Primær HPV-screening blir rullet ut etter påske 2018

Bakgrunn, resultat og anbefalinger

VIKTIGE MOMENT:

  • Besluttet av Helse- og omsorgsdepartementet på basis av resultat
  • Prøvetakning i væskebasert medium, som nå
  • Ikke anledning til «reservasjon». Primær HPV-screening = primær metode 34-69 år
  • Anbefaling om neste prøve om 5 år bes fulgt, for å unngå «villscreening».             NB: Klinikk/ symptomer kan kreve annen oppfølging/ henvisning
  • Nye retningslinjer for oppfølging kommer 1.7. 2018. De vil føre til færre biopsier

HPV-test til alle kvinner mellom 34 og 69 år

Cytologi roboten på SusFra 3. april 2018 går Hordaland og Rogaland over til HPV-screening for alle kvinner mellom 34- 69 år som deltar i Livmorhalsprogrammet. Dette er viktig informasjon til deg som er involvert i prøvetaking og oppfølging av disse kvinnene. HPV-test vil bli primær screeningmetode for kvinner over 34 år over hele landet innen utgangen av 2021. Innføringen skal skje gradvis og kontrollert, og starter i Hordaland og Rogaland, som allerede har vært prøvefylker for testen.

Dersom kvinnene kommer på grunn av tidligere unormale prøver fra livmorhalsen eller på grunn av symptomer, må legene selv vurdere riktig oppfølging basert på eksisterende veiledere.

Positiv erfaring med å innføre HPV-test i primær screening

I et pilotprosjekt i fire prøvefylker, har kvinner mellom 34 og 69 år, født på partallsdato, fått tilbud om HPV-test. Internasjonale studier har vist at HPV-test er en mer sensitiv metode enn tradisjonell cytologi for å oppdage alvorlige celleforandringer, og resultatene så langt viser at det samme er tilfellet i rutinebruk under norske forhold. Kreftregisteret har fulgt den tre-årige implementeringen av HPV-screening tett, og er svært fornøyd med jobben som prøvetakere (fastleger, gynekologer og jordmødre) har gjort sammen med laboratoriene ved St.Olav, Haukeland og Stavanger Universitetssykehus.

Oppmøte, andel HPV-positive og antall kvinner diagnostisert med høygradige celleforandringer (CIN2+) er korttidsendepunkter som Kreftregisteret har monitorert jevnlig.

Oppmøtet er ikke endret på grunn av ny screeningtest.

6,5 % av kvinnene har fått beskjed om at de er HPV-positive, og har trengt tettere oppfølging av fastlegen, eller har blitt henvist til gynekolog for kolposkopi og biopsi.

Andel kvinner med alvorlige celleforandringer (CIN3+) er 50 % høyere i gruppen som har fått tilbud om HPV-test, og det er dermed en større andel som er blitt behandlet. Vi forventer at dette vil resultere i en reduksjon i antall alvorlige celleforandringer i neste screeningrunde, og håper vi på sikt får se en bedre kreftforebyggende effekt.

På grunn av de gode resultatene fra prosjektet har Helse- og omsorgsdepartementet nå bestemt at prøvefylkene skal begynne med HPV-test som primærscreening for kvinner mellom 34 og 69 år i 2018, og resten av landet følger på fra 2019. Erfaringene viser at det er viktig med en trygg, gradvis og randomisert innføring av en ny screeningmetode.

 

Av Jannicke Berland, seksjonsoverlege for cytologi ved avdeling for patologi ved Stavanger universitetssykehus, og Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret