbeidet med etableringen av en LIS-portal i tråd med prosjektrapporten og økonomi som beskrevet i saksgrunnlaget. 

Sak 40/18 Oppfølging av vedtaksprotokoll – landsstyremøte 2017
5.01-17/6235

Sekretariatet la frem status på oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøte 2017.
VedtakOppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 2017 tas til etterretning.

Marit Hermansen

Christer Mjåset
Anja Fog Heen
Anne Karin Rime
Kirsten Rokstad 

Ole Johan Bakke
Eivind Valestrand
Tom Ole Øren