NGF tar avstand fra Helsedirektoratets anbefaling for fastsetting av svangerskapslengde og termin

Helsedirektoratet (Hdir) har i en pressemelding 16. oktober 2014 anbefalt at det skal brukes en metode (eSnurra) for å fastsette svangerskapslengde og termin. Begrunnelsen er at det vil sikre et likeverdig helsetilbud over hele landet, spesielt i forhold til søknad om abort, prematuritet og vurdering av overtid og vekstavvik.

NGF tar avstand fra Helsedirektoratets anbefaling for fastsetting av svangerskapslengde og termin

Leiar i NGF, leiar i kvalitetsutvalet og redaktørane for den faglege veilederen har skrive kronikk i Dagens Medisin som sto på trykk 16. februar. Den finn de her>>

Helsedirektoratet hevder at avgjørelsen er forankret i en grundig prosess som startet høsten 2013 og baseres blant annet på en rapport fra Kunnskapssenteret, møter med fagmiljøene og innspill fra nasjonal og internasjonal ekspertise.

Norsk Gynekologisk Forening (NGF) har reagert både skriftlig og i møte med Hdir den 28.november 2014 på deres behandling av saken både når det gjelder prosess, faglig beslutningsgrunnlag og anbefaling.

Det er særlig prosessen som er uakseptabel i dette tilfellet. Etter mange års positive opplegg med faglig dialog, opplever den fagmedisinske foreningen å bli overkjørt. NGF har overhodet ikke vært involvert i denne saken. Det synes vi er uakseptabelt, spesielt fordi det er våre medlemmer som behandler pasienter med problemstillinger rundt abort, for tidlig fødsel, vekstavvik og overtid. I møtet med Hdir ville de ikke opplyse om hvilke fagpersoner som har vært involvert og de har hatt møter med, hverken nasjonalt eller internasjonalt eller om det foreligger noen skriftlig vurdering fra disse personene.

Hdir sier saken er vurdert i Kunnskapssenteret. Derfra foreligger et tosiders svar til Hdir der de konkluderer med at det er lite sannsynlig at en systematisk oversikt gjennomført i tråd med Kunnskapssenterets metodehåndbok vil bidra til å belyse problemstillingen utover det som allerede er kjent. De viser til en norsk PhD avhandling fra 2012.

Hdir mener at svangerskapslengde skal fastsettes ut i fra ultralydundersøkelse i uke 17-19. Ved utelukkende å legge vekt på ultralydundersøkelse på dette tidspunkt, ser man bort fra naturlig biologisk variasjon. Ultralyd tidlig i svangerskapet (der den biologiske variasjon er mindre) utført av kompetent person eller der vi kjenner eksakt når befruktning har foregått (som ved assistert befruktning), skal det ikke tas hensyn til. Dette mener vi er feil i forhold til god dokumentert kunnskap og internasjonale retningslinjer.  Det strider også mot kunnskapsbaserte anbefalinger i den nettopp ferdigstilte og reviderte Veileder i fødselshjelp 2014.

I Norge er det utviklet og i bruk to ultralydmetoder – den ene primært laget for å bestemme alder på svangerskapet, den andre for å beregne termin. Dette har vi som fagmiljø levd godt med i klinisk praksis. Hdirs anbefaling om å bruke en metode løser ingen av de kliniske problemstillinger knyttet til abort, for tidlig fødsel, vekstavvik eller overtid. Her må langt mer tas hensyn til enn hvilken ultralydmetode som brukes.

Både fra et faglig og prosessuelt synspunkt mener NGF at Hdirs håndtering av denne saken er sterkt kritikkverdig, lite tillitsvekkende og dessverre kan være direkte farlig i forhold til håndtering av vanskelige kliniske problemstillinger. NGF vil derfor anbefale sine medlemmer å forholde seg til anbefalinger gitt i Veileder i fødselshjelp 2014 som er basert på den beste faglige kunnskap etter en lang og grundig prosess, der også Hdir var medvirkende.  

 


Bergen, Oslo, Tromsø 03.12.14


Jone Trovik               Rolf Kirschner                                      Pål Øian

Leder i NGF              Leder Kvalitetsutvalget                       Hovedredaktør Veileder i fødselshjelp
Kopi:

DnL v/ president Hege Gjessing

Helsedirektoratet v/ direktør Bjørn Guldvog