Referat fra sentralstyrets møte 20.3.2018 i Legenes hus, Oslo

Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anja Fog Heen, Jon Helle, Anne-Karin Rime, Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand, Tom Ole Øren, Kari Sollien, Akademikerne (observatør).

Sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Bjarne Riis Strøm, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Hanne Gillebo-Blom, Knut Braaten, Anders Vollen, Ingvild Bjørgo Berg, Sara Underland Mjelva, Gorm Hoel, Anne Ringnes, Jan Emil Kristoffersen, Daniel Wærnes, Aadel Heilemann, Nina Evjen, Ellen Bye Knudsen, Ragnar Nesvåg

Referent: Anne Torill Nordli. 

Are Brean, sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening, innledet i forbindelse med notat 8. Jo Andre Fixdal, daglig leder i OXX var til stede i forbindelse med notat 8.Orientering om Legeforskningsinstituttet (LEFO) ved leder Karin Isaksson RøRevisorene Paul Thomassen og Trine Angell-Hansen fra RSM Norge AS møtte sentralstyret etter behandling av sak 58/18 og 59/18.

I Politikk og strategimøte

Rapporteringer og kommentarer:

 • Orientering om pensjonsordning 
 • Landsmøte i Norsk medisinstudentforening 16.-18. mars
 • Seminar i Kristiansund 16.-18. oktober. 
 • Sentralstyremøte 18. oktober holdes i Kristiansund
 • Lederseminar 15.-16. januar 2019, Hotel Bristol, Oslo
 • Praksiskompensasjon
 • Modell for å øke antall LIS1-stillinger - nedsettelse av arbeidsgruppe.

Politikk- og strateginotater:

 • Notat 1: Månedens mediebilde
 • Notat 2: Viktige saker i regjering og storting
 • Notat 3: Arendalsuka 2018
 • Notat 4 : Satsningsområde Fastlegeordningen og legetjenester i kommunen
 • Notat 5: Forberedelser til revidering av IA-avtalen 
 • Notat 6: Statusrapport legeforeningen.no
 • Notat 7: Nasjonale krav til læringsaktiviteter i ny ordning for spesialistutdanningen 
 • Notat 8: Videreutvikling legejobber – status og fremdrift 
 • Notat 9: Oppfølging av møte mellom Legeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementets nye ekspedisjonssjef for e-helse 

II Beslutningsmøte

Sak 41/18 Sentralstyrets arbeidsseminar 2018

1.01-18/1689

Sentralstyrets arbeidsseminar høsten 2018 er planlagt til 18.- 20. september med sentralstyremøte 17. september. Sekretariatet la frem tre ulike forslag til tema og sted for arbeidsseminaret.

Vedtak

Sentralstyrets arbeidsseminar blir i Bergen.

Sak 42/18 Regionreform 2020 – høring ekspertutvalgets rapport om overføring av oppgaver til de nye fylkeskommunene

1.02-18/891

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om rapport fra ekspertutvalget om desentralisering av oppgaver fra stat til kommune. Høringsforslaget følger blant annet opp forslagene om ekspertutvalgets anbefaling om å vurdere organiseringen av sykehusene på nytt og overføring av folkehelseoppgaver til fylkeskommunen. Legeforeningen støtter forslaget om å vurdere organiseringen av sykehusene på nytt. Legeforeningen er derimot ikke enig i at ansvaret for de økonomiske virkemidlene innen folkehelsearbeidet skal overføres til fylkeskommunen.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sak 43/18 Legeforeningens omnibus 2018

1.03-18/1482

Legeforeningen gjennomfører en landsomfattende opinionsundersøkelse (omnibus) i forkant av landsstyremøtet 2018 i regi av Respons Analyse AS. Undersøkelsen gjennomføres vanligvis i første halvdel av mai. Sekretariatet la frem forslag til spørsmål og utforming av undersøkelsen.

Vedtak
Endelig utforming av spørsmål utarbeides av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Overlegeforeningen, Yngre legers forening og Allmennlegeforeningen.

Sak 44/18 Oversendelsesvedtak fra landsstyremøte 2017 - landsstyremøte i Oslo i de årene det er stortingsvalg/kommunevalg

1.04-18/1483

På landsstyremøtet 2017 ble sentralstyret bedt om å utrede hvorvidt landsstyremøtet skal flyttes til Oslo i de årene det er stortingsvalg for å få sentrale politikere til å komme på møtet. Sekretariatet redegjorde for tidligere prosesser og utredninger om lokalisering av landsstyremøter. 

Vedtak

Saken anses opplyst i tidligere landsstyrevedtak og utredes derfor ikke videre.

