Om oss

Norsk Forening for Palliativ Medisin (NFPM) er en spesialforening i Legeforengen og er tilknyttet European Association for Palliative Care (EAPC). Som medlem i NFPM vil du også være del av et kollektivt medlemskap i EAPC.

Om oss

Selv om vi utarbeider våre egne nasjonalfaglige retningslinjer innen faget palliasjon, har vi også god nytte av EAPC's arbeid for å sette en høy, faglig standard med utarbeiding av "White papers" innen flere av palliasjonens kjerneområder. EAPC-konferanser er faglig stimulerende og setter ofte rammen for den nasjonale "Landskonferansen i palliasjon" som NFPM arrangerer sammen med den tverrfaglige foreningen, Norsk Forening for Palliasjon (NFP), og med kompetansesentrene i palliasjon (Helse Nord, Midt, Sør-Øst og Vest). Konferansen arrangeres i september måned hvert annet år, partallsår.

NFPM er pådriver for utdanning innen palliasjon i Norge og har opprettet en egen arbeidsgruppe som lager nettkurs innen palliativ medisin. Se eget ikon på vår nettside.

NFPM støtter også opp om Nordic Specialist Course in Palliative Medicine (NSCPM) hvor 9 norske leger uteksamineres hver 2. år. Pr. dags dato er dette kurset det mest spesialiserte kurset innen palliativ medisin i Norge, og med adekvat/godkjent praksis kan man oppnå "Kompetanseområde i Palliativ Medisin" - det nærmeste man idag kommer en norsk spesialitet i palliativ medisin. NFPM arbeider for at det opprettes en norsk påbygningsspesialitet i palliativ medisin.

NFPMs virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for en periode på to år. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemmenes ulike spesialiteter og geografiske spredning.

NFPMs råd og utvalg for perioden 2018-2020

Innmelding i Norsk forening for palliativ medisin kan gjøres ved å sende epost til medlem@legeforeningen.no.

Vår medlemskontingent på kr 350,- vil heretter bli innkrevd via felles faktura fra Legeforeningen. 

Vi arbeider aktivt for å styrke palliasjonsvilkårene i Norge: Styret i NFPM sender inn høringssvar på saker som er aktuelle for Palliasjon og for leger som arbeider i palliasjonsfaget.