Kritikk til lege for alderstesting

Nordland Legeforening innklaget firmaet Barnesak AS til legeforeningens Råd for legeetikk i oktober. I dag kom svaret. Legen som står bak firmaet får kritikk både for å utføre undersøkelser uten informert samtykke, og for å gi sakkyndige erklæringer som bygger på usikre metoder.

Kritikk til lege for alderstesting
Margit Steinholt i styret i Nordland Legeforening klaget firmaet Barnesak AS inn for Rådet for legeetikk. I dag fikk hun medhold.

Det var en lettet Margit Steinholt som i dag fikk beskjeden om at Rådet for legeetikk gir henne og Nordland Legeforening full støtte i klagen mot Barnesak AS. Firmaet utfører alderstesting på enslige mindreårige flyktninger på oppdrag fra UDI, og har vært ganske enerådende på dette de siste årene.
I brevet fra Rådet for legeetikk står det blant annet: «Rådet vil bemerke at innklaget lege utfører et meget spesielt sakssyndigeoppdrag for UDI. Det er ikke medisinsk indikasjon for undersøkelsene, og metoden som benyttes er omstridt. Aldersvurdering med røntgen av håndrot og tannundersøkelse forutsetter gyldig samtykke, altså at samtykket er gitt på informert grunnlag av en samtykkekompetent person. Det er grunn til å stille spørsmål ved om frivillig informert samtykke er mulig å oppnå for disse undersøkelsene.»
De skriver videre at det «påhviler vurderende lege et særlig ansvar for å sikre at kravene etter Etiske regler for kap. 1, §§ 1 og 2 er ivaretatt. Rådet for legeetikk finner at innklaget lege ved å gjennomføre alderstesting av mindreårige, enslige asylsøkere basert på usikre metoder som han selv uttaler at «ikke er så gode som ønsket», og uten mulighet for å sikre et gyldig samtykke, har opptrått i strid med Etiske regler for leger kap 1, §! 2 og 9. Videre mener Rådet at han har avgitt sakkyndige erklæringer som etter Rådets vurdert ikke bygger på «så omfattende undersøkelser som formålet tilsier, jf. kap IV § 3. Rådet for legeetikk gir på denne bakgrunnen kritikk til innklaget lege for brudd på Etiske regler».
  Margit Steinholt innrømmer at det kjennes litt bittert at en gjeng afghanske ungdommer ble sendt ut i går, dagen før svaret fra Etisk Råd for legeetikk kom i posten. Nå håper hun at sentrale politikere våkner og tar tak i saken. I går gikk Advokatforeningen kraftig ut mot politiet og mener de bryter loven i iveren etter å få unge asylsøkere ut av landet. 

Av Tove Myrbakk