NOU i palliasjon avgitt til helseministeren

Den 20. desember 2017 fikk helseminister Bernt Høie overlevert NOU 2017: 16: "På liv og død- palliasjon til alvorlig syke og døende"

Utvalgsleder Stein Kaasa presenterte utredningen og anbefalingene. Stikkord er kompetanseheving og organisatoriske løft i hele helsevesenet, og pasienttilpassede forløp.

Last ned NOUen her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-16/id2582548/

Se også Dagens Medisin:

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/12/20/slik-vil-utvalg-styrke-det-palliative-tilbudet/