Oversikt over tidligere videoer fra serien Derfor er jeg lege.

- Vi jobber godt med pasientene våre. Fastlegene på Skreia legesenter har såkalt 0-avtale, det vil si at per capita tilskuddet går til kommunen i sin helhet. Kommunen holder lokalene, ansetter og lønner medarbeiderne, og slik får vi anledning til å jobbe godt klinisk, sier Nora Langballe Rosseland, fastlege, Skreia legekontor.
Seks fastleger og en turnuslege i Honningsvåg er ansvarlig som gruppe, for 3200 pasienter. Legene dekker opp fravær ved permisjoner og ferier for hverandre, slik at kommunen ikke trenger vikarer. Dette gir en stabil og god legetjeneste, noe som er avgjørende for å gi befolkningen et godt helsetilbud når uvær setter inn og fly ikke kan lande. Se intervjuet med Bjørn Nordang og Erik Langfeldt, Nordkapp legekontor.
- Det er erfaringen vår. God tilrettelegging og et godt faglig tilbud gjør at mange av de som er hos oss ønsker å bli fastleger, sier fastlege og leder i Sogn og Fjordane legeforening, Ronny Cassells. Kommuneoverlege Jan Helge Dale i Flora kommune har rekruttert leger til kommunen i snart 40 år. Han er ikke i tvil, tilknytning til lokalområdet er av stor betydning.
- ALIS Vest-stillingene innebærer veldig gode vilkår for unge leger. Det er 14 stillinger i 12 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi har fast arbeidstid, fast lønn, et strukturert veiledningsopplegg og får super oppfølging over all forventning fra veilederne våre, sier fastlege Brita Wesenlund Hjønnevåg, Gulen kommune.

