Hilsen til medlemmer av Hedmark legeforening desember 2011

Først og fremst vil jeg få takke for tillitten som ble vist meg ved valget på årsmøtet i høst. Jeg har nå vært leder av Hedmark legeforening i 3 mnd og har inntrykk av at det er god stemning og enighet legene i mellom i fylket.

Det er store og viktige saker på gang i 2012.

*Samhandlingsreformen innføres. Man ser for seg et bedret samspill mellom de ulike deler av helsevesenet og det hilses velkommen.  Det foregår prosesser i alle kommuner og helse foretak, men de fleste av oss er fortsatt usikre på hva Samhandlingsreformen faktisk vil innebære. God kommunikasjon mellom sykehus og primærhelsetjenesten er viktig, elektronisk kommunikasjon letter dette.

Oppland legeforening har tatt initiativ til å invitere alle leger i Hedmark til et felles seminar om IT i helsevesenet 24. -25. april på Honne.  Dette initiativ er besvart positivt.

IKT er viktig, men det personlige møtet legene imellom er uvurderlig i forhold til terskelen for å spørre kollegaer om råd.  Kurskomiteen gjør en flott jobb i forhold til dette med sin møteserie.

*Vi venter på den nye Fastlegeforskriften  og har vært forespeilet at den skulle være klar primo desember 2011 med høringsfrist 31. Desember.  Pr  idag foreligger det ingen forskrift. Fastlegene håper at den nye forskriften ikke innbærer enda flere pålegg og krav.  Fastlegereformen omtales som en av de mest vellykkede reformer i helsevesenet, det er viktig at dette ikke ødelegges.

*Våren 2012 vil Helse Sør-Øst gjøre en revurdering av den prioriterte rekkefølgen for nye sykehusbygg.  Det har vært avholdt møte i regionsutvalget for Helse Sør Øst og denne gang hadde vi møte med Bente Mikkelsen.  Hun gjorde rede for OUS og de store utfordringene man har der.  Økonomi i andre helseforetak var også tema.  Sykehus som går med overskudd ble lovet at de selv vil få beholde overskuddet og vil kunne få lov til å investere.  Sykehus som går med underskudd vil ikke bli anbefalt å bygge nytt. 

God økonomi i sykehusene er viktig.  En god økonomi sikrer god drift og vice versa.  Organisasjonen kan jobbe med større forutsigbarhet når man slipper stadige innsparingstiltak.  Dette er positivt i forhold til rekruttering og det å beholde god fagkompetanse.  Det er imidlertid viktig at kampen for budsjettbalanse ikke medfører at vedlikehold og oppjusteringer forsømmes.  

*Stategisk fokus 2025 skal være førende for utviklingen i vår region.  Sykehuset i Hamar trenger en erstatning, men det aller viktigste er at vi får samlet funksjoner som naturlig hører sammen.  Tiden er moden for å omstrukturere sykehusstrukturen i Hedmark, til beste for pasienter og ansatte. Jobber vi sammen for et felles mål kan vi få et godt sykehus som er attraktiv for leger med god kompetanse og dermed sikre befolkningen et godt behandlingstilbud. 

Jeg ønsker alle en god jul og et spennende og utviklende nytt år.

Med vennlig hilsen

Sissel Bergaust