Møter og møteledelse

Møter i styrer og organisasjonsledd i Legeforeningen stiller krav til møteledelse. Her kan du lese mer om generelle regler ved møter og møteledelse. Det kan imidlertid finnes egne regler for det enkelte organisasjonsledd.

Det gis en oversikt over generelle regler ved møter og møteledelse. Det gjøres oppmerksom på at de ulike organisasjonsledd i Legeforeningen kan ha egne regler/vedtekter om møtevirksomhet som er av mer formell karakter. Landsstyret har for eksempel en egen forretningsorden for sine møter.

Målsetting ved møter

Det viktigste ved møter er at de skal ha et bestemt formål. Normalt er formålet med et møte at dette skal komme frem til et resultat i form av beslutning eller vedtak. Andre møter vil ha som formål meningsutveksling ved debatt eller diskusjon uten at det nødvendigvis resulterer i noen konklusjon. Begge typer møter kan ha sin verdi, men de som innkaller til møtet må være bevisst på hva man ønsker å oppnå med møtet. Dersom formålet med et møte utelukkende er å formidle informasjon må det vurderes om denne like gjerne kan gis på annen måte.

Mer om emnene