- Skal jeg som fastlege fungere i jobben må jeg ha trygge, gode rammer rundt meg. Det betyr flinke medarbeidere, gode lokaler og kolleger som tar vare på hverandre. Det tette samarbeidet med legesenterets psykologer og fysioterapeuter er en ressurs, sier Jørn Ahlqvist, fastlege, Hisøy legesenter, Arendal.
- Persontilpasset medisin (også kalt presisjonsmedisin) er et teknologidrevet fagområde hvor genetikken står sentralt. Godt samarbeid mellom faggrupper som informatikere, statistikere og molekylærbiologer og helsepersonell, må til for at vi skal lykkes, sier Dag Undlien, professor, avdelingsleder for avdeling for medisinsk genetikk, OUS, Oslo.
- Om det at jeg er lege betyr noe for politikken, så er svaret klart ja. Jeg har en erfaring som politikken trenger. Jeg tar med meg erfaringer fra pasientmøter. Jeg vet en god del om hvordan folk har det, og den kunnskapen bruker jeg, sier Jana Midelfart Hoff, overlege nevrologi, Haukeland sykehus og politiker i Bergen Kommune.
- Jeg tror vi har viet for lite oppmerksomhet til det å velge ikke å bli behandlet. Vi vet ofte for lite om virkninger av behandling, og vi vet heller ikke nok om alternativet for pasienten ved ikke å bli behandlet. Det bør være et reelt valg ikke å bli behandlet, sier Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet.
- Jeg er drevet av nysgjerrighet hvor kunnskapstørst er hovedmotivet. Jeg har vært heldig og få delta i grupper med folk som er flinkere enn meg, sier Kjetil Søreide, professor, SUS, gjesteprofessor University of Edinburgh og Royal Infirmary of Edinburgh
- Engasjementet som leder i Hedmark legeforening gir overskudd og energi og jeg føler at jeg behandler pasientene mine med større glede, sier Marte Kvittum Tangen, fastlege på Tynset.
Å tenke nytt når det gjelder rekrutteringen til det flotte faget allmennmedisin, engasjerer meg. I samarbeid med Fredrikstad kommune har vi laget en modell for å rekruttere unge leger til allmennmedisin. Jeg sa ja til å sette dette ut i praksis, sier Espen Storeheier, fastlege Rakkestad, legevaktsoverlege og kommuneoverlege i Fredrikstad.
Tillitsvalgte fra de ulike forbundene på sykehuset har god kontakt seg imellom. Under akademikerstreiken i fjor fikk vi mye støtte fra de andre forbundene. Det er vi svært takknemlige for. Streiken bandt oss enda sterkere sammen, sier Lindy Jarosch-von Schweder, psykiater, St. Olavs hospital.
- På medisinstudiet i Ungarn blir du kastet inn i anatomifaget fra dag en. Du ser døde kropper og må raskt lære deg å håndtere dette. Selve studiet krever at vi leser og pugger mye, det forventes at du plukker opp mye selv og at du følger godt med på forelesningene, sier Andreas Gimnes, medisinerstudent, Budapest, Ungarn.
Nå er kommunikasjonsferdigheter blitt en del av spesialistutdanningen. Kommunikasjon er like vanskelig som kirurgi. Det kreves like mye trening, sier Pål Gulbrandsen, professor og seniorforsker, UiO og Ahus.
Det er artig å få anledning til å arrangere et landsstyremøte med spennende helsepolitisk debatt og valg i Ålesund, sier Shruti Sharma, Møre og Romsdal legeforening.
Tidlegare var prosentdelen av hjerneslagpasientar som fekk behandling med trombolyse mykje lågare i Hallingdal enn i resten av Vestre Viken helseforetak. CT-maskina gjev eit meir likeverdig helsetilbod til befolkninga i dalen, sier Øystein Lappegard, kommuneoverlege, Ål.
Jakten på årsaken til hvorfor et barn er sykt er spennende. Det kan ta måneder, noen ganger år. Vi søker i litteratur, databaser og i internasjonale miljøer for å finne en årsak. Dessverre finner vi den ikke alltid, men vi finner stadig flere og flere, sier Kathrine Bjørgo, overlege, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål/Rikshospitalet, OUS.
Rådet har en ganske uavhengig rolle, følger med på det som er dagsaktuelt og arrangerer også seminarer for fordypning i enkelte temaer. Bioetikk og etikk i idrettsmedisin er sannsynlig framtidige temaer, sier Svein Aarseth, leder av Rådet for legeetikk og fastlege på Frysja legekontor, Oslo.
Etter selv å ha vært pasient med store, nesten uutholdelige smerter, forstår jeg pasientens situasjon bedre. Jeg er heldig som har kommet meg etter fallet fra treet i hagen for to år siden, sier Arne Laudal Refsum, avdelingsoverlege, Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.
Aller best trives jeg i de psykoterapeutiske rommene. Det er underkommunisert i vår medisinske kultur at samtale og samvær faktisk kan gjøre folk friske fra dødelige lidelser, sier Finn Skårderud, forfatter, professor, psykiater og direktør for Villa Sult, Oslo.
Å drive med forbedringsarbeid som lege gir oss en helt unik mulighet til å påvirke systemet, og dermed forløpet til mange pasienter. Det handler om å jobbe systematisk og målrettet over tid, sier Ane Kaurstad, LIS, Divisjon Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF.