Sak 45/18 Landsstyremøtet 2018 – Helsepolitisk debatt og aktuelle saker
1.05-17/4948

For å forberede landsstyremøtet på Soria Moria best mulig drøftet sentralstyret i november vinkling på den helsepolitiske debatten og aktuelle saker. Forslaget ble sendt på organisasjonsmessig høring for synspunkter og alternative forslag. Fastlegeordningen blir tema for den helsepolitiske debatten i 2018. Sekretariatet la frem forslag til innretning av den helsepolitiske debatten, og andre aktuelle saker.

Vedtak
Sekretariatet jobber videre med forberedelser til landsstyremøtet i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger.

Sak 46/18 Oppnevning av styremedlem i Pensjonskassen for helseforetakene i  hovedstadsområdet 

2.01-18/1309

Helse Sør-Øst RHF opprettet Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) 1. januar 2014. Etter pensjonskassens vedtekter skal tre styremedlemmer med varamedlemmer utpekes av hovedsammenslutningene som representanter for pensjonskassens medlemmer. Akademikerne helse har overlatt til Legeforeningen å oppnevne styremedlem med varamedlem på Akademikernes vegne. 

Vedtak

Legeforeningen oppnevner på vegne av Akademikerne Aasmund Bredeli som styremedlem i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet, med Torstein Schrøder-Aasen som varamedlem.

Sak 47/18 Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

2.03-18/77

Kunnskapsdepartementet hadde i brev av 3. januar 2018 oversendt en høring om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Saken var sendt på høring og det forelå høringssvar fra Allmennlegeforeningen, Leger i vitenskapelige stillinger, Norsk arbeidsmedisinsk forening, Norsk gynekologisk forening, Norsk onkologisk forening, Norsk overlegeforening, Norsk revmatologisk forening og Forskningsutvalget. Høringsinstansene støttet i all hovedsak forslaget til endringer i forskriften, og sekretariatet hadde på grunnlag av foreningsleddenes innspill utformet et utkast til høringssvar.

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Akademikerne.

Sak 48/18  Landsstyresak – endringer i Reglementet for Rådet for legeetikk 

2.06-18/46

Rådet for legeetikk hadde fremmet forslag til endringer i Reglementet for Rådet for legeetikk. Endringer i Reglementet for Rådet for legeetikk vedtas av landsstyret. Saken hadde blitt sendt ut på bred organisasjonsmessig høring. 

Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på endringer i Reglement for Rådet for legeetikk. Oversendelsesbrevet justeres i tråd med diskusjonen i møtet.   

Sak 49/18 Fullmakt til å avtale unntak fra vernebestemmelsene i mangel av foretakstillitsvalgte

2.07-18/1531

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har verken Yngre legers forening eller Overlegeforeningen foretakstillitsvalgt. Ylfs foretakstillitsvalgt gikk ut av vervet i september 2017, og Ofs tillitsvalgt ved årsskiftet 2017/2018. Det har så langt ikke latt seg gjøre å rekruttere nye, til tross for aktiv rekrutteringsprosess. Overenskomsten i Spekter-området del A2 gir lokale parter mulighet til å avtale unntak fra vernebestemmelsene. Mangel på foretakstillitsvalgt over tid nødvendiggjør en alternativ håndtering av behovet for slike unntak. 

Vedtak

Sentralstyret delegerer fullmakten til å avtale unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i overenskomstens del A2 i Spekter-området til sekretariatet i tett dialog med representant for styret i Overlegeforeningen og representant fra styret i Yngre legers forening. Fullmakten gjelder i tilfeller hvor det ikke finnes foretakstillitsvalgte og for inneværende sentralstyreperiode. 

Sak 50/18 Høring – Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vev

3.01 -18/1101

Helsedirektoratet hadde sendt på høring utkast til veileder til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. Veilederen var ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften, og å bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker. Ingen av underforeningene hadde avgitt høringsuttalelse. Det var utformet et forslag til høringsuttalelse.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helsedirektoratet. 

Sak 51/18 Høring – forslag til endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften

3.02-17/7039

Vegdirektoratet hadde sendt på høring forslag til endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften. Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant berørte foreningsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet forslag til høringsuttalelse.

Vedtak
Høringsuttalelse sendes Vegdirektoratet i tråd med fremlagte forslag.

Sak 52/18 Høring – Utviklingsplan Sunnaas sykehus 2035

3.03-18/1060

Legeforeningen hadde mottatt forslag til utviklingsplan for Sunnaas sykehus 2035 for høringsuttalelse. Forslaget var sendt på foreningsintern høring. 

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

Sak 53/18 Høring – Pakkeforløp psykisk helse og rus

3.04 -17/7018

Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helsedirektoratet om seks nye pakkeforløp innen psykisk helse og rus. De interne høringsinstansene hadde innspill til forbedringsområder til utkastene for pakkeforløp. Sekretariatet hadde utformet utkast til høringsuttalelse.

Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med en endring og sendes Helsedirektoratet.

