Hedmark legeforenings hederspris 2010

Her er utlysningen av HELF`s første hederspris. I tillegg til kunngjøring her sendes den som epost til alle som har det. Vennligst spre kunngjøringer blandt kolleger og på arbeidsplassene.

Hedmark legeforenings hederspris.

Hedmark legeforening vedtok på årsmøtet 21.8.09 å opprette en hederspris.

Formålet med prisen er å gi påskjønnelse til enkeltpersoner og fagmiljøer som har gjort en fortjensfull innsats innenfor forskning, fagutvikling eller i frivillig eller humanitært arbeid. Det legges vekt på kreativitet og nytenkning.

Alle medlemmer av Hedmark legeforening kan foreslå kandidater til prisen.

Kandidater skal foreslås blant kolleger i Hedmark legeforening.

Kandidater foreslås innen 1. mai hvert år. Styret beslutter hvem som får prisen og utdelingen skjer på årsmøtet. Prisen er på 10.000 kr og en kunstgjenstand.

Vi ber om begrunnede forslag på kandidater innen 1.5.

Forslag sendes leder Per H. Christensen, på mail perchris@online.no eller til adresse Sykehuset Innlandet Divisjon Elverum-Hamar, 2326 Hamar.

 Statutter for hedersprisen:

1. Formål med prisen (uavhengige av hverandre)

a. Gi påskjønnelse til enkeltpersoner og fagmiljøer som har gjort en fortjensfull innsats innenfor forskning, fagutvikling eller i frivillig eller humanitært arbeid. Det legges vekt på kreativitet og nytenkning.

b. Stimulere god klinisk praksis.

c. Bidra til utvikling av gode helsetjenester.

 

2. Selve prisen

a. 10 000 kr, samt en kunstgjenstand som synlig tegn på anerkjennelse innenfor en beløpsgrense på 2000 kr.

b. Prisen deles ut på Årsmøte i HELF, dersom det er verdige kandidater.

 

3. Kandidater; hvem kan foreslå, hvem kan foreslås

a. Alle medlemmer av HELF kan foreslå kandidater til prisen.

b. Kandidater skal foreslås blant kolleger i HELF.

c. Kandidater foreslås innen 1. mai hvert år.

 

4. Utlysning

a. Utlysning skjer innen 1. mars hvert år.

b. Hedersprisen bekjentgjøres på HELF’s nettside.

c. Vinneren av prisen gis omtale på HELF’s nettside.

 

5. Beslutning om tildeling

a. Styret i HELF vurderer kandidatene, evt. beslutter tildeling og begrunner kort sin beslutning.

 

Hilsen

Per H. Christensen,
leder Hedmark legeforening.