Hvert femte barn utvikler overvekt, det er et samfunnsproblem. Barns helseproblemer er ikke noe de har valgt selv. Voksne rundt barn har et kollektivt ansvar for deres oppvekstmiljø, sier Pétur Benedikt Júlíusson, overlege/postdoktor, Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.
Kronisk stress påvirker små hjerner svært negativt og vi som helsearbeidere må gjøre det vi kan for å begrense det – enten det er hos små premature på intensiv eller i møtet med barn på poliklinikken, sier Marianne Nordhov, overlege, nyfødt intensiv, Rikshospitalet.
Gaven i kontinuitet i allmennpraksis er å følge generasjoner. Jeg er lege for dem jeg fulgte i mors liv, og får være lege for dem når de skal bli foreldre, sier Anne Mathilde Hanstad, fastlege, Rådhusgaten legegruppe, Jørpeland.
Psykiatri er fantastisk spennende og givende, både sett fra en klinisk hverdag og fra et forskningperspektiv. Jeg kan varmt anbefale faget, sier Ingrid Dieset, førsteamanuensis ved NORMENT, UiO og overlege Akuttpsykiatrisk seksjon, Ullevål sykehus, OUS.
Jeg trives godt med smågrupper, hvor jeg ser hver enkelt student og kan stille spørsmål tilbake, sier Jostein Halgunset, professor NTNU og overlege St Olavs hospital, sier Jostein Halgunset, professor i anatomi ved NTNU og overlege St. Olavs hospital.
Etter et vikariat på Sunnaas sykehus åpnet det seg en del av medisinen jeg ikke kjente, som viste imponerende resultater der det egentlig ikke fantes mer ”behandling” for tilstanden, sier Thomas Glott, avdelingsoverlege, Sunnaas sykehus.
- Forskningen har resultert i utvikling av profylakse, og kanskje er det slik at vår basale forskning, vil gjøre en forskjell for noen fostre og nyfødte barn, sier rektor Anne Husebekk, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.
- Menn som har vært i Rio skal ikke gjøre partneren sin gravid før det har gått 6 måneder på grunn av zika-viruset. Menn med gravide partnere må bruke kondom svangerskapet ut, sier Thomas Torgalsen, lege Olympiatoppen, sjefslege Rio, idrettslege NIMF.
Jeg har en vag følelse av at drømmen om legeyrket startet da jeg som åtteåring ble operert, men i ettertid er jeg litt usikker på akkurat det, sier Thor Edvardsen, avdelingsleder, Kardiologisk avdeling, professor II, OUS og Universitet i Oslo.
Det er et stort privilegium å få forske og undervise i et så spennende fag som medisinsk etikk, samtidig som jeg jobber på Haukeland som spesialrådgiver og sekretær i klinisk etikk-komité, sier Ingrid Miljeteig, førsteamanuensis, UiB.
Jeg har hatt veldig gode år sammen med kollegene på Kapp Legesenter. Vi har delt gleder og sorger gjennom mange år, sier Kari Sollien, fastlege, Kapp legesenter og leder i Allmennlegeforeningen.
Utrygghet og uro har nådd Norge, vi er en del av verden, den endres raskt. Det er alvorlig og må få ord og beskrivelser som vekker, men ikke skremmer, sier Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
- Pollensesongen er rett rundt hjørnet. Allergiske tilstander har økt kraftig i befolkningen og det er ikke en enkelt årsak, forteller Sverre Dølvik, avtalespesialist, ved AGRO øre-nese-halsklinikk i Asker.
Sanitetens primære mål er å støtte Marinens operative virksomhet. Et korps av dyktige helsepersonell skaper en tryggere arbeidsplass i hele Norges suverenitetsområde, sier Vilhelm F. Koefoed, kommandør, sjef for saniteten i Sjøforsvaret.
- Pasientene gir tillit og tillatelse til å følges gjennom livets små og store hendelser, sier Kari Hilde Juvkam, fastlege, Grimstad Legesenter, Grimstad.
- Ved å lede forskerlinjen for medisinsk odontologisk fakultet i Bergen, får jeg brukt alt jeg kan, sier Anne Berit Guttormsen, overlege, Haukeland universitetssjukehus og professor, Universitetet i Bergen.
Jeg var nysgjerrig på å forstå mer av de andre logikkene som virker i helsevesenet. Vi trenger dyktige klinikere og vi trenger «helsesystemleger» som påtar seg en lederrolle i helsevesenet, sier Jan Frich, nevrolog og professor ved Institutt for helse og samfunn, UiO.
Som avdelingsoverlege i ambulansetjenesten bidrar jeg i utviklingen av en stadig bedre ambulansetjeneste til beste for pasientene og ansatte, sier Anne-Cathrine Braarud, Avdelingsoverlege, PhD, Ambulanseavdelingen, Prehospital klinikk, OUS.
Det er spennende å forske på mulig sammenheng mellom morkakehelse og fremtidig hjerte-og karsykdomsrisiko for kvinner, sier Annetine Staff, professor og overlege , Forskningssenteret for Fødselshjelp og Kvinnesykdommer, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.
Jeg er opptatt av å møte mennesker som er fremmede, mennesker vi ikke umiddelbart kan forstå, sier psykiater og psykoanalytiker Shahram Shaygani, Trasoppklinikken, Oslo.
Det å drive med politikk ved siden av studiet har ført til at jeg har også fått innblikk i den sosiale og samfunnspolitiske rollen helsevesenet har, sier medisinstudent Ingeborg Haug Steinholt, Norges arktiske universitet.
