Ansatte i avdeling Jus og arbeidsliv

E-post: ja@legeforeningen.no
                                             
 
                 
Duvaland, Lars - Avdelingsdirektør/advokat
Avdelingsdirektøren har overordnet ansvar for drift av avdelingen. Han har ansvar for strategiutvikling og utvikling av fagområdene som gjelder rammebetingelser for leger, samt juridisk utredning. Han er nærmeste rådgiver for presidenten i hennes fagområder. Avdelingsdirektøren leder og tilrettelegger for arbeidsprosesser. Han skal sørge for overordnede prioriteringer, rekruttering og utvikling av kompetanse, samt fagutvikling innen avdelingens områder. Duvaland bidrar i opplæringsvirksomhet og som foredragsholder for Legeforeningen, og han er veileder og sensor på masteroppgaver ved UiO.

E-post: lars.duvaland@legeforeningen.no
Telefon 916 91 538
   
Solberg, Frode - Assisterende avdelingsdirektør/sjefadvokat
Han er assisterende avdelingsdirektør og sjefadvokat i Avdeling for Jus og arbeidsliv. Han skal sørge for overordnede prioriteringer, rekruttering og utvikling av kompetanse, samt fagutvikling innen avdelingens områder. Solberg leder og tilrettelegger for arbeidsprosesser, herunder bidrar til kvalitetssikring av juridiske saker som avdelingen behandler. Han har i tillegg fagansvar for arbeidsrett, erstatningsrett og prosesslovgivning (sivilprosess og straffeprosess). Han bidrar også i opplæringsvirksomhet. Solberg skal bidra til kvalitetssikring av alle rettsprosesser for Legeforeningen. Han er også sekretær for Rettshjelpsordningen i Legeforeningen, forhandlingskoordinator for Virke og Legeforeningens representant i Akademikerne Privat. Solberg fungerer også som stedfortreder for avdelingsdirektøren.

E-post: frode.solberg@legeforeningen.no
Telefon 907 53 718
   
Gillebo-Blom, Hanne - Forhandlingssjef/advokat
Hun har som forhandlingssjef ansvar for forhandlingsforløpene og oppfølgingen av alle tariffområdene for ansatte leger, herunder håndtering av tvister om forståelsen av tariffavtalene. Forhandlingssjefen er nærmeste rådgiver for presidenten i forhandlingsspørsmål, og skal bidra til utvikling og gode systemer innenfor sitt fagområde. Gillebo-Blom leder gruppen «Ansatte leger». Gruppen har et særskilt ansvar for bistand til ansatte leger og tillitsvalgte. Hun arbeider innenfor fagfeltene arbeidsrett, tariffavtaler/lønns- og arbeidsvilkår for leger, individuell arbeidsrett, pensjon, helserett og prosedyre. Gillebo-Blom bidrar i opplæringsvirksomhet og som foredragsholder for Legeforeningen. Hun har et særskilt ansvar for prosedyre innenfor kollektiv arbeidsrett og bidrar også i kursvirksomhet/opplæring.

E-post: hanne.gillebo-blom@legeforeningen.no
Telefon 906 04 589
   
Heilemann, Aadel - Seksjonssjef/advokat
Hun leder gruppen «Utvikling og utredning». Gruppen har et særskilt ansvar for juridiske utredningsspørsmål og utvikling av rammebetingelser for næringsdrivende leger, herunder fastlegeordningen og avtalepraksis. Seksjonssjefen har ansvaret for at det utvikles gode systemer innenfor sine områder, herunder rammeavtaler og finansieringssystemer for privat praksis. Heilemann bidrar i internasjonalt samarbeid, i arbeidet med IKT i helsetjenesten og spørsmål knyttet til legemiddelindustrien m.v. Hun har særskilt kompetanse innenfor helselovgivningen og avtalerettslige spørsmål, og bidrar i opplæringsvirksomhet samt at hun er veileder og sensor på masteroppgaver ved UiO.

