Referat fra sentralstyrets møte 18.4.2018 Legenes hus, Oslo

Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anja Fog Heen, Jon Helle, Anne-Karin Rime, Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand, Tom Ole Øren

Kari Sollien, Akademikerne (observatør).

Til stede fra sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Bjarne Riis Strøm, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet.

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Hanne Gillebo-Blom, Knut Braaten, Torbjørn Mellesmo, Axel Andersen Restrup, Kristin Krogvold, Anders Vollen, Lise Berit Johannessen, Frode Solberg, Fredrik Lorck, Merete Dahl, Øydis Rinde Jarandsen, Aslak Celius, Sara Underland Mjelva, Ingvild Bjørgo Berg, Espen Slettemyr, Bente Kristin Johansen, Marte Baumann, Cecilie Bjørnstad Engblad, Einar Espolin Johnson.

Referent: Anne Torill Nordli 

Arnt Olav Storeng og Vetle Høivang Jenssen fra Rambøll møtte i forbindelse med presentasjon av notat 7, spørreundersøkelse om arbeidsvilkår blant sykehusleger.  

Olav Ulleren, generalsekretær i Akademikerne, og Kari Sollien, leder i Akademikerne, møtte sentralstyret.   

Anja Fog Heen fratrådte under behandling av sak 78/18, tildeling av stipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond 2018. 

I Politikk og strategimøte

Rapporteringer og kommentarer:

 • Møte med folkehelseinstituttet om utviklingsplan 2018-2022
 • Møte med regionutvalg og konserntillitsvalgte
 • Møte med ny eldre- og folkehelseminister og Kreftforeningen om tobakkstrategi
 • Møte med Blankholmutvalget 18.4
 • Ylf og Of forbereder landsrådsmøter i Bergen
 • Lokalt forhandlingskurs i Ylf og Of
 • Møte i KS – arbeidsgruppe i forbindelse med særavtaleforhandlinger
 • Konferanse i Washington om blant annet Choosing Wisely og "Clinical Burn-out"
 • MedHum-aksjon på sosiale medier- Møte i IT-utvalget 17.4
 • LIS1 – mange søkere og få innkalles til intervju
 • Møte i CPME 13.-14.4. Blant tema var flyktninghelse, folkehelse, farmasøytisk industri, legers yrkesutøvelse, antibiotikaresistens, vaksinasjon 
 • Møte i tariffutvalget
 • Allmennlegeutvalget i Bergen - møte med ca 100 deltakere
 • Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin arrangerer våruka i Tønsberg 23.-27.4.
 • Møte i tre-partssamarbeidet med tema tidsbruksundersøkelsen
 • Tre-partssamarbeidet blir referansegruppe for den store evalueringen av fastlegeordningen
 • Medlemsblad for Allmennlegeforeningen på nett under arbeid
 • Resultater fra inntekts- og kostnadsundersøkelsen (allmennleger) foreligger
 • Rapport fra desisorutvalget foreligger
 • Dirigenter på landsstyremøte 2019 – Svein Aarseth og Anne Mathilde Hanstad
 • WMA-møte i Riga i april
 • LO og NHO oppgjør avsluttet 8.4
 • Oppgjør i Stat, KS, Oslo kommune har frist 1.5
 • Oppstart innledende forhandlinger med Spekter. A2-forhandlinger fra 7.5
 • Forberedelser til forhandlinger om normaltariffen.
Politikk- og strateginotater:
 • Notat 1: Månedens mediebilde
 • Notat 2: Viktige saker i regjering og storting
 • Notat 3: Henvendelse fra Helsedirektoratet om sektorråd
 • Notat 4: Utvikling av Legeforeningens helsenæringspolitikk
 • Notat 5 : Helsepolitisk barometer 2018
 • Notat 6: Etablering av Akademikerne Pluss – et forvaltningsorgan for medlemstilbud
 • Notat 7: Spørreundersøkelse om arbeidsvilkår blant sykehusleger – presentasjon av rapport
II Beslutningsmøte

Sak 65/18 Akademikerprisen 2018
1.01-18/1230

Legeforeningen var invitert av Akademikerne til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2018. Invitasjon til å fremme kandidater har vært sendt på bred høring i hele foreningen. Legeforeningens forskningsutvalg, Den norske patologforening og Norsk nevrologisk forening hadde sendt inn forslag på kandidater.

Vedtak
Legeforeningen fremmer Gilhus som kandidat til Akademikerprisen 2018. 

Sak 66/18 Revidering av IA-avtalen – Innretning på ressursgruppe

1.02-17/5393

Som følge av at IA-avtalen skal revideres høsten 2018, ba sentralstyret i mars 2018 om at det skulle opprettes en ressursgruppe som skal se nærmere på legenes rolle i sykmeldingsarbeidet. Ressursgruppen skal også bistå Legeforeningens president inn i Akademikernes styringsgruppe på IA-feltet fram mot revideringen av IA-avtalen. Sekretariatet la frem forslag til medlemmer, formål, arbeidsform og budsjett for ressursgruppen.
VedtakDet opprettes en ressursgruppe bestående av to representanter fra Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin, og en fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid/Norsk samfunnsmedisinske forening, Norsk forening for arbeidsmedisin/Norsk arbeidsmedisinsk forening, Norsk trygdemedisinsk forening, Norsk psykiatrisk forening, Yngre legers forening og overlegeforeningen. Ressursgruppen får bistand fra sekretariatet. Ressursgruppen starter opp arbeidet med en halvdags workshop i juni 2018. Deretter planlegges to oppfølgingsmøter i august og september. Det settes av 100 000 kroner fra sentralstyrets disposisjonskonto til arbeidet. Sekretariatet planlegger innretning på workshop og oppfølgingsmøtene i samråd med president. 

Sak 67/18 Forberedelser landsstyremøtet 2018 – herunder helsepolitisk debatt og aktuelle saker 

1.03- 17/4948

For å forberede landsstyremøtet på Soria Moria best mulig drøftet sentralstyret i november vinkling på den helsepolitiske debatten og Sak 9 Aktuelle saker. Forslaget ble sendt på organisasjonsmessig høring for synspunkter og alternative forslag. Fastlegeordningen blir tema for den helsepolitiske debatt i 2018. 

Sekretariatet la frem forslag til innretning av den helsepolitiske debatten, og andre aktuelle saker.

Vedtak
Sekretariatet jobber videre med forberedelser til landsstyremøtet i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger.

Sak 68/18 Landsstyresak 2018 – Årsmelding 2017  
1.04-18/1575

Sekretariatet la frem utkast til årsmelding 2017 for Legeforeningen.

Vedtak
Årsmeldingen bearbeides i tråd med tilbakemeldingene i møtet og behandles på landsstyremøtet 2018.

Sak 69/18 Landsstyresak – lovendringsforslag – Legeforeningens policy rundt lyd og bildedeltakelse på medlems- og årsmøter.

2.01-17/6313

Det hadde kommet forespørsel fra Finnmark legeforening v/leder Paul Olav Røsbø om muligheten til digital deltakelse på medlems- og årsmøter. Legeforeningens gjeldende lover åpnet ikke opp for slik deltakelse. Sentralstyret så behov for lovendringer for eventuelt å tilrettelegge for dette. Forslaget til lovendringer hadde vært på bred organisasjonsmessig høring. 

Vedtak

 Det fremlegges et lovendringsforslag for landsstyret i Legeforeningens lover § 3-4-4.

Sak 70/18 Intern høring – Ny spesialforening – Legers forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

2.02-18/623

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet søkte 2. januar 2018 om godkjenning som spesialforening. Søknaden har vært på høring i avdelingene og spesialforeningene i samsvar med Legeforeningens lover § 3-9-1 (1). Saken fremlegges for vedtak i sentralstyret.

Vedtak
Søknad fra Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet om godkjenning som spesialforening innvilges.

Sak 71/18 Høring – Rapport fra arbeidsgruppe: Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

2.03-18/893

Nærings- og fiskeridepartementet hadde sendt rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører på høring. Arbeidsgruppen har blant annet utredet mulige konkurransemessige fordeler og ulemper offentlige aktører har i forhold til private aktører, og har drøftet de konkurransemessige virkningene av disse. Rapporten hadde vært på intern høring blant alle yrkesforeningene. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse. 

Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med et tillegg, og oversendes Nærings- og fiskeridepartementet. 

Sak 72/18 Landsstyresak - Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger - forslag til vedtektsendringer – innstilling

2.04-17/6477

Vedtektene for Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger er fastsatt av landsstyret. Rettshjelpsutvalget hadde gjennomgått behov for vedtektsendringer, og vurderte at det var grunnlag for at vedtektene ble revidert. Sentralstyret hadde sendt forslagene på høring i organisasjonen, med høringsfrist 5. mars 2018. På bakgrunn av høringssvarene var det grunn til å foreslå vedtektsendringer for landsstyret.

Vedtak

 Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslagene til vedtektsendringer for Den norske legeforenings rettshjelpsordning vedtas. 

Sak 73/18 Landsstyresak - lovendringsforslag - valgkomité – innstilling 

2.06-17/3741 Medlem av valgkomiteen Tilde Broch Østborg hadde fremsatt lovendringsforslag. Forslaget gjaldt landsstyrets valg av varamedlemmer til valgkomiteen. Forslaget var at landsstyret velger personlig vara for hvert av medlemmene i stedet for varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Forslaget hadde blitt sendt på høring i organisasjonen.  

Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslag til endring i Legeforeningens lover 3-2-1 (6) vedtas. 

Sak 74/18  Oppnevning av felles tildelingskomité for to legater 

3.01-17/6790

Sentralstyret skal i henhold til vedtektene for Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt og Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke oppnevne en felles komité for de to legatene. Forslag til kandidater skal innhentes fra Norsk indremedisinsk forening, Norsk forening for allmennmedisin og Norsk barnelegeforening.

Vedtak

For perioden 1.1. 2018 – 31.12. 2021 oppnevnes følgende felles komité for Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt og Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke:

 • May Brit Lund, leder, spesialist indremedisin og lungemedisin
 • Dag Hofsø, medlem, spesialist i indremedisin og endokrinologi
 • Svein Høegh Henrichsen, medlem, spesialist i allmennmedisin
 • Jon Lunde, varamedlem, spesialist i barnesykdommer
 • Hans Henrik Strøm, varamedlem, spesialist indremedisin og lungemedisin

Sak 75/18 Gjør kloke valg-kampanjen. Fremdrift og økonomi

3.02-16/157

Sentralstyret vedtok i september 21.9.2016 å se på muligheten for en norsk versjon av den globale "Choosing Wisely Campaign med overordnet formål å redusere overdiagnostikk og overbehandling for å fremme kvalitet og pasientsikkerhet. Prosjektet ble dimensjonert i tre faser: pre- kampanje, kampanje og post-kampanjefase og langs to spor: 1) å gjøre formål og innhold i kampanjen kjent blant norske leger samt å rekruttere nye fagmedisinske foreninger til å delta i kampanjen, 2) å utarbeide kampanje- og informasjonsmateriell til pasienter, pårørende og befolkningen generelt som skal presenteres på ulike måter i forskjellige medier. Redegjørelse for fremdrift og rammebetingelser for prosjektet ble lagt fram for sentralstyret.

Vedtak
Gjør kloke valg-prosjektet videreføres i samsvar med prosjektbeskrivelse i saksfremlegget. 

Sak 76/18 Legeforeningens pris for forebyggende medisin

 20183.03-18/45

Fra en sakkyndig komité forelå innstilling til vinner av pris fra Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin.

Vedtak
Sentralstyret tildeler pris fra Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin 2018 i henhold til innstilling fra den sakkyndige komiteen. Prisen er på kr 30 000. Det er opp til forfattergruppen å avgjøre hvordan prisbeløpet skal deles dem i mellom. Førsteforfatter av artikkelen inviteres til prisutdelingen.

Sak 77/18  Marie Spångbergprisen 2018

3.04-18/320

Marie Spångberg-prisen 2018 ble utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 23-24/2017 og 1/2018. Det forelå innstilling fra en sakkyndig bedømmelseskomité. 

Vedtak
Sentralstyret tildeler Marie Spångberg-prisen 2018, kr 30 000, i henhold til innstilling fra den sakkyndige komiteen. Prisvinneren inviteres til å motta prisen på Legeforeningens landsstyremøte. 

Sak 78/18 Tildeling av stipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond 2018

3.05-18/1258

Studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond 2018 ble utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 23-24/2017 og 1/2018. Det forelå innstilling fra en sakkyndig bedømmelseskomité. 

Vedtak

Sentralstyret tildeler to studie- og reisestipender på kr 100 000,- fra Caroline Musæus Aarsvolds fond 2018 i henhold til innstillingen fra den sakkyndige komiteen. Stipendmottakerne inviteres til å motta stipendene på Legeforeningens landsstyremøte. 

Sak 79/18 Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten

3.06-18/1478

Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten ble utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 23-24/2017 og 1/2018. Det forelå innstilling fra en sakkyndig bedømmelseskomité. 

Vedtak
Kvalitetsprisen for primærhelsetjenesten deles ikke ut i 2018. 

Sak 80/18 Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2018

3.07-18/1391

Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten ble utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 23-24/2017 og 1/2018. Det forelå innstilling fra en sakkyndig bedømmelseskomité.

Vedtak
Sentralstyret tildeler Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2018, kr 50 000, i overensstemmelse med innstillingen. En representant for prisvinneren inviteres til å motta prisen på Legeforeningens landsstyremøte. 

Sak 81/18 Godkjenning i kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin
3.31-18/105

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.

Vedtak
Godkjent ble: Ingvild K. Austbø

Sak 82/18 Mulighetsskisse – kombinert utdanning i medisin og ledelse ved     profesjonsutdanningen i medisin 

3.32-17/6643

Legeforeningen har i lang tid arbeidet for at flere leger skal bli ledere. Det forelå en mulighetsskisse/beskrivelse som tok for seg et kombinert medisinstudium og master i helseledelse ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.  Som ledd i Legeforeningens studentsatsning og styrking av ledelse blant leger ble det anbefalt at Legeforeningen støtter oppstart av en pilot. Det var en forutsetning at studieprogrammet/modellen etter pilotfasen ble utvidet til samtlige studiesteder i medisin og evaluert etter at forsøksprosjektet var gjennomført. Det ble forutsatt at piloten finansieres gjennom universitetets budsjett eventuelt med tilleggsbevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og over statsbudsjettet til videre utvidelse av studietilbudet ved samtlige profesjonsutdanninger i medisin.

Forslag til vedtak
Sentralstyret støtter at det etableres en pilot ved Det medisinske fakultet i Bergen som kombinerer profesjonsstudiet i medisin og en mastergrad i helseledelse. 

Sak 83/18 Landsstyresak – kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere  kjønnsbalanse ved opptak til medisinstudiet 

3.33-14/1015

Landsstyret 2017 har i oversendelsessak til sentralstyret anmodet sentralstyret om å utrede spørsmål om kjønnskvotering ved opptak til medisinstudiet. I samråd med Norsk medisinstudentforening (Nmf) har sentralstyret vedtatt å sende spørsmål om kjønnskvotering ved opptak til medisinstudiet ut på høring. Som ledd i forberedelse av sak til landsstyret 2018, hadde sekretariatet utarbeidet utkast til høringsbrev til landsstyret der forslag til diskusjonspunkter var oppsummert. Det hadde kommet 20 høringsuttalelser fra organisasjonsleddene. 

Vedtak
Landsstyret tilskrives i tråd med sekretariatets utkast til brev, med de justeringer som fremkom i møtet. 

Sak 84/18  Landsstyresak – Regnskap for SOP 2017
4.01-17/2024

Årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 2017 ble lagt frem for oversending til landsstyret. 

Vedtak

Sykehjelps- og pensjonsordningen for legers styres årsberetning og regnskap for 2017 tas til orientering og legges fram for landsstyret til godkjenning.

Sak 85/18 Landsstyresak – Rammebudsjett for Den norske legeforening 2019 
4.02-18/1526

Forslag til rammer og viktige forutsetninger for Legeforeningens budsjett for 2019 ble lagt frem og drøftet. 

Vedtak

 Forslag til rammebudsjett for Den norske legeforening for 2019 legges frem for landsstyret.

Sak 86/18 Ombygging av Legenes hus: Orientering og beslutning vedrørende 1. etasje
4.03-18/851

Sekretariatet hadde lagt frem orientering om status for fremdrift i ombyggingsprosjektet i Legenes hus. Sekretariatet anbefalte at Christiania Torv AS sier opp leieavtalene med dagens leietakere i 1. etasje ut mot Akersgaten, slik at dette arealet kan tas i bruk av Legeforeningen i tilknytning til ombyggingen av Legenes hus, eller benyttes til andre formål relatert til vår virksomhet dersom det er formålstjenlig. 

Vedtak
Sentralstyret ønsker å ta i bruk også de arealer i Legenes hus som vender ut mot Akersgaten i 1. etasje i forbindelse med ombyggingen. 

Sak 87/18 Landsstyremøte – godkjenning av innkalling

5.01-17/6235

Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen har skjedd i samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2.

Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at innkallingen godkjennes.

Sak 88/18 Landsstyremøte – godkjenning av sakliste
5.02-17/6235

Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette saklisten for møtet. Sekretariatet hadde fremlagt forslag til sakliste og innstilling overfor landsstyret. 

