Helsepolitisk konferanse i september

Legeforeningens lokalforeninger i Nord-Norge og Midt-Norge inviterer også i år til helsepolitisk konferanse og tillitsvalgtkonferanse, 17.–18. september 2013 på Rica Hell Hotell. Her kan du lese programmet.

Helsepolitisk konferanse i september

Påmelding

Program

Tirsdag 17. september
09:30–10:00 Frukt og kaffe
10:00–10:30 Velkommen til helsepolitisk konferanse
10:30–12:30

Legerollen – i skvis mellom naturvitenskap, økonomi og humaniora

Truer naturvitenskapen vilkårene for legestandens praktiske klokskap? Bør legene delta i den offentlige samfunnsdebatten med flere og mer sprikende stemmer og forklare at det ikke er så sikkert at folk blir friskere eller lykkeligere av uendelig vekst på det medisinsk-teknologiske området? Tvert imot kan det være at de noen ganger blir sykere og mer ulykkelige.

Innledere:

 • Stig Slørdal, dekanus ved NTNU
 • Georg Espolin Johnson, lege og idehistoriker
 • Hege Gjessing, president i Legeforeningen
 • Torsten Risør, UiT
12:30–13:00 Presidenten har ordet
13:00–14:00 Lunsj
14:00–14:15 Generalsekretæren har ordet
14:15–15:35 Yrkesforeningene har ordet: Hvilken rolle skal yrkesforeningene spille i Legeforeningen?
15:35–16:15 Lokalforeningene har ordet: Hvilken rolle skal lokalforeningene spille i Legeforeningen?
16:15–16:30 Pause
 16:30–18:30

Forsvarlig arbeidsmiljø i helsetjenesten – en forutsetning for pasientsikkerhet?

Kjenner leger oftere nå enn før på lojalitetskonflikter i jobben sin? Koster lojaliteten overfor helsevesenets mål og verdier, overfor ledere, kolleger, pasienter og de nærmeste for mye? Vår lojalitet settes på prøve ved knapphet på ressurser, og når tiden ikke strekker til.

Vårt helsevesen har i de siste 10–15 årene fått vesentlige endringer i sin organisering: I primærhelsetjenesten ved at fastlegen kan defineres som riktig adresse for et stadig økende antall arbeidsoppgaver,og en organisering som mange yngre leger finner lite attraktiv og i sykehushelsetjenesten ved at effektivisering i form av omstillinger fører til redusert definert tid til flere arbeidsoppgaver og samtidig reduksjon av antall hjelpepersonell. Kan denne nyorganiseringen bidra til så sterke endringer i legenes arbeidsmiljø og jobbtilfredshet at det kan påvirke sikkerheten til pasientene legene skal behandle?

Innledere:

 • Ola Kleveland, LIS hjertemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital
 • Katrine Wennevold, tidligere fastlege, Tromsø
 • Lars Vorland, adm. dir. Helse Nord RHF
 • Ingrid Finboe Svendsen, direktør, Arbeidstilsynet
 19:00 Middag
Onsdag 18. september
08:45–09:00 Velkommen til ny konferansedag
09:00–11:00

Helsefarlig IKT

Fremdeles går mye av kommunikasjon mellom aktørene i helsevesenet per papir og faks. Regjeringen satser på å presentere en ferdig kjernejournal til valgkampinnspurten høsten 2013 hvor Trondheim skal være pilot. Helse Midt-Norge har i sin IKT-strategi store ambisjoner om felles journaler mellom første- og andrelinjen. Det samme ser vi i stortingsmeldingen Én innbygger – én journal. Får vi nå hensiktsmessige IKT-løsninger for alle aktører i helsevesenet? Blir samhandlingen bedre? Hva med pasientsikkerheten?

Innledere:

 • Tor Eid, prosjektleder, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Marius Engh Pellerud, rådgiver, tilsyns- og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet
 • Inger Williams, ass. fylkeslege og Mona Parow, seniorrådgiver/jurist, fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Jan Størmer, overlege UNN/Legeforeningens IT-utvalg
11:00–11:15 Pause
11:15–13:00 Tillitsvalgtkurs – delt sesjon
13:00–14:00 Lunsj
14:00–15:30

Samhandlingsreformen – en oppgaveoverføring helt uten kvalitetsgaranti? Hvordan sikre forsvarlighet i øyeblikkelig-hjelp døgntjenesten i kommunene?

Samhandlingsreformen definerer at flere pasienter skal behandles og kontrolleres i kommunene. Økonomiske virkemidler bidrar sterkt til at kommunene i langt større grad har interesse av hvilke pasienter som legges inn og hvem som kontrolleres på sykehuset. Sykehuset på sin side opplever kutt i senger og økonomi og krav om færre fristbrudd. Hvordan skjer oppgaveoverføringen fra sykehuset til kommunen? Hvem styrer prosessene? Styres oppgaveoverføringen av økonomi eller kompetanse? Hvem har ansvaret for at kvaliteten på pasientbehandlingen og pasientforløpene blir i varetatt?

Innledere:

 • Ingvild Saltvedt, geriater ved St. Olavs Hospital
 • Ottar Grimstad, kommuneoverlege i Hareid
 • Ole Johan Bakke, kommuneoverlege
 • Jan Vaage, fylkeslege i Sør-Trøndelag
15:30 Vel hjem