Engasjement i Mosjøen

Nordland Legeforening inviterte i oktober til kurs for tillitsvalgte og kommuneleger i fylket. Oppmøtet var ikke all verden, men engasjementet lover godt for fortsettelsen.

I fjor vinter var det Trinn I kurs for YLF og OF. Denne gangen var det allmennlegenes tur til å kurses. I og med at kommunelegene på Helgeland i vår stiftet eget forum valgte NLF å kombinere kurset med at kommuneleger på Helgeland og andre steder møttes for å diskutere både lokale og felles saker. Styret i NLF ønsker å være pådriver for at det opprettes Kommunelege I-forum også andre steder i fylket.

Bra i Alstadhaug
I Mosjøen orienterte Thor Bredvold om lokale forhandlinger, som han har lang fartstid på. I Alstadhaug har han aldri opplevd konflikter hverken med kommuneadministrasjon eller internt.
- Lokale forhandlinger i kommunene startet ca i 1990. På denne tiden var legedekningen dårlig og dette utløste at vi lokalt oppnådde stimulerings- og stabiliseringstiltak som innebar både høyere lønn, Nord-Norge regler og ekstra feriedager.
Erfaringene ellers viser at det er til dels store forskjeller på lønninger og andre ordninger blant Nordlandslegene. Noen steder er legene få og det kan mange ganger være vanskelig å forhandle med de samme som en også samarbeider med for å kutte i kommunehelse-tjenestene.

Interkommunale tillitsvalgte
Britt B. Petersen er kommunelege I i Hattfjelldal. Hun tok for seg ordningen med interkommunale tillitsvalgte. Selv har hun de siste årene fungert som dette i nabokommunene Hattfjelldal og Grane, samt bistått også i Mosjøen og andre steder.
- Legeforeningen har ikke tatt opp interkommunale tillitsvalgte, men når vi har vært i kontakt med dem stiller de seg positiv til en slik ordning. Min erfaring tilsier at en bør han en rimelig reisetid innenfor de kommunene en skal forhandle i. Økonomien må være på plass. Min kommune kan ikke være ansvarlig for å dekke mine utgifter når jeg forhandler med andre kommuner på vegne av kollegaer. Kanskje bør det være en vara fra en annen kommune som en kan støtte seg på.

For dyr for praksiskonsulentordningen?
Anette Fosse innledet om praksiskonsulentordningen som UNN har innført og som Helgelandssykehuset har søkt prosjektmidler fra Helse Nord RHF for å få til. Foreløpig har ordningen flere steder strandet på høy timepris og Helse Midt-Norge har besluttet å ansette sykepleiere og fysioterapauter da disse blir billigere.
- Daniel Haga ønsker at kommunene lar ordningen gå inn som en del av de obligatoriske kommunale oppgavene.
Einar Espolin Johnson fra legeforeningen sentralt orienterte om SOP og ulike rettigheter ved fødsel og svangerskap.
- SOP er ingen forsikringsordning. Ytelsene er bestemt av vedtektene i stiftelsen. Ordningen er solidarisk og formålet var i sin tid å rekruttere privatpraktiserende leger gjennom bedring av sykehjelp- og pensjonsordninger.

Flere leger blir syk og ufør
Medlemmer i SOP må har vært medlem i folketrygden i minimum 3 år og drive legevirksomhet. Fastlønte, de med bonuslønn og legevakt faller utenom SOP-systemet. I 1992 var det utbetalt 7 millioner kroner til sykehjelp. Dette økte til 33 millioner kroner i 2000. Dette skyldes både at inntektene som skal kompenseres har økt og at varigheten av arbeidsuførheten er lenger i dag enn tidligere blant legene. Antall uførepensjonister har økt kraftig. Vilkårene for hvem som faller innenfor og hvem som faller utenfor SOP er ikke helt enkle å tyde.
- Det finnes få krystallklare grenser, og vi jobber nå for å få forskriftene klarere.
Leder i kollegial støttegruppa i Nordland Lasse Djerv orienterte om arbeidet de gjør for kollegaer som sliter.
- Undersøkelser som er gjort nasjonalt viser at 1/3-del av de som tar kontakt med oss er utslitte, utbrente og deprimerte. Vi leger strekker oss ofte langt, er sjelden sykemeldt og bruker generelt helsetjenestene mindre enn befolkningen forøvrig. I tillegg behandler mange seg selv, også for psykiske lidelser.
Evalueringen av kurset viser helt klart at dette ønsker medlemmer mere av. Like før kursstart fikk en også godkjent kurset for tellende valgfritt kurs for allmennmedisin, og i ettertid også for samfunnsmedisin. Dette fikk en dessverre ikke med i invitasjonen til kurs, men neste gang blir det nok lettere for folk å delta på kurs i regi av NLF.