Sak 54/18 Oppnevning av ressursgruppe for Legeforeningens satsning innen psykiatri og rus 

3.05-18/701

Regjeringen hadde signalisert en særlig satsing på fagområdene psykiatri og rus for å motvirke uønsket variasjon i tilgang og kvalitet på tjenestetilbud samt redusere bruk av tvungent psykisk helsevern. Legeforeningen ville følge opp regjeringens satsning med å utvikle omforent og faglig forankret politikk på området.  

Vedtak: 
Det oppnevnes en ressursgruppe i tråd med forslaget og innspill fra sentralstyret. Mandatet er å samle og koordinere Legeforeningens satsning innen psykiatri og rus slik som skissert i saksfremlegget og med de presiseringer som fremkom i møtet. Det bevilges inntil 50 000 kroner fra sentralstyrets disposisjonskonto. 

Sak 55/18 Oppnevning av styremedlem til produktstyret for helsenorge.no 2018 - 2020 

3.06-18/1711

Produktstyret for helsenorge.no ble opprettet i forbindelse med at Direktoratet for e-helse overtok arbeidet med utviklingen av helsenorge.no. Legeforeningen er representert med ett styremedlem. I mandatet står det at funksjonstiden er to år. Sentralstyret fikk forelagt forslag til gjenoppnevning av styremedlem til produktstyret.

Vedtak

Legeforeningen gjenoppnevner Kjartan Olafsson som styremedlem i produktstyret for helsenorge.no for to år.

Sak 56/18 Godkjenning i kompetanseområdet smertemedisin

3.31-18/105

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.

Vedtak
Godkjent ble: 

Hansson, Per Torgny
Lundeland, Bård Stuen
Roland, Sissel
Skjeie, Holgeir
Slettbakk, Rune

Sak 57/18 Godkjenning av veiledere

3.32 -18/103

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere.

Vedtak

Godkjent ble:

Veileder i allmennmedisin: Nordby, Signe Stranden

Sak 58/18  Landsstyresak – Godkjenning av Den norske legeforenings regnskap for 2017

4.01-17/1474

Regnskapene for 2017 for Den norske legeforening med underliggende fond ble lagt frem. 

Vedtak

Regnskapene for Den norske legeforening godkjennes lagt frem for landsstyret.

Sak 59/18 Landsstyresak – Godkjenning av regnskaper for 2017 til landsstyrets orientering

4.02-17/1474

Regnskapene for 2017 for de stiftelser hvor sentralstyret har endelig godkjenning, ble lagt frem. Saken omfatter regnskapene for følgende stiftelser: 

 • Caroline Musæus Aarsvolds fond
 • Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke
 • Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød
 • Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt

Vedtak

Regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond, Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke, Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød samt Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt, godkjennes og legges frem for landsstyret til orientering. 

Sak 60/18 Statusrapport Legeforeningens økonomi per februar 2018 

4.03-18/1525

Legeforeningens regnskap per februar 2018 ble presentert.

Vedtak
Regnskapet per februar 2018 tas til etterretning.

Sak 61/18 Landsstyresak - Valg av tellekomite

5.01-17/6235

I henhold til den forretningsorden som vanligvis vedtas av landsstyret, skal det i henhold til pkt 8 velges en tellekomité etter innstilling fra sentralstyret. Sekretariatet fremla forslag på en tellekomité med åtte medlemmer blant sekretariatets ansatte. Det ble videre foreslått at generalsekretæren gis fullmakt til å supplere listen ved behov.

Vedtak

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at følgende velges som tellekomité:

 • Torbjørn Mellesmo, ØKAD (leder)
 • Axel Andersen Restrup, ØKAD
 • Tarald Henriksen, ØKAD
 • Stein Runar Østigaard, ØKAD
 • Bente Kristin Johansen, FAG
 • Merete Dahl, FAG
 • Jan Eikeland, JA
 • Anders Schrøder Amundsen, JA

Sak 62/18 Landsstyresak - Godkjenning av forretningsorden
5.02-17/6235

Sekretariatet hadde fremlagt forslag til forretningsorden for landsstyremøtet i 2018. Forslaget til forretningsorden var uendret i forhold til det som ble vedtatt og anvendt på landsstyremøtet i 2017.

Vedtak

Sentralstyret innstiller på at forslag til forretningsorden for landsstyremøtet 2018 godkjennes.

Sak 63/18 Landsstyresak – Valg av dirigenter 

5.03-17/6235

Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter. Sekretariatet la frem forslag til valg av dirigenter på landsstyremøte 2018.  

Vedtak

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarset velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2018 forutsatt at de takker ja.


Marit Hermansen

Christer Mjåset

Jon Helle

Anja Fog Heen

Anne Karin Rime

Kirsten Rokstad 

Ole Johan Bakke

Eivind Valestrand

Tom Ole Øren