Nyheter

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

56 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Stort oppmøte på LIS1-markering

Hundrevis møtte opp med plakater og fakler da Yngre legers forening (Ylf) og Norsk medisinstudentforening (Nmf) arrangerte en markering foran Stortinget for 200 flere LIS1-stillinger, mandag 5. november.

Markering for 200 flere LIS1-stillinger

Mandag 5. november arrangerer Yngre legers forening (Ylf) og Norsk medisinstudentforening (Nmf) en markering for 200 flere LIS1-stillinger. Det skjer foran Stortinget klokken 17.00.

Frykter konsekvenser ved manglende autorisasjon

Nyutdannede leger fra en rekke EØS-land frykter at de ikke vil få svar på søknaden om autorisasjon før studentlisensen utgår 1. september.

Rekordhøy søkning til turnuslegestillinger

Første søknadsrunde til ledige turnuslegestillinger for start i september 2017, er nylig gjennomført. Aldri har det vært flere søkere.

Legeforeningen følger utviklingen i Polen nøye

Helse- og omsorgsdepartementet er nå i dialog med polske myndigheter.

Antall turnuslegestillinger må økes

For å kunne møte det økte behovet for leger og kompensere for de som går av med pensjon, må antall turnuslegestillinger økes med minimum 150 stillinger.

Enighet om ny særavtale for leger i kommunene

Legeforeningen har etter krevende forhandlinger kommet til enighet med KS om ny særavtale for legetjenesten i kommunene (SFS 2305).

Femte nasjonale evaluering av turnustjenesten

Resultatene fra Legeforeningens landsomfattende nasjonale evaluering av turnustjenesten – den femte i rekken - er nå tilgjengelig.

Forhandlingene om særavtalen er i gang

Avtalen handler blant annet om vilkår for turnusleger, legevakt og samfunnsmedisin.

Norskutdannede legers rettigheter sikret i EØS

Etter trykk fra Legeforeningen har Helse- og omsorgsdepartementet fått EU til rette opp i feilen som forhindret norskutdannede leger i å praktisere i EØS-området.

Antall turnusplasser må økes

Legeforeningen har gjennomgått tallene i Helsedirektoratets rapport om fremtidig behov for turnusstillinger og mener at forslaget om å kutte i antall stillinger er fattet på mangelfullt grunnlag.

Hvor står vi i turnussaken?

I dag uteksamineres det færre norske leger enn det er turnusstillinger. Turnuskaoset i år skyldes at det fortsatt er kø fra den gamle turnusordningen og at flere helseforetak ansatte turnusleger på en uryddig måte. Arbeidsgiverne har også uttrykt vanskeligheter med å skille turnussøkerne fra hverandre. Noen er eksepsjonelt godt kvalifisert, noen skiller seg ut som dårlig kvalifisert, men de aller fleste fremstår som svært like.

Hvor står vi i turnussaken?

I dag uteksamineres det færre norske leger enn det er turnusstillinger. Turnuskaoset i år skyldes at det fortsatt er kø fra den gamle turnusordningen og at flere helseforetak ansatte turnusleger på en uryddig måte. Arbeidsgiverne har også uttrykt vanskeligheter med å skille turnussøkerne fra hverandre. Noen er eksepsjonelt godt kvalifisert, noen skiller seg ut som dårlig kvalifisert, men de aller fleste fremstår som svært like.

Hvor står vi i turnussaken?

En oppsummering av turnusordningen slik den er i dag og hva Nmf mener om saken. 

Turnusordning for leger - erfaringer med første søknadsrunde

Helsedirektoratet har publisert nye tall fra den første ordinære søknadsrunden per 1. september 2013.

Helsedirektoratets rapport om første runde av ny turnusordning

Uttalelse fra Norsk medisinstudentforening vedrørende helsedirektoratets rapport fra første runde av ny turnusordning for leger.

Møter departementet om ny turnusordning

På bakgrunn av at ansettelser i den nye turnusordningen ikke har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte, har Legeforeningen nylig sendt et brev til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Jobbsøkers rettsstilling ved søknad på stilling som turnuslege eller turnuslegevikar

Det har utviklet seg en situasjon med hard konkurranse om turnusstillinger, som vi kommende leger mest sannsynlig må venne oss til. For å sikre at denne konkurransen skjer på mest mulig rettferdige premisser, er det viktig å ha grunnleggende kjennskap til det juridiske rammeverket for ansettelser i helseforetak. Derfor har Nmf bedt juridisk avdeling i Legeforeningen om å foreta en utredning av denne problemstillingen.

Engasjert debatt om fremtidens spesialitetsstruktur

Fremtidig spesialitetsstruktur var den store debatten på landsstyremøtets andre dag. Kirurgi og indremedisin engasjerte delegatene.

Forskriftsstridige jobbtilbud i pulje 2: oppsummering av saksgangen og endelig anbefaling fra Nmf

I løpet av de siste par dagene har det utviklet seg en svært uheldig situasjon i pulje 2 av vårens turnusutlysninger. Turnussøkerne har fått motstridende råd fra ulike hold, og det hele oppfattes som kaotisk. Situasjonen er enda ikke avklart, men status per 23. mai 2013, og Nmfs standpunkt i saken, vil gjøres rede for.

56 sider. Side 1 av 3