E-post: aadel.heilemann@legeforeningen.no
Telefon 928 81 380
   
Riise-Hanssen, Hanne Benedicte - Seksjonssjef/advokat
Hun leder gruppen «Næringsdrivende leger». Gruppen har et særskilt ansvar for bistanden til leger som næringsdrivende og arbeidsgivere. Seksjonssjefen skal bidra til utvikling og gode systemer innenfor sitt fagområde. Normaltariffen og takstsystemet ligger innenfor hennes ansvarsområde, i tillegg til oppfølgning og utvikling av ulike avtaler knyttet til privat praksis. Riise-Hanssen arbeider også med helserett og arbeidsrett, samt bidrar til opplæring av ansatte og medlemmer.

E-post: hanne.riise-hanssen@legeforeningen.no
Telefon 924 16 482
   
Stenberg, Edith - Personalrådgiver
Hun har personaloppgaver i avdelingen og utarbeider systemer for oppfølging. Stenberg sørger også for oppdatering av avdelingens websider, planlegging og gjennomføring av kurs og arrangementer. Hun leder administrasjonsforum som har ansvaret for driften av avdelingen. Edith Stenberg er sekretariatsleder for Norsk overlegeforening - Of (50 %).

E-post: edith.stenberg@legeforeningen.no
Telefon 901 99 073
   
Alm-Kruse, Pål - Forhandlingsøkonom
Han er utdannet siviløkonom og arbeider spesielt med forhandlingsøkonomi. Han inngår i gruppen «Næringsdrivende leger». Han har ansvaret for taksttolkning, oppdatering av takstheftene og utvikling av kommentarutgaven til normaltariffen. Alm-Kruse er del av avdelingens forhandlingsgrupper for privat praksis og Spekter. Han har et spesielt ansvar i forhold til arbeid knyttet til tariffutvalget på privat praksis, men deltar i arbeid knyttet til samtlige tariffområder. Han bidrar også ved opplæring av tillitsvalgte og yter medlemsbistand i forbindelse med tilbakekrevingssaker med HELFO. Alm-Kruse er også sekretariatsleder for Praktiserende spesialisters landsforbund (25 %).

E-post: pal.alm-kruse@legeforeningen.no
Telefon 419 09 832
   
Amundsen, Anders Schrøder - Rådgiver/advokat
Amundsen er tilknyttet gruppen som gir bistand til ansatte leger. Han yter bistand, rådgivning og utredningsarbeid blant annet innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett, sentrale avtaler for ansatte leger i sykehusene, helserett, kontraktsrett og strafferett. Amundsen bidrar i kursing/opplæring av tillitsvalgte.

E-post: anders.schroder.amundsen@legeforeningen.no
Telefon 995 68 451
   
Anmarkrud, Øyvind - Spesialrådgiver/advokat
Han er tilknyttet gruppen «Næringsdrivende leger». Han yter medlemsbistand innenfor blant annet individuell og kollektiv arbeidsrett for både ansatte og næringsdrivende leger, helserett, forvaltningsrett og sentrale avtaler for privatpraktiserende leger.

E-post: oyvind.anmarkrud@legeforeningen.no
Telefon 959 61 093
   
Bergsted, Nina - Rådgiver/advokat 
Hun er tilknyttet gruppen "Ansatte leger". Hun gir bistand til medlemmer og tillitsvalgte innen individuell- og kollektiv arbeidsrett, Legeforeningens tariffavtaler, og lønns- og arbeidsvilkår for leger. Bergsted er Legeforeningens vararepresentant i forhandlingsutvalget Akademikerne Stat.

E-post: nina.bergsted@legeforeningen.no
Telefon 952 74 917
   
Bysting, Helga - Rådgiver/advokat
Hun er tilknyttet gruppen "Næringsdrivende leger". Hun yter medlemsbistand innenfor blant annet arbeidsrett, helserett, personvern, forvaltningsrett og sentrale avtaler for privat praktiserende leger.

