Hedmark legeforening går imot forslag om ny fastlegeforskrift

Styret i Hedmark legeforening har avgitt uttalelse til Legeforeningens høringsuttalelse til forslaget om ny fastlegeforskrift.
Les uttalelsen i sin helhet: 

HOD har utarbeidet forslag til ny fastlegeforskrift med utgangspunkt i ønske om bedre kvalitet i primærhelsetjenesten.  Forskriftsforslaget bærer dessverre preg av at HOD  har lite kunnskap om dagens fastlegevirksomhet.

Allmennmedisin er en spesialitet på linje med andre spesialiteter.  Faget er i stadig utvikling med stort oppmerksomhet på kvalitetsutvikling.  Alle er enige om at det finnes et potensiale for forbedringer, men trusler om straff er ikke kjent som et godt incentiv .

Forslaget inneholder en rekke gode intensjoner som er gjensidig ekskluderende.  Hovedintensjonen er trolig økt tilgjengelighet og bedre kvalitet, men det er altså ikke praktisk mulig å delta på flere møter samtidig som man skal øke tilgjengeligheten på kontoret og øke kvaliteten på arbeidet.

Den nye forskriften vil ikke stimulere yngre leger til å begynne i fastlegepraksis.  Leger ønsker primært pasientarbeid.  Vi vil få store problemer med å rekruttere leger til stillinger hvor det er store krav til møter og ikke pasientrettet arbeid. Distriktene vil lide mest under manglende rekruttering.

Vår største innsigelse er likevel mangelen på prioriteringer og mangelen på ønske om kvalitet på tjenesten.  Det synes viktigere at helsesekretærene tar telefonen enn at det er kvalitet på den tjenesten som ytes av fastlegen.  Dette i en tid hvor stadig flere henvendelser skjer pr nett og sms bestillinger.  Attester og legeerklæringer har samme prioritert som akutt syke og ivaretakelse av kronisk syke.  Mindre tilstedeværelse på kontoret vil gi mindre mulighet for utredning og tidkrevende prosedyrer .  Pasienter må da henvises sykehusene. Det kan umulig  være HODs intensjon.

Pasientorganisasjonene bør frykte dårligere kvalitet på helsetjenesten.

Kommunene bør frykte en voldsom jobb med kontrollfunksjonen og et mulig stort problem i forhold til kommunale legeoppgaver.

Sykehusene bør frykte økt antall henvisinger fra primærhelsetjenesten, helt i strid med Samhandlingsreformen.

Fastlegene vil ikke kunne forlenge sine avtaler med kommunene om dette forslaget blir vedtatt.  Stadig nye allmennlegeutvalg gir sine kommuner denne beskjeden.  Det vil bety en  slutt på dagens fastlegeordning, en ordning om har fungert stadig bedre og har en tilfredshet på 80% i befolkningen.

Sissel Bergaust
Leder Hedmark legeforening