Vedtak

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på å godkjenne slik sakliste:

LANDSSTYREMØTE 2018

Sak 1 Godkjenning av innkallingen
Sak 2 Valg av dirigenter
Sak 3 Forretningsorden
Sak 4 Valg av tellekomite
Sak 5 Godkjenning av saklisten
Sak 6 Valg av redaksjonskomite

Helsepolitikk
Sak 7 Helsepolitisk debatt

Hva må gjøres for å styrke fastlegeordningen og de øvrige legetjenestene i kommunene?

Sak 8 Legeforeningens organisasjon

Sak 8.1 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden1.1.2017-31.12.2017
Sak 8.2 Tidsskriftet. Orienteringer v/ sjefredaktør 

Sak 9 Aktuelle tema

 Sak 9 1 Samhandlingsreformen – Hvordan legge til rette for bedre samarbeid?
Sak 9 2 Arbeidslivsdebatt: Hvordan står det egentlig til med åpenhet, tillit og medvirkning i den norske modellen?  
Sak 9.3 Hvordan få til et godt samarbeid mellom store og små sykehus?
Sak 9.4 Spesialistutdanning i fremtiden – en kvalitetsreform eller på vei  mot svekket kvalitet, regional utdannelse og manglende prosedyrer?

Sak 10 Kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalanse ved opptak til medisinstudiet

Sak 11 Den norske legeforenings rettshjelpsordning for leger - forslag til vedtektsendringer

Sak 12 Rådet for legeetikk - endringer i reglementet for rådet

Sak 13 Strategi for internasjonalt arbeid i Legeforeningen

Lovendringer

Sak 14 Lovendringsforslag - Valgkomite 
Sak 15 Lovendringsforslag - deltakelse på medlems og årsmøter i  Legeforeningen via digitale løsninger 
Sak 16 Lovendringsforslag - komiteer og råd for ivaretakelse av  Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning
Sak 17 Lovendringsforslag-forslag om endringer av lovens § 3-6 omfagmedisinske foreninger

Regnskap og budsjett
Sak 18 Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2017
Sak 19 Regnskaper for 2017 til landsstyrets orientering
Sak 20 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP 2017
Sak 21 Budsjett for Den norske legeforening 2019


Sak 89/18 Sentralstyrets møteplan 2019

5.03-18/2086

Sekretariatet fremla utkast til sentralstyrets møteplan for 2019.

Vedtak

 Sentralstyrets møteplan for 2019 fastsettes slik:

Måned Dato Klokkeslett Sted
Januar: Tirsdag 15.1.2019 kl. 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
  Tirsdag 15.1.2019 kl. 1500 Lederseminar, Hotel Bristol
  Onsdag 16.1.2019 kl. 1600  
Februar: Torsdag 14.2.2019 kl. 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
Mars: Onsdag 13.3.2019 kl. 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
April:
Onsdag 3.4.2019 kl. 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
Påske 15. – 22. april     
Mai: Tirsdag 7.5.2019 kl. 0900 Sentralstyremøte, Soria Moria
Juni: Mandag 3.6. 2019 kl. 0900 Sentralstyremøte, Kristiansand
 

Tirsdag 4.6. 2019.-
Torsdag 6.6.2019

kl. 1030.-
kl. 1600

Landsstyremøte, Kristiansand
  Onsdag 19.6. 2019
kl. 0900
Sentralstyremøte, Legenes hus
Juli:      
August: Onsdag 28.8. 2019 kl. 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus 
September: Mandag 16.9. 2019  kl. 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
  Mandag 16.9 – Torsdag 19.9.2019 kl 0900 Sentralstyremøte/arbeidsmøte
Oktober: Onsdag 16.10.2019 kl 0900  Sentralstyremøte, Legenes hus 
November: Tirsdag 12.11 2019 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus

Desember:
Fredag 6.12. 2019 kl 0900- 
kl 1900
Sentralstyremøte, Soria Moria Julebord

 

Sak 90/18 Landsstyremøte – oppfølging av vedtaksprotokoll

5.04-17/6235

Sekretariatet la frem status på oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøte 2017.

Vedtak
Utkast til oversikt over sentralstyrets oppfølging av vedtak/oversendelsesvedtak i protokoll fra Den norske legeforenings landsstyremøte i Ålesund 2017 godkjennes.

Marit Hermansen
Christer Mjåset
Jon Helle
Anja Fog Heen
Anne Karin Rime
Kirsten Rokstad
Ole Johan Bakke
Eivind Valestrand
Tom Ole Øren