E-post: helga.bysting@legeforeningen.no
Telefon 452 77 776
   

Daffinrud, Inger Marie - Konsulent (Vikar)
Hun inngår i administrasjonsforum som har ansvaret for driften av avdelingen og er en del av gruppen «Næringsdrivende leger». Hun er sekretær for NAMF (20 %)

E-post: Inger.Marie.Daffinrud@legeforeningen.no
Telefon 905 84 753

   
Eikeland, Jan - Rådgiver/advokatfullmektig
Han er tilknyttet gruppen som gir bistand til fast ansatte leger. Han yter bistand. rådgivning og utredningsarbeid blant annet innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett, sentrale avtaler for ansatte leger i sykehusene, helserett, kontraktsrett og ærekrenkelser. Han bidrar også i arbeidet med høringer. Eikeland er sekretariatsleder for NAMF - (10 %).

E-post: jan.eikeland@legeforeningen.no
Telefon 911 28 200
   
Fagerholt, Camilla - Rådgiver/jurist
Hun er tilknyttet gruppen «Utvikling og utredning». Hun yter medlemsbistand innenfor blant annet arbeidsrett, helserett, forvaltningsrett og sentrale avtaler for privatpraktiserende leger. Hun arbeider med utvikling av rammeavtalene for næringsdrivende leger, og yter særskilt bistand innenfor rammeavtalenes område. Fagerholt er sekretariatsleder for Allmennlegeforeningen - Af (50 %).

E-post: camilla.fagerholt@legeforeningen.no
Telefon 991 63 000
   

Fagerli, Liv Marit - Spesialrådgiver/advokat 
Hun yter medlemsbistand innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett for ansatte leger og næringsdrivende leger. Hun har særlig kunnskap om den nasjonale sykehuslegeavtalen og utfordringer for yngre leger og hun bidrar i kursing/opplæring av tillitsvalgte For uten å være koordinator for Sykehusgruppen, arbeider hun med omstillinger. Hun er videre en ressursperson i feriespørsmål, likestillingsspørsmål og ærekrenkelser. Hun inngår i gruppen «Ansatte leger» i tillegg til Sykehusgruppen.

E-post: liv.marit.fagerli@legeforeningen.no 
Telefon 415 56 393

Fagersand, Anita - Konsulent
Hun har generelle sekretæroppgaver i avdelingen og inngår administrasjonsforum som har ansvaret for driften av avdelingen. Hun er sekretær for Norsk medisinstudentforening/ Nmf (50 %) og er en del av gruppen «Tillitsvalgte og organisasjon».

E-post: anita.fagersand@legeforeningen.no
Telefon 944 86 861
   
Hallan, Cecilie Tandberg  - Rådgiver/advokat
Hun er tilknyttet gruppen «Utvikling og utredning» som gir bistand til næringsdrivende leger. Hun bistår hovedsakelig privatpraktiserende leger med spørsmål knyttet til blant annet arbeidsrett, kontraktsrett, helserett, forvaltningsrett og sentrale tariffavtaler. Hallan bidrar også i arbeidet med Legeforeningens høringsuttalelser. I tillegg har hun et særlig ansvar for arbeidet med personvern – både internt og eksternt blant medlemmene.  

E-post: cecilie.hallan@legeforeningen.no
Telefon 480 92 499
   
Haavardsholm, Ida Øygard - Rådgiver/advokatfullmektig
(Foreldrepermisjon)
Hun er tilknyttet gruppen «Utvikling og utredning». Hun yter medlemsbistand innenfor blant annet arbeidsrett, helserett, forvaltningsrett og sentrale avtaler for privatpraktiserende leger. Hun bidrar også i arbeid med høringer.

