Internasjonale sammenligninger

Per mars 2018 er det ifølge Legeforeningens legeregister 27 943 leger under 70 år (like mange kvinner og menn) i Norge, og av disse regner vi 27 547 som yrkesaktive (50,2 % kvinner, 93 flere kvinner enn menn). Dette samsvarer veldig godt med SSBs statistikk per 4. kvartal 2017, som viser totalt 28 549 leger i arbeidsstyrken, hvorav 26 504 under 67 år.

Tallet fra Legeforeningens legeregister på 27 547 yrkesaktive leger under 70 år i Norge tilsvarer 192,24 innbyggere per lege, eller 5,2 leger per 1 000 innbyggere i Norge. Dette er det klart høyeste blant de nordiske landene. Bare Hellas, Østerrike og Portugal har klart flere leger per innbygger enn Norge, mens enkelte andre OECD-land ligger omtrent likt med Norge.

Andelen leger blant alle ansatte i sykehus er imidlertid vesentlig høyere i Tyskland (16,4 %) og Danmark (14,3 %) enn i Norge (12,9 %) ifølge OECD Health Statistics 2016 (gjengitt i OECD-rapporten om helseutgifter i Norge fra januar 2017, punkt 88).

Til sammenligning har Sverige 4,0 og Danmark 3,6 leger per 1 000 innbyggere ifølge OECD (men se også neste avsnitt). Gjennomsnittet i OECD34 er 3,3 leger per 1 000 innbyggere. Hellas er her i en særstilling med 6,3, mens Østerrike ligger nest høyest med 5,0 og Portugal på tredjeplass med 4,4. Norge følger deretter med 4,3 leger per 1000 innbyggere som OECD oppgir, alt dette er tall for 2015. OECD legger til grunn noe lavere tall enn Legeforeningen for antallet leger per 1 000 innbyggere for Norge, til dels fordi de bruker eldre tall (2015) enn våre, naturlig nok. Kilden for tallene for Norge i mars 2018 er Legeforeningens legeregister som samsvarer godt med SSBs tall som nevnt foran, og kilden for andre OECD-land er OECD Health at a Glance 2017 (se også lenker lengre ned på denne siden), men OECD-tallene gjelder altså her for 2015. Antallet leger i Norge har økt betydelig siden da, og relativt sett langt mer enn folketallet i Norge.

Vi har også tall for alle de nordiske landene i statistikkfolderen "Physicians in the Nordic countries 2016" (hvor tallet for Danmark som ligger på 236 innbyggere per lege eller 4,24 yrkesaktive leger per 1000 innbyggere, nest høyest i Norden, og for Sverige 242 innbyggere per lege eller 4,13 yrkesaktive leger per innbygger). Ny utgave av tilsvarende statistikkfolder vil bli utarbeidet i 2018.

Internasjonale sammenligninger av helseutgifter

OECD-statistikken som er lenket nedenfor viser sammenligninger av helseutgiftene mellom OECD-landene. Nedenfor finner du også lenker til SSBs helseregnskap og en artikkel fra SSB som kommenterer dette. På lenken til SSBs helseregnskap finner du tabeller som viser utviklingen i Norges helseutgifter, og også tabeller som viser utviklingen i hvordan disse helseutgiftene er fordelt på ulike hovedposter. I tilknytning til dette anbefaler vi også artikkelen som er lenket nedenfor, på www.forskning.no og artikkelen til Terje L. Møinichen-Berstad, "Helseutgiftene i Norge sammenlignet med andre land", samt rapportene til professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark, Helseutgiftene i Norge sammenlignet med andre land og Helsereformer på feil premisser (2014).

Du finner også lenker til en rekke mediaoppslag i 2012 og 2013 om helseutgiftene i Norge sammenlignet med andre land. Siden da har det vært færre mediaoppslag om dette, inntil OECD i sin rapport om helseutgifter i januar 2017 bekreftet de vurderingene Legeforeningen har gjort av dette, blant annet på grunnlag av disse nevnte kildene, helt siden 2012. Du finner denne rapporten nedenfor. under "Mediaoppslag i 2017 om helseutgiftene i Norge".