NFIR årsmelding 2016-2017

Vår leder Knut Haakon Stenseth har forfattet årsmelding for NFIR 2016-2017

ÅRSBERETNING 2016-2017

 

Norsk Forening for Intervensjonsradiologi (NFIR)

Spesialforening under DNLF

 

Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer:

 

          Knut Haakon Stensæth (leder)

          Edmund Søvik (nestleder)

          Ylva Haig (kasserer)

          Lars Borgen (sekretær)

          Nora Christine Trasti  (styremedlem)

 

Styret har avholdt 7 styremøter pr. telefon.

 

Høstmøte 2016 med NFIR årsmøte ble holdt i Tønsberg 1.-2. september 2016, hvor også intervensjonsradiografene deltok for andre gang. Faglig sett ble høstmøtet svært godt mottatt. Vi tror nå at høstmøtet har funnet sin form, og vi er godt fornøyd med samarbeidet med hotell Klubben. Det var litt færre deltagere enn året før. 17 firma deltok på utstillingen.  

Vi fikk innvilget Gore Education grants for alle utenlandske forelesere, dvs at de fikk dekket reise og opphold, samt et lite honorar. Takk til Lars for stor innsats.

NFIR utnevnte to æresmedlemmer i 2016, og to nye blir utnevnt i år. Det er laget nye diplomer som blir utdelt til alle fire under hovedprogrammet i år.

Vi har holdt påmeldingsavgiften uendret.

 

Styret nedsatte en gruppe for å arbeide med årets høstmøte, disse har hatt 3 telefonmøter. Gruppen bestod av Audun Bråthen, Sigve Lye, Ole Einar Heieren, Tone Meyer og Knut H. Stensæth. Arrangementet har blitt såpass stort at vi har brukt et firma som heter Hotellink (anbefalt av Klubben), og som mot en lav godtgjørelse har tatt seg av alt med påmelding etc. Dette har vært til stor hjelp og avlastet styret for mye arbeid.

 

Leder har vært i møte med Norsk Radiologisk Forening om vårt fremtidige forhold til deres høstmøte. Vi kommer til å fortsette som nå, dvs med eget intervensjonsradiologisk møte. Lederen for arrangementskomiteen til Norsk Radiologisk Forenings høstmøte er invitert til NFIRs høstmøte 2017.

Det er også sendt ut invitasjon til alle karkirurger via deres leder (E. Brevik).

 

Styret har i løpet av året opprettet et fond for NFIRs medlemmer. Vi har laget statutter og avsatt midler, det vil også fremgå av budsjettet. Søknadsfristen var opprinnelig 1. april, som senere ble utsatt til 1. mai. En komité bestående av Staal Hatlinghus og Frode Lærum vurderte søknadene. Vi mottok 3 søknader, men håper at antallet søknader skal ta seg opp etter som fondet blir mer kjent. Hvor mye som settes av hvert år avhenger litt av økonomien til NFIR, men dette blir uansett en fast ordning. De som har fått midler vil bli annonsert på årsmøtet, det er også meningen at de skal fortelle om bruken av midlene på høstmøtet året etter.

 

Vi har valgt å fortsette med nettsiden under Dnlfs paraply. Lars Borgen er nettansvarlig og har i tillegg ansvar for ”case of the month”. Vi fortsetter med fire annonsører på hjemmesiden. Vi har også en lukket gruppe på Facebook for NFIRs medlemmer, i tillegg er det opprettet en lignende gruppe for intervensjons-radiografene.

 

Det er nå utarbeidet og iverksatt et nytt kodeverk for radiologi og IR, dette har vært viktig for NFIR. Det er ansatt en person i Helsedir. som kun skal jobbe med dette, og det skal foretas årlige revisjoner av kodeverket. Det skal være utpekt IR kandidater i alle regioner som skal jobbe med dette fremover.

 

Det er flere NFIR medlemmer som har deltatt i forskjellige fora i løpet av året. Flere medlemmer er aktive i FLSB (Forum for Ledelse og Servicedesign i Bildediagnostikk), Anne Sofie Larsen er medlem av NORKARs styringsgruppe, Sigurd Berger er NFIRs medlem i EIRT Forum (European Interventional Radiology Training Forum), og styremedlemmene Ylva Haig og Knut H. Stensæth deltok på Seldingerselskapets møte i Stockholm i mai.

 

NFIR ønsker at flere skal gjennomføre EBIR eksamen og dekker eksamensavgift. EBIR kan tas under ECR og CIRSE. Styret har ikke fått rapport om at noen har tatt EBIR eksamen i løpet av siste året.

 

Til slutt vil jeg nevne noen viktige saker for det kommende året:

 

1.      Videre arbeid med IR sertifisering (etter modell fra den svenske IR foreningen; Seldingerselskapet).

 

2.      Legge grunnlag for en god økonomi i NFIR, som gjør det mulig å gjennomføre intensjonene bak NFIRs nye fond, til glede for norske intervensjonsradiologer.

 

 

 

Trondheim 20/7-17

 

 

Vennlig hilsen

 

Knut Haakon Stensæth

Leder NFIR