E-post: Ida.Oygard.Haavardsholm@legeforeningen.no
Telefon 917 51 303
   
Knutsen, Lene Brandt - Rådgiver/advokatfulllmektig
(p.t. permisjon)
Hun er tilknyttet gruppen ”Ansatte leger", og bistår primært ansatte leger. Hun yter medlemsbistand innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett, tariffavtaler/lønns- og arbeidsvilkår for leger. Videre bidrar hun i arbeidet med høringer. Knutsen er juridisk rådgiver for Norsk overlegeforening – Of (50 %).

E-post: lene.brandt.knutsen@legeforeningen.no
Telefon 970 16 539
   
Krogvold, Kristin - Spesialrådgiver/advokat
Hun er tilknyttet gruppen ”Ansatte leger", og bistår primært ansatte leger. Hun yter medlemsbistand innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett, tariffavtaler/lønns- og arbeidsvilkår for leger. Videre bidrar hun i arbeidet med høringer.

E-post: kristin.krogvold@legeforeningen.no
Telefon 924 15 438
   
Kvamme, Bente A. - Spesialrådgiver/advokat
Hun inngår i gruppen «Tillitsvalgte og organisasjon». Hun yter medlemsbistand primært til ansatte leger, men har også tilsynssaker. Kvamme yter medlemsbistand spesielt innenfor individuell arbeidsrett. Hun har hatt et særskilt ansvar for leger i stat. Hun representerer p.t. Legeforeningen i Akademikerne Stat. Forøvrig behandler hunsaker innenfor alle tariffområder. Hun inngår i Sykehusgruppen. Hun bidrar også med opplæring av tillitsvalgte. Kvamme sitter også som vararepresentant for Akademikerne i Rådet for overtallige arbeidstakere i Staten. Kvamme er rådgiver for Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger – LVS – (20 %).

E-post: bente.kvamme@legeforeningen.no
Telefon 922 51 299
   
Lorck, Fredrik - Forhandlingsøkonom
Han er utdannet handelsøkonom og arbeider spesielt med forhandlingsøkonomi. Han inngår i gruppen "Ansatte leger". Han er ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av økonomiske beregningsmodeller til bruk ved tariff-forhandlinger. Lorck arbeider også med veiledning og saksbehandling for medlemmer og tillitsvalgte. Han arbeider videre med utvalgsarbeid og sekretariatsoppgaver for yrkesforeninger og bidrar ved opplæring av tillitsvalgte.

E-post: fredrik.lorck@legeforeningen.no
Telefon 930 91 401
   
Nielsen, E. Charlotte H. - Konsulent
Hun arbeider med fortløpende ajourhold av tillitsvalgtregisteret, samt organisering av tillitsvalgtkurs. Hun har generelle sekretæroppgaver i avdelingen og inngår i administrasjonsforum som har ansvaret for driften av avdelingen. Hun er sekretær for Yngre legers forening (Ylf) (50 %). E. Charlotte H. Nielsen er en del av gruppen «Ansatte leger».

E-post: charlotte.nielsen@legeforeningen.no
Telefon 928 58 320
   
Næsheim, Siri - Spesialrådgiver/advokatfullmektig
Hun er tilknyttet gruppen «Utvikling og utredning». Hun yter medlemsbistand innenfor blant annet forvaltningsrett, avtalerett/kontraktsrett, helserett og sentrale avtaler for privatpraktiserende leger, særlig for avtalespesialister, turnusleger og medisinstudenter som søker på turnusstillinger. Hun har særskilt kompetanse innenfor EU/EØS relevante problemstillinger og bidrar forøvrig i annet internasjonalt arbeid. Hun bidrar også i arbeidet med høringer og foredragsvirksomhet.

E-post: siri.naesheim@legeforeningen.no
Telefon 900 74 134
   
Palm, Christine - Rådgiver/advokatfullmektig
Hun er tilknyttet gruppen «Utvikling og utredning» som gir bistand til næringsdrivende leger. Hun yter medlemsbistand innenfor blant annet arbeidsrett, helserett, forvaltningsrett og sentrale avtaler for privatpraktiserende leger. Hun bistår også i spørsmål om utdanning, krav til veiledet tjeneste for allmennleger og bidrar i forhandlingsutvalget Virke.

