Høringer

Her legger vi ut høringsuttalelser vi har kommet med.

search

Periode

  • År: Måned:

31 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høringsuttalelse – Kapasitet og basestruktur – fremtidig luftambulanse

Høringsdokument: Forslag om endringer i Etiske regler for leger

Høringssvar EATsamarbeidet

Intern høring - Legeforeningens landsstyremøte 2014 - forslag til tema for den helsepolitiske debatt og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker

Høring – reservasjonsordning for fastleger

Intern høring – Landsstyresak – Om betegnelsen lokalforening og forslag om endret betegnelse.

Høring – Statusrapport 2014 om Nasjonal sykehusplan

Høring: Et fullverdig liv, Rus og psykisk helse – bedre hjelp til de sykeste.

Høring 281013 Opptrappingsplan fastlegeordningen

Høring –Landsstyresak – Legeforeningens samarbeid med andre

Høring – Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningsprogrammer

Høring – endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75-80 år

Høring – Fritt behandlingsvalg I spesialisthelsetjenesten.

Høring – Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om fremtidig spesialitetsstruktur for leger

Intern høring – Legeforeningens veileder for praksiskonsulenter i Norge

Videreutdanning og resertifisering

Oppland legeforening støtter en videreutvikling av formalisert videreutdanning for alle legespesialister, og vi er positive til innføring av en form for resertifiseringsordning slik man har i allmennmedisin.

Reservasjonsadgang

Først vil vi berømme arbeidsgruppen for å ha laget en god rapport. Temaet er vanskelig, og vi er ikke enige innad i styret. Vi opplever faktisk at alle de fire standpunktene i kapittel 8 i arbeidsrapporten (A-D) har talsmenn blant oss, det er derfor umulig for oss å gi en klar og entydig tilslutning til ett av dem på vegne av våre medlemmer. Det som imidlertid kom fram på styremøtet er at det var et stort flertall blant de frammøtte mot at det skal innføres en formalisert reservasjonsadgang for leger (standpunkt D).

Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske foreninger

Det er enighet i at tidlig innlemmelse av leger i spesialisering i respektiv relevant forening vil både fremme interesse og faglig utvikling. Vi støtter dermed dette forslaget.

Nedleggelse av Regionutvalg

Som Oslo legeforening mener vi at arbeidet i Regionutvalget for Helse Sør-Øst (RUHSØ) ikke har vært tilfredsstillende. Fra vårt synspunkt er hovedårsaken til at arbeidet i RUHSØ er vanskelig at Helse Sør-Øst er et for stort, uoversiktlig og tungdrevet helseforetak. Å legge ned vårt regionråd vil imidlertid ikke endre dette.

Landsstyresak - forslag fra Yngre legers forening om endring av spesialistreglenes generelle bestemmelser §5

Oppland legeforening støtter dette forslaget fra Yngre legers forening.

31 sider. Side 1 av 2