Kjære medlemmer i Hedmark legeforening

Julen nærmer seg og 2012 går mot slutten.  Det er vinterhvitt og vakkert.  Lys, blomster, juledufter og musikk gjør godt.  En hilsen til alle kolleger og oppsummering av året hører  med.

Den store nasjonale saken for legeforeningen i 2012 var forslag til ny Fastlegeforskrift.  Forslaget som kom fra helseministeren var helt uakseptabelt på grunn av alle kravene som var gjensidig uforenelige.  Det er faktisk ikke mulig å ha flere møter med NAV, flere møter med og for kommunen, flere hjemmebesøk, flere pasienter på listen, mer dokumentasjon OG bedre tilgjengelighet på kontoret for pasientene samtidig.  Det må være tidenes kompliment fra helseministeren at hun faktisk trodde dette var mulig for fastlegene.  Etter meget godt arbeid av legeforeningen sentralt og Fastlegeaksjonen ble det endelige resultatet noe helt annet.  Allmennmedisin er et bredt fagfelt der man forholder seg til hele mennesker som kan ha mange diagnoser.  Det er utfordrende og spennende å følge pasienter over tid.  Det vil nå fortsatt være mulig å drive doktorpraksis og ikke bare administrasjon og møtevirksomhet.  Yngre kollegaer ønskes velkommen til allmennpraksis igjen, en spennende hverdag med stor autonomi er mulig.

Vi hadde i våres et møte sammen med Oppland legeforening på Honne med tema IT i helsevesenet.  Det er hyggelig at vi kan samarbeide på tvers av fylkesgrensen.  Vi planlegger flere slike møter og håper på et fruktbart samarbeid.

IT  er et tema som opptar mange i det daglige og er avgjørende for vår hverdag og pasientens sikkerhet.  Kravene til kommunikasjonsmuligheter blir stadig større og det forventes at også sykehusene legger forholdene til rette for elektronisk kommunikasjon både til og fra 1. linjetjenesten og sykehusene mellom.  Ønsket for 2013 er at SIHF sørger for at de kan motta elektroniske henvisninger fra fastlegene.  Fastlegene har tatt kostnadene med å legge forholdene til rette, vi venter på at sykehuset gjør det samme.

Under årsmøtet i august hadde vi besøk av presidenten i DNLF Hege Gjessing.  Hun er en meget engasjert og reflektert kollega som det står stor respekt av.  Jeg skulle ønske flere hadde funnet veien til årsmøtet.  Det er en av få muligheter til å møte kollegaer i andre disipliner i uformelt lag.  Ved å møtes og snakke sammen vil  vi trolig også kunne få et økt engasjement for saker som har betydning for oss i hverdagen. 

Den store lokale saken i 2012 og videre i 2013 er Kvinneklinikk.  Det er i Fødemeldingen kommet nye krav i forhold til hva en Kvinneklinikk skal inneholde.  Oppland har jobbet hardt for å få bevilget midler slik at de får oppgradert Lillehammer til kvinneklinikk. Dette er ikke vedtatt.   I Hedmark må vi få til en samling av gyn/ fødeavdeling og barneavdeling med bløtdelskirurgi.  Når det hevdes at man bare kan sette en døgnkontinuerlig blødelsvakt i Elverum blir det for enkelt.  I praksis er ikke dette mulig. 

En dispensasjon for å drive som i dag bør være mulig.  Dersom fødeavdelingen mister risikofødsler reduseres også grunnlaget for nyfødtenheten ved barneavdelingen.  Uten nyfødtenhet er barneavdelingen ikke en fullverdig utdanningsinstitusjon for pediatri, og rekruttering av assistentleger vil bli meget vanskelig.  Neste trinn vil da være at barneavdelingen flytter til Lillehammer.  Man får en dominoeffekt ved at anestesien blir mindre interessant og Elverum vil reduseres til et lokalsykehus snart uten akuttfunksjoner.   Når Hedmark står med en liten fødeavdeling og uten barneavdeling er ikke det en krise i seg selv.  Behandling vil man få et annet sted i landet, men med tanke på å få ett felles sykehus for Hedmark og Oppland vil det bli meget utfordrende.  Vi vil da ikke ha to likeverdige parter som slås sammen, tyngdepunktet forskyves kraftig i vår disfavør.  Derfor er Kvinneklinikk og Barneavdeling i Hedmark så viktig. 

Styret i SIHF har i sommer gjort et vedtak om å utrede mulighet for ett felles sykehus.  Det er en lang og omstendelig prosess fram mot målet.  I Oslo har direktøren for OUS fremmet et forslag om å legge Ringveien i tunnel og bygge nytt felles sykehus, og styret har nå gitt sitt samtykke til å gå videre med disse planene. Vips så er de kanskje foran oss i køen… Hvor lang tid brukte de der på beslutningen?  Hvor tålmodige skal vi være?

Jeg ønsker dere alle en fredelig og god jul!  Så ønsker jeg meg et kollegium med fornyet engasjement i det nye året.  La oss jobbe for at Hedmark bli enda mer attraktivt for dyktige kolleger - til pasientenes og vårt beste!

Sissel Bergaust
Leder Hedmark legeforening