E-post: christine.palm@legeforeningen.no
Telefon 482 61 202
   
Rahm, Hege Synne - Rådgiver/advokat (p.t. permisjon)
Hun er tilknyttet gruppen som gir bistand til fast ansatte leger. Hun yter medlemsbistand hovedsakelig innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett og kontraktsrett. Videre bidrar hun i arbeidet med høringer, utvalg og kurs/opplæring av tillitsvalgte. Hun sitter i konfliktberedskapsutvalget for Akademikerne Helse.

E-post: Hege.Synne.Rahm@legeforeningen.no
Telefon 997 03 530
   

Ramdal, Karoline - Rådgiver/advokatfullmektig
Hun er tilknyttet gruppen "Ansatte leger". Hun gir bistand til medlemmer og tillitsvalgte innen individuell- og kollektiv arbeidsrett, Legeforeningens tariffavtaler, og lønns- og arbeidsvilkår for leger, og sitter i konfliktberedskapsutvalget for Akademikerne Helse.

E-post: karoline.ramdal@legeforeningen.no 
Telefon 932 59 562

   
Slettmyr, Espen - Spesialrådgiver/advokat
Han er tilknyttet gruppen «Utvikling og utredning». Han gir blant annet råd og bistår fastleger og avtalespesialister om sentrale avtaler, arbeidsrett, helserett og forvaltningsrett. Han har et særlig ansvar for arbeidet med e-helse/digitale tjenester i helsetjenesten, og bidrar også i arbeidet med høringer. Slettmyr deltar også i Akademikernes forhandlingsutvalg for kommunal sektor.

E-post: espen.slettmyr@legeforeningen.no
Telefon 952 41 450
   
  Sondrup, Anders - Rådgiver/advokatfullmektig

E-post: anders.sondrup@legeforeningen.no
Telefon 971 08 086
   

Sundberg, Anna - Konsulent
Hun inngår i administrasjonsforum som har ansvaret for driften av avdelingen og er en del av gruppen «Næringsdrivende leger».Hun er sekretær for OF(20 %) og Praktiserende spesialisters landsforbund -PSL (30 %).

E-post: Anna.Sundberg@legeforeningen.no 
Telefon 417 01 129

Tønsaker, Stine Kathrin - Spesialrådgiver/advokat
Hun er tilknyttet gruppen "Næringsdrivende leger". Hun yter medlemsbistand innenfor blant annet helserett, avtalerett/kontraktsrett, arbeidsrett, forvaltningsrett og sentrale avtaler for privatpraktiserende leger. Hun har særskilt kompetanse i helserett, og yter særlig bistand innenfor dette området. Hun bidrar også i arbeidet med høringer og foredragsvirksomhet. Tønsaker er sekretær for Rådet for legeetikk.

E-post: stine.kathrin.tonsaker@legeforeningen.no
Telefon 932 84 157
   
Wallin, Karin - Konsulent
Hun har generelle sekretæroppgaver i avdelingen og inngår administrasjonsforum som har ansvaret for driften av avdelingen. Hun er sekretær for Allmennlegeforeningen – Af (80 %) og er en del av gruppen «Utvikling og utredning».

E-post: karin.wallin@legeforeningen.no
Telefon 414 55 424
   
Wiik, Kristin - Konsulent
Hun har generelle sekretæroppgaver i avdelingen og inngår administrasjonsforum som har ansvaret for driften av avdelingen. Hun er sekretær for Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger – LVS (20 %) og for Leger i samfunnsmedisinsk forening – (15 %), og er en del av gruppen «Tillitsvalgte og organisasjon».

E-post: kristin.wiik@legeforeningen.no
Telefon 952 04 060
   

I tillegg har vi disse vikarene:
Nora Marie Ulltveit-Moe Eikenæs
Mari Garborg Hanto
Iver Jordheim Brække