Erfaringen med å være lege for personer utsatt for vold og overgrep førte meg til Overgrepsmottaket. Det er et svært meningsfylt arbeid som til tider er tungt å bære, sier Dina Midttun, Allmennlegevakten.
Med noen år i klinikken, en mastergrad og en doktorgrad, hev jeg meg i åtte år utpå dypere vann i Øst Afrika. Her forsto jeg hva jeg kunne bidra med som lege, sier Øystein Evjen Olsen, medisinsk fagsjef, mottaks- og behandlingsavdeling, Helse Stavanger HF.
- Jeg blir fortsatt så rørt at jeg har vanskelig for å snakke når pasienter blir innkalt til transplantasjon, sier Anne Kristine Fagerheim Skaug, kst. avdelingsoverlege, Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet HF.
Den første LIS-stillingen fikk jeg på Notodden, det la grunnlaget for en livslang kjærlighet til lokalsykehuset, sier Hanne Thürmer, Sykehuset Telemark.
Jeg brenner for gode pasientmøter og trives godt med både nevrokirurgi og å jobbe for rettighetene til leger i spesialisering, sier Christer Mjåset, nevrokirurg og leder i Yngre legers forening.
Jeg har erfart behovet for kunnskap om psykisk helse hos grupper utenfor fagfeltet. Å formidle dette er meningsfylt, sier Anne Kristine Bergem, psykiater og leder i Norsk psykiatrisk forening.
Som forskningssjef er det utrolig inspirerende å være i et entusiastisk forskningsmiljø der klinisk erfaring har stor betydning, sier Frode Gallefoss, forskningssjef, professor, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand.
Dere som nå er studenter på medisinstudiet: Dere kan glede dere til spennende reise, sier Ole Petter Ottersen, rektor, Universitetet i Oslo.
Jeg ville nok heller ha blitt indianer. Med årene har jeg blitt «litt lege» i stedet for «bare lege» og balanserer livet bedre opp mot drømmen om å leve et liv litt nærmere naturen, sier Knut Erling Moksnes, sykehjemslege, Hadeland.
Vi har i samarbeid med DNT startet en gågruppe for sykmeldte. Målet er å motivere flere til å gjennomføre livslange endringer i egen helse, sier Are Løset, fastlege, Granåsen legesenter.
Tanken på å bli lege kom etter at jeg var innlagt på Bærum sykehus sommeren 1965 etter en mopedulykke, sier Bjarne Haukeland, fastlege og fengselslege.
- Det var, og er fortsatt, krevende å møte døden hver dag på jobben, sier Arne Stray-Pedersen, rettsmedisiner, Folkehelseinstituttet.
- Etter en sommerferie med mye tenkning, falt jeg ned på at det kunne ikke skade å begynne på medisin i Bergen, sier Christian Helland, nevrokirurg, Haukeland universitetssjukehus.
Medisinstudiet har gitt meg mange muligheter jeg ikke ante eksisterte som student, sier Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen, Universitetet i Bergen.
Det var min brors sykdom som inspirerte meg til å bli onkolog, sier Marte Grønlie Cameron, onkolog og stipendiat, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand.
Landslagslege for skiskytterne håper at ved å bruke toppidrettsutøvere som motivatorer, vil flere komme seg opp av sofaen. Ola Berger, fastlege, Granåsen legesenter, Trondheim.
- Du kjenner hvilke ressurser som bor i solide bygdefolk, og det er en styrke når du er allmennlege, sier Ståle Onsgård Sagabråten, fastlege, Nesbyen
I et helsevesen hvor det meste kan repareres, er det de gangene en ikke strekker til som gjør sterkest inntrykk, sier Rasmus Bakken, leder av Nmf.
Å utvikle nye behandlingsmetoder vil gi store endringer i helsevesenet, sier Erik Fosse, leder ved Intervensjonssenteret RH ved Oslo universitetssykehus.
Seks år gammel ble jeg plassert foran fjernsynet, Neil Armstrong skulle spasere på månen. De første, dårlige TV-bildene beseglet en liten gutts liv, sier Even Holt, KAL-klinikken AS
Min legning er å ville gå i dybden av livet. Etikk, religion og filosofi er temaer som har opptatt meg, sier administrerende direktør i Helse-Bergen, Stener Kvinnsland.
Etter å ha jobbet halvannet år er min overordnede visjon fortsatt den samme – nemlig ønsket om å hjelpe, sier turnuslege Cora Mjeldheim Wærp.
Det er mitt første minne. I mitt hode holdt jeg sikkert på å dø. Og nå sto vi der og så doktorbåten komme, sier Laila Didriksen, kommuneoverlege.
Jeg synes jeg er svært privilegert og heldig som får jobbe som lege, sier Tom Ole Øren, leder i Vestfold legeforening.
Nødvendig for pasientene med en god spesialistutdanning, skriver anestesiolog og leder i Ylf Johan Torgersen.
Jeg tror jeg valgte medisin fordi det var vanskelig å komme inn på studiet og far mente det var en dårlig idé, sier daglig leder og dr.med. Henrik Lund.
- Min hjertesak som lege er likeverdige helsetjenester til utsatte grupper, særlig ruspasienter, sier Guri Spilhaug, medisinskfaglig rådgiver ved OUS.
Som eneste lege på en øy langt ute i havet er det er klart at jeg av og til kjenner meg alene. Heldigvis har jeg flotte kolleger, og teknologien har gjort at jeg har rask tilgang til all verdens informasjon, sier fastlege Kjell-Arne Helgebostad.
Som rektor ved NTNU ønsker jeg velkommen til alle medisinstudenter, sier Gunnar Bovim, rektor NTNU, Trondheim.

