Kurs i førerkortforskriftens helsekrav (Gardermoen)

Kurset er svært relevant for både allmenn- og sykehusleger. 

Godkjenninger
Kurset er godkjent med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Kurset er søkt godkjent med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin, psykiatri, indremedisin og generell kirurgi.

 

Kurs i førerkortforskriftens helsekrav (Gardermoen)

 

Målgruppe:      

Leger og konsulenter med arbeidsområde førerkortforskrifter.

Foreleser:

Cato Innerdal, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og kommuneoverlege i Molde kommune. 

Kursleder: 

Bjarne Storset, fastlege, leder kurskomitéen i Møre og Romsdal Legeforening

Arrangør:

Møre og Romsdal legeforening

Dato:                 

Lørdag 7. april 2018              

Sted: 

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 

Kursavgift:       

2500 kr

Dagpakke: 

695 kr 

Påmeldingsfrist:

 21 mars 2018

   

Læringsmål:

  •   Nytt regelverk, helseattester.
  •   Legemiddelbruk og førerkort.
  •   Sykdommer med mest relevans iht. helsekrav.
  •  Saksgang og dispensasjon fra regelverk.

  

Førerkortforskriften
Endringer i førerkortforskriften høsten 2016 gjorde også at leger har fått vesentlig større ansvar i førerkortsaker. Inngående kjennskap til førerkortforskriftens helsekrav er derfor avgjørende for å unngå å gå i ei fallgruve. 

Foredragsholder er Cato Innerdal. Han har tidligere jobbet i overkant av 6 år som ass. fylkeslege og konst. fylkeslege i Møre og Romsdal. Han har også jobbet som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Han er nå kommuneoverlege i Molde kommune og seniorrådgiver i Helsedirektoratet (i «førerkortseksjonen»).

 Program:

 08.30 – 09.15: Nytt regelverk, ny legerolle og mer ansvar?

Hvilken rolle har fastlegen og sykehuslegen i førerkortsaker? Hvilke plikter har pasienten og hvilke plikter har legen? Hva betyr de at legen i førerkortsaker er sakkyndig? Hvilke følger kan «dårlig håndverk» få?
Hvordan skal helseattest for førerkort egentlig fylles ut? Og når skal den fylles ut, og av hvem? Og hvordan henviser man til kjørevurdering?

 09.15 – 10.00: Svekket synsfunksjon og førerkort

Hvordan skal legen håndtere pasienter med kjent eller mistenkt svikt i synsfunksjonen? Hvilke krav stilles til synsstyrke og synsfeltutfall?
Hvilke følger har plutselig synstap for retten til å ha førerkort? Hvilken rolle har optikere? Er det mindre «slingringsmonn» for de som har førerkort til tunge kjøretøy? Når kan kjørevurdering og når skal kjørevurdering benyttes?

 10.00 – 10.15 Pause.

 10.15 – 11.00: Legemiddelbruk og førerkort

En rekke legemidler kan nedsette oppmerksomhet, reaksjonsevne eller på annen måte gi en negativ påvirkning av kjøreevnen. Hva er helsekravene egentlig til bruk av opioider, benzodiazepiner, antihistaminer og andre legemidler?
Hvilke legemidler kan kombineres både med hverandre og med føring av motorvogn?

 11.00 – 11.45: Rus, psykiske lidelser og førerkort

Hva sier helsekravene om kronisk alkoholmisbruk? Periodisk alkoholmisbruk? Hva med LAR-pasienter eller de som bruker illegale rusmidler? Kan pasienter som tidligere har hatt rusproblemer kjøre bil, lastebil eller buss? Hvilke krav stilles før kjøring kan gjenopptas for personer som har fått diagnostisert en rusmiddellidelse?

Når kan pasienter med alvorlige sinnslidelser kjøre bil? Hva er helsekravene ved ADHD, depresjon og bipolar lidelse?

 11.45 – 12.45  Lunsj

12.45 – 13.30: Epilepsi, epilepsiliknende anfall og førerkort

Hva sier de nye helsekravene om epilepsiliknende anfall og epilepsi? Hva skal legen gjøre? Hvilke observasjoner er sentrale og avgjørende for hvilke regler som skal brukes?
Hvilke krav til observasjonstid før kjøring kan gjenopptas gjelder for pasienter som har hatt bevissthetsforstyrrelser?

 13.30 – 14.15: Andre bevissthetsforstyrrelser og førerkort

Hva er helsekravene til bevissthetsforstyrrelser som ikke er av «epileptisk karakter»? Hvordan håndteres disse helsekravene?
Hvilke krav til observasjonstid før kjøring kan gjenopptas gjelder for pasienter som har hatt bevissthetsforstyrrelser?

 14.15 – 14.30 Pause.

 14.30 – 15.15: Hjertesykdom og førerkort

Hva skjer med pasientens førerrett når vedkommende får angina? Eller sitt første hjerteinfarkt? Skal det gis kjøreforbud og ev. hvor lenge?
Hva skjer når pasienten får atrieflimmer eller andre rytmeforstyrrelser, ev. også hjertestans? Hvilke følger har det å få implantert ICD?

15.15 – 16.00: Diabetes og førerkort

Hvilke diabetespasienter omfattes av de nye helsekravene? Hvilke antidiabetisk behandling er uforenelig med å innha førerkort?
Hva skjer med førerkortet dersom en pasient får hypoglykemi? Hvilke følger vil et nytt EU-direktiv få for disse reglene?

Hvilke yrkesmessige konsekvenser kan helsekrav til førerkort ha for diabetespasienter?

 16.00 – 16.45: Kognitiv svikt, førlighetssvekkelser og førerkort

Hvordan vurderes kognitiv svikt i førerkortsammenheng? Når skal kjørevurdering benyttes? Hvordan henviser du til kjørevurdering?
Hva sier reglene om helsekrav for personer som har førlighetssvekkelser? Er kravene ulike for stabile og progressive tilstander? Må det henvises til kjørevurdering, og gjøres dette på samme måte som for syn og kognitiv svikt?

 16:40 – 16.45: Hva tar allmennlegene i honorar for helseattest?

Bjarne Storset.

 

 

Fornavn
Etternavn
Fødelsdato
E-post
Fakturaadresse
Mobil