Å bli lege var barndomsdrømmen som gikk i oppfyllelse. Vi lekte sykehus og helbredet hverandre for grusomme sykdommer som spedalskhet – det hadde vi hørt om i kristendomsundervisningen, sier psykiater og statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg.

Å kunne bruke biologikunnskapen til direkte nytte for folk er utrolig tilfredsstillende. Det er aldri tvil om motivasjonen for å gå på jobb sier Jan Pål Loennechen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved St. Olavs hospital

Kroppen er jo helt vanvittig fascinerende. Jeg husker pappa fortalte at han aldri ville angre på medisinstudiet, selv om han ikke kom til å jobbe som lege en eneste dag. Jeg skjønner nå hva han mener sier Vilde Skylstad, medisinerstudent og leder MedHum 2014

- Å være ung kommunelege i en liten øykommune sammen med en erfaren og klok kollega er den beste starten på legelivet jeg kan tenke meg, skriver fastlege Ivar Halvorsen.

- Det er de ansatte som kjenner dagens arbeidsmiljøutfordringer på kroppen og former mange av de utfordringer vi må løse, mener bedriftslege og arbeidsmedisiner i BP Norway Rolf A. Reiersen.

- Jeg er heldig som har en arbeidsdag som kombinerer idrett, medisin og forskning. Mest givende er møtene med studenter og stipendiater, sier MD PhD, professor og leder Roald Bahr.

Det er et privilegium både å kunne rehabilitere pasienter til et meningsfullt liv og få dele kunnskap for at alle kan nyte mat som gir økt livskvalitet sier overlege Berit Nordstrand ved St. Olavs hospital, Trondheim.

Som flyktning i en flyktningeleir i Eritrea, så jeg hvordan en ung lege som skulle hjelpe til ved en vanskelig forløsning, ikke hadde medisinsk utstyr til å redde barnet. Denne sterke opplevelsen inspirerte meg til å bli lege sier Ruth Abraham, psykiater, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Å være en liten brikke i å bringe samfunnet og helsetjenesten fremover, er det som gjør det morsomt, sier Heidi Merete Rudi, assisterende direktør i Statens helsetilsyn.

Det er også i sammenhengen mellom fagfolkene i helsevesenet at kvalitet og sikkerhet skapes, sier Guttorm Brattebø, Avdelingsoverlege/leder, Akuttmedisinsk avdeling KSK, Haukeland universitetssjukehus, Bergen.

Nå har jeg en hverdag uten pasienter, men drivkraften min er den samme som da jeg bestemte meg for å studere medisin, skriver Marte Bratlie, Daglig leder, RemovAid AS.

Det er litt av et helsekaos der ute, og hver dag ramler noe av det inn på vårt kontor, skriver Harald Sundby, fastlege og spesialist i allmennmedisin Kalvskinnet legesenter, Trondheim.
Det tar sin tid å lære seg alle knepene i faget. Av en pasient fikk jeg denne videoen.

Den medisinske kunnskapen kommer til nytte i barneombudsrollen, skriver Anne Lindboe, Barneombud

Å bli lege var ikke bare rett, det ble en avgjørende kilde til vekst, inspirasjon og et meningsfullt liv, skriver Mads Gilbert, Klinikkoverlege, prof.dr.med, Akuttmedisinsk klinikk, UNN.

Som leger er vi med pasientene og familiene i store hendelser i deres liv, sier Sissel Hjelle, Seksjonslege, Ålesund sjukehus KK, Helse Møre og Romsdal

Legevakt er desidert høydepunktet i distriktturnus. Man får være med på alt fra å bistå politi på åsted, reponere fingre, tømme abscesser, behandle akutte astmaanfall, etc. Ingen dager er like, og jeg liker variasjonen og spenningen, sier Simer Bains, Turnuslege, Vefsn legekontor, Vefsn kommune

De fineste øyeblikkene opplever jeg på tomannshånd med en alvorlig syk pasient, sier Kristin Greve-Isdahl Mohn, Spesialist i indremedisin, Stipendiat, Universitetet i Bergen, K2, Influensasenteret.

- Jeg har erfart hvilke fantastiske evner kroppen vår og sinnet vårt besitter og hvordan de kan bidra til helbredelse, sier Fedon Alexander Lindberg, MD, Spesialist i indremedisin

Vi leger må engasjere oss mer i kvalitetsforbedringsarbeid, sier Erik Dyb Liaaen, Seksjonsoverlege Lunge, Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus i Helse Møre og Romsdal HF.

Legerollen og legearbeidet er viktige deler av min identitet, forteller Lars A. Nesje, fastlege og kommuneoverlege/helsesjef i Salangen.

Å forebygge forekomst og utvikling av yrkesrelaterte sykdommer er meningsfullt, sier Helle Laier Johnsen, overlege, ph.d, spesialist i arbeidsmedisin

Alltid visst jeg ville bli lege, sier president Hege Gjessing i intervjuet om Derfor er jeg lege.

En speiderleder som skulle bli lege inspirerte Karin Straume, Fylkeslege i Finnmark.

Norsk medisinstudentforening tar tid i min hverdag, siden jeg ble aktiv i foreningen i 2010. Jeg var tillitsvalgt allerede da jeg studerte idrett og ble vel som andre bitt av basillen, sier Kristian Hamandsen, medisinstudent, Semmelweiss universitet.

Da jeg var ferdig med artium, visste jeg ikke riktig hva jeg skulle bli, men tenkte at medisin kunne være bra. Og det ble det, sier Jan Peter Poulsen, Overlege, fagområde stråleterapi, Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet.

Anestesifaget er så fantastisk i det at man både må bruke hue, tenke, lære seg å forstå ny medisin, sier Mads Sabel, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus.


- Som intervensjonsradiolog kan jeg bidra med terapeutisk problemløsning, skriver Lars Borgen, Overlege PhD, seksjon for intervensjonsradiologi, Drammen Sykehus, Vestre Viken


Legeyrket har gitt meg mange muligheter til å bruke meg selv, skriver Tove Gridset.


- Jeg slutter aldri å synes det er spennende å stå overfor gåten i hver nye konsultasjon, sier Martine Enger, overlege, Oslo skadelegevakt.

- Å lede krever en sosial kompetanse som gjør at du kommer i dialog og finner ut hva som motiverer medarbeiderne til å yte sitt beste, sier Bjørn Atle Bjørnbeth, gastrokirurg og leder av gastro- og barnekirurgisk avdeling i Oslo universitetssykehus. Han mottar i dag Legeforeningens lederpris.

– I Afrika er over sju millioner mennesker blinde som følge av øyesykdommer det er mulig å behandle og forebygge med enkle midler. Blindheten er med andre ord unødvendig, sier spesialist i indremedisin og fastlege Trine Jacobsen.
Olve Steinsholt er turnuslege i distrikt på Frysja legekontor i Oslo. Se hvorfor